ONDERWERPEN

De uitdagingen van gemeenschapsbosbeheer in de Amazone

De uitdagingen van gemeenschapsbosbeheer in de Amazone


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Rodrigo Arce Rojas

Het eerste dat moet worden onderscheiden, is dat het woord 'beheer' gehoorzaamt aan een conceptie van menselijke heerschappij over de natuur. Daarom is het relevant om te spreken van bosecosystemen of bosbiodiversiteit.


Aan de legitieme inheemse agenda voor landrechten is de agenda voor beheer en instandhouding van gemeenschappelijke bossen verbonden. In deze context verschijnt gemeenschapsbosbeheer als een relevante kwestie. Het doel van dit artikel is om enkele van de belangrijkste uitdagingen te bespreken voor het bevorderen van gemeenschapsbosbeheer als een strategie om duurzame levensopties voor inheemse Amazone-volkeren te consolideren.

Het eerste dat moet worden onderscheiden, is dat het woord 'beheer' gehoorzaamt aan een conceptie van menselijke heerschappij over de natuur. Bij veel inheemse volkeren bestaat er vóór een managementconceptie een conceptie van coëxistentie met bossen. We moeten echter erkennen dat er als gevolg van acculturatieprocessen een gradatie in de culturele matrix is ​​van preserverende posities naar een hoge mate van articulatie naar de markt.

Ook de opvatting van bosbouw is niet homogeen. Sommigen noemen het liever "bos", hoewel bos in plaats van bos zinspeelt op dieren in het wild met de fysieke basis die het ondersteunt. Voor inheemse volkeren omvat het begrip bos niet altijd het hele wereldbeeld en daarom spreken ze liever over het territorium om de biofysische en culturele componenten, het verleden en het heden, de horizontale en verticale bezetting met elkaar te verweven.

Hetzelfde gebeurt met het concept van gemeenschap. Er zijn meerdere manieren om in de gemeenschap te leven, naast de verschillende namen die ze in Latijns-Amerika krijgen. Hoewel er gemeenschapsbosbeheerpraktijken zijn waarbij de gemeenschap betrokken is, is het gebruikelijk om een ​​scheiding te vinden tussen het sociale en het productieve. Het sociale, verwijzend naar bijvoorbeeld gemeenschapsgrenzen, wegenonderhoud, bruggenbouw, schoolbouw, verwijst onder andere naar gemeenschapsactiviteiten zelf. Wat productief is, is in de meeste gevallen individueel van aard en heeft "eigenschap" -kenmerken terwijl het wordt gebruikt. Als de grond uitgeput is en er behoefte is aan nieuw land, 'keert' het productiegebied terug naar gemeenschappelijk bezit.

We zien dan dat gemeenschapsbosbeheer eerder een westerse opvatting is om een ​​interpretatiekader te hebben voor de beheer- of coëxistentieverhoudingen tussen inheemse volkeren en hun territoria gericht op het bereiken van hun fysieke, psychologische, economische en culturele welzijn. Dit betekent niet dat er geen lokale bosbeheerervaringen zijn, zoals die worden uitgevoerd door rivierbewoners in het Amazonebekken. Uit deze verschillende ervaringen kunnen we waardevolle lessen trekken die we hebben geleerd om uitdagingen te identificeren.

Men zou kunnen spreken van wisselend succes van ervaringen met bosbeheer in de gemeenschap. Het zou echter nodig zijn om precies te specificeren waarnaar we verwijzen als we het over succes hebben. Het dominante paradigma verwijst naar het succes van gemeenschapsbosbeheer op basis van de mate van articulatie naar de markt, maar de vraag moet worden gesteld of deze premisse in alle gevallen geldig is. Vanuit een meer conventioneel perspectief lijkt deze logica onbetwistbaar omdat wordt gesuggereerd dat succes te maken heeft met de mate van economische winstgevendheid die in de bosbouw wordt bereikt. Laten we dieper ingaan op dit aspect dat onwrikbaar lijkt.

Als de mate van succes wordt gemeten aan de hand van het niveau van articulatie van de markt, dan zien we dat het patroon om de diagnose van de gemeenschap uit te voeren om voordelig deel te nemen aan het bosbeheer van de gemeenschap veel tekortkomingen zal vertonen: economisch-financieel, technisch, technologisch, organisatorisch, bestuurlijk. Daarbij komen nog andere factoren, zoals: afstand tot markten en moeilijkheden bij het aansluiten op waardeketens. We vragen ons af of het niet coherenter zou zijn als de reikwijdte van gemeenschapsbosbeheer gezamenlijk en objectief wordt bepaald (tussen initiatiefnemers en de gemeenschap). Er zijn verschillende aspecten waarmee u rekening moet houden voor een juiste definitie:

• Grootte van boseenheden: niet zo klein dat het de beheerskosten niet dekt, noch zo groot dat het onmogelijk is om rechtstreeks te beheren.

• Mate van betrokkenheid van leden van de gemeenschap: realistische definitie van wie op verantwoorde wijze betrokken zal worden. Of het de hele gemeenschap is of echt geïnteresseerde groepen ('belangengroepen')

• Mate van bereik in het waardenetwerk. Of het bedoeld is om een ​​producentenrol te behouden of het is bedoeld om betrokkenheid te bereiken bij transformatie- en commercialiseringsprocessen

• Interne manieren om rechten en verantwoordelijkheden voor bosbehoud en -beheer vast te stellen

• Interne vormen van winstuitkering

• Afstand tot markten afhankelijk van de mate van transporteerbaarheid van de producten

Het is ook belangrijk om rekening te houden met een reeks voorwaarden die zorgen voor een goede ontwikkeling van de bosbouwactiviteiten. We noemen onder andere

• Zekerheid van grondbezit die langetermijninvesteringen aanmoedigt

• Participatieve interne zonering die garandeert dat de bosgebieden worden gerespecteerd en de verandering van gebruik binnen de gemeenschap niet wordt bevorderd.

• Interne gemeenschapsregels die de verschillende productieactiviteiten en bosbehoud regelen

• Intern bestuur dat zorgt voor een adequaat besluitvormingsproces

• Culturele factoren die verenigbaar zijn met de behoeften van gemeenschapsbosbeheer


Er is veel openheid vereist om de reikwijdte van het beheer van gemeenschapsbossen te definiëren. Niet alles hoeft door het bos te gaan en ook niet alles moet wegen voor de articulatie naar de markt. Het is ook mogelijk om beheer- en instandhoudingsopties te ontwikkelen die gericht zijn op het voorzien in de onmiddellijke behoeften van het gemeenschapsleven. Dit kan beter worden begrepen als men begrijpt dat in veel gemeenschappen de kwantiteit en kwaliteit van de levering van de goederen en diensten van de bosecosystemen van de gemeenschap al zijn aangetast. Het herstellen van de kwaliteit van bosgoederen en -diensten voor de levenskwaliteit is ook een niet onaanzienlijke doelstelling. Dit kan worden begrepen wanneer de gemeenschap een tekort aan brandhout, een tekort aan palmbladeren, een tekort aan fauna om te jagen, een tekort aan medicinale planten, een tekort aan vis op prijs stelt. De druk op hulpbronnen als gevolg van zowel de toegenomen externe vraag als het verschijnen van nieuwe behoeften waaraan moet worden voldaan, kan ook van invloed zijn op het vermogen van bossen om in hun voordelen te voorzien. Dit betekent geenszins dat we de markt ontkennen, maar dat we de relatie met de markt heroverwegen. Voor gemeenschappen die al hebben besloten om proactief de markt te betreden, moeten de begeleidingsstrategieën in dezelfde richting gaan.

Het is niet een kwestie van alles beoordelen in het licht van paradigma's voor stedelijk bedrijfsbeheer die niet noodzakelijk passen bij de culturele omstandigheden van gemeenschappen. We kunnen worden geconfronteerd met verschillende opvattingen over tijd, effectiviteit en zelfs over de ethiek van accumulatie. De waarden van de gifteconomie (solidariteit, wederkerigheid) moeten verwerkt worden in het licht van de nieuwe waarden van de markteconomie. Er is een nieuwe economische ethiek nodig die de consolidatie van de waarden van associativiteit en wederkerigheid inhoudt in plaats van middelen die verdeeldheid en individualisme bevorderen. Vandaar het belang dat de reikwijdte van gemeenschapsbosbeheer het product is van een authentiek participatief proces waarin niet alleen de voordelen van gemeenschapsbosbeheer, maar ook de verbintenissen, implicaties en uitdagingen die dit met zich meebrengt, met grote objectiviteit kunnen worden besproken. Gemeenschappen moeten heel precies (her) weten wat het inhoudt om een ​​gemeenschapsbosbeheer te starten om geen teleurstelling en daaropvolgende desertie te veroorzaken.

Het is duidelijk dat voorstellen voor gemeenschapsbosbeheer in een rechtenvoorstel moeten worden opgenomen. Maar rechten betekent ook het erkennen van verantwoordelijkheden. Dit is niet alleen een milieukwestie, maar impliceert ook intergenerationele verantwoordelijkheid binnen de inheemse volkeren zelf. Als het gaat om ervaringen die naar de markt worden gearticuleerd, hebben we het niet alleen over processen die de toegang tot bossen en de winning van bosbronnen vergemakkelijken, maar vooral over processen die de duurzaamheid van bossen garanderen. Dit geldt voor elke actor die verband houdt met productieve processen uit de bossen.

Hoewel externe subsidieprocessen geldig zijn, gezien de sociale schuld jegens inheemse volkeren, moeten ze zo worden ontworpen dat ze geen conditionering of afhankelijkheid van externe actoren genereren. Daarom zouden deze eerder tijdelijk en gericht moeten zijn om de volledige empowerment van de betrokken bosbouwactoren te bereiken.

Vanaf het begin moeten processen van capaciteitsopbouw op een participatieve manier worden bekeken, waarbij culturele energie, inheemse kennis en knowhow een overheersende plaats hebben. Evenzo moet een positieve houding worden ontwikkeld om interculturele criteria in bosbeheer op te nemen. Op dezelfde manier is het bij sociale processen voorzichtiger om de logica van sociale en culturele energie te begrijpen dan om voorstellen te doen die de interne structuur van de gemeenschap beïnvloeden. Een project voor gemeenschapsbosbeheer is bedoeld om de sociale relaties te versterken in plaats van verdeeldheid en interne conflicten te bevorderen.

Het is dan ook duidelijk dat in het licht van de omstandigheden van een hoge biologische en culturele diversiteit, een diversiteit aan opties voor het beheer en behoud van bossen ook overeenstemt met hun verschillende goederen en diensten. Het is belangrijk om de rol van gemeenschapsbosbeheer goed te dimensioneren, wat een interessante economische optie kan zijn, maar het is niet de enige en exclusieve, aangezien het noodzakelijk is om een ​​gediversifieerde strategie van opties te hebben.

Ten slotte is het belangrijk om de werkelijke reikwijdte van de bosbeheer- en instandhoudingsonderneming duidelijk te specificeren; er kan een verschillende mate van articulatie zijn met de markten zonder dat dit noodzakelijkerwijs "mislukking" betekent. Er is meer openheid nodig om de waarde van cultuur in het beheer van gemeenschapsbossen te begrijpen. Evenzo is het noodzakelijk om de psychologische motivaties te begrijpen die inheemse actoren en organisaties ertoe aanzetten om proactief betrokken te raken bij projecten voor gemeenschapsbosbeheer. Dat wil zeggen, het ontwikkelen van een ontologische visie om de effectiviteit van gemeenschapsbosbeheer te garanderen.

Rodrigo Arce Rojas, Forestal-ingenieur


Video: Ontbossing in het Amazonegebied (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Reginhard

  Dit is echt een farce, een soort van

 2. Unwyn

  Je bent ter plaatse geraakt. Daar is iets aan, en het is een goed idee. Ik ben klaar om je te steunen.

 3. Raed

  Het is jammer dat ik nu niet kan deelnemen aan de discussie. Ik ben niet in het bezit van de benodigde informatie. Maar met plezier kijk ik naar dit thema.

 4. Mizragore

  Dus wat is het volgende?

 5. Arara

  Mijn excuses, maar naar mijn mening heb je het mis. Ik kan het bewijzen. Schrijf me in PM, we praten.

 6. Al'alim

  Dit is het hele punt.Schrijf een bericht