ONDERWERPEN

Duurzaam beheer van milieuprojecten

Duurzaam beheer van milieuprojecten


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Lic. Diana Durán

Het ontwerpen en toepassen van managementmodellen die in staat zijn de grote doelstellingen van duurzame ontwikkeling te bevorderen en met elkaar te verzoenen, vormt een substantiële uitdaging voor de regeringen en de academici die hen adviseren, alsook voor de betrokken bevolking. Tegenwoordig wordt algemeen aanvaard dat planningssystemen een prominente rol spelen bij het ondernemen van duurzaamheid.


De planetaire milieucrisis vereist meer controle over de gevolgen van zowel milieurisico's als de gevolgen van menselijk werk. In die zin is een correct beheer van een milieuproject het belangrijkste punt om duurzaamheid te bevorderen.

Het ontwerpen en toepassen van managementmodellen die in staat zijn de grote doelstellingen van duurzame ontwikkeling te bevorderen en met elkaar te verzoenen, vormt een substantiële uitdaging voor de regeringen en de academici die hen adviseren, alsook voor de betrokken bevolking. Tegenwoordig wordt algemeen aanvaard dat planningssystemen een prominente rol spelen bij het ondernemen van duurzaamheid.

De toepassing van duurzaamheid vanuit het perspectief van milieuprojecten is gekoppeld aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige generaties.

In dit artikel wordt ingegaan op het beheer van milieuprojecten die erop gericht zijn een complexe reeks acties en maatregelen uit te voeren die zullen leiden tot het ontwerpen van een duurzame toekomst in de verschillende sociaal-historische en geografische contexten.

De uitvoering van een milieuproject vereist in eerste instantie het toe-eigenen van een solide theoretisch kader en meerdere methodologieën die een milieuontwerper moet toepassen om zijn voorstellen te formuleren.

Een fundamenteel aspect dat moet worden benadrukt, is de onmisbare participatie van de gemeenschap en de burger bij de realisatie van milieuprojecten, aangezien de gefragmenteerde inbreng van de bevolking tot mislukking zou kunnen leiden. Om deze reden zal het nodig zijn rekening te houden met maatregelen zoals de daadwerkelijke integratie van de gemeenschappen in de planning en uitvoering van het project, met alle daarmee samenhangende culturele en gemeenschapsoverwegingen.

Een ander aspect dat opvalt in het theoretische kader van milieuprojecten is de essentiële economische waardering van milieugoederen en -diensten om besluitvormingsprocessen te beïnvloeden. Dit vereist een kosten-batenanalyse; Het weerspiegelt echter een eendimensionale benadering die het moeilijk maakt om natuurlijk kapitaal te behouden, als het niet wordt toegepast met rationaliteit op milieugebied.

Er moet ook rekening worden gehouden met de ethische componenten die de aspecten van onzekerheden, zowel ecologisch als sociaal, van de mogelijke toekomstige voordelen van de milieuacties die in het heden worden genomen, toevoegen. Sommige auteurs stellen dat de risico's en onzekerheden vaak zo hoog zijn dat een kosten-batenanalyse niet toereikend is.

Lezers moeten bedenken dat dit artikel een uitgebreide inleiding is op het onderwerp milieuprojectbeheer, gerelateerd aan andere onderwerpen zoals milieueffectrapportage, vervuilingsbeheersing en milieurisicobeoordeling.

Milieumanagement: conceptuele benadering

Milieuplanning kwam aanvankelijk voort uit territoriale, fysieke of regionale planning, maar werd in de loop van de tijd opgenomen in het kader van milieubeheer. Bij veel gelegenheden zijn deze vragen op een technocratische manier aangepakt, alsof de te plannen geografische ruimtes een blanco papier waren waarop het mogelijk is om te ontwerpen zonder rekening te houden met de natuurlijke en menselijke basis. In die zin worden menselijke werken vaak omgevormd tot echte omgevingsoperaties die meer kwaad dan goed veroorzaken, zoals in andere artikelen is opgemerkt, bijvoorbeeld met het kanaalsysteem in de Depressieve Pampa sinds onverbeterlijke tijden.

Milieubeheer is een geheel van activiteiten die bevorderlijk zijn voor het integraal beheer van het milieusysteem. Het omvat als theoretisch kader het concept van duurzaamheid en vormt in die zin de strategie waarmee antropische activiteiten die het milieu beïnvloeden, worden georganiseerd om een ​​adequate levenskwaliteit te bereiken en milieuproblemen te voorkomen of te verminderen.

Milieubeheer is een conceptuele en culturele benadering gericht op de perceptie, het beheer en het beheer van ontwikkelingsmilieukwesties, inclusief de reeks richtlijnen en technieken voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen en omgevingen. Het is de taak om het productieve gebruik van een hernieuwbare hulpbron te beheren zonder de productiviteit en milieukwaliteit te verminderen. Het verwijst ook naar de oriëntatie, richting en controle die de autoriteiten bevorderen over het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, via bepaalde planningsinstrumenten.

Milieubeheer vereist de nodige aandacht voor de fysieke, sociale en economische omgeving, zowel van het bedrijf als van een overheidsproject. Het beoogt het creëren van geïntegreerde systemen in plaats van het bestaan ​​van heterogene elementen en draagt ​​bij tot het opbouwen van een goede relatie met de lokale gemeenschap en een belang daarin, in plaats van tegengesteld te worden.

Milieumanagementprogramma's zijn gebaseerd op het antwoord op de volgende basisvragen:


Doelstellingen, doelstellingen, milieuactiviteiten

Zodra de significante milieuaspecten zijn gedetecteerd (geïdentificeerd en geëvalueerd), worden de doelstellingen van milieuverbetering vastgesteld door middel van meetbare en kwantificeerbare doelen.

Het niveau van de vraag bij het bepalen van milieudoelstellingen en -doelen hangt af van de technische capaciteit, de personele en financiële middelen die in elk geval beschikbaar zijn om milieurisico's en -effecten te minimaliseren.

Alle milieudoelstellingen zijn in een logisch kader gerangschikt om elke doelstelling te relateren aan de uitvoeringsmiddelen, de verificatiemiddelen en de middelen die worden toegewezen om deze doelstelling te bereiken.

Milieudoelstellingen moeten in overeenstemming zijn met het milieubeleid en worden periodiek geëvalueerd op basis van wettelijke voorschriften, significante milieuaspecten en mogelijke claims van betrokken partijen.

Kortom, de doelstellingen zijn de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn die naar verwachting zullen worden bereikt. Elk project moet zijn doelstellingen helder hebben gedefinieerd in kwantitatieve en kwalitatieve termen, zodat de verantwoordelijken meetinstrumenten kunnen gebruiken om de voorgestelde doelen te kunnen vergelijken met de werkelijk behaalde doelen en, uiteraard, correcties toe te passen bij afwijkingen.

Voor elke vastgestelde milieudoelstelling ontwikkelt de planner de milieuprojecten die zorgen voor deadlines, middelen en verantwoordelijkheden om de voorgestelde activiteiten te promoten.

De analyse van elk milieuaspect en de minimalisatiedoelstellingen ervan worden gebruikt bij het ontwerp van projecten, waaronder activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering ervan en de noodzakelijke mechanismen om de voortgang van genoemde voorstellen te evalueren.

In elk project wordt de verbeteringsdoelstelling geïdentificeerd, doelen vastgesteld, middelen en materiële middelen toegewezen, nalevingsindices uitgewerkt, verantwoordelijke mensen aangesteld en de gepaste deadlines vastgesteld voor de realisatie ervan.

Door het dynamische karakter van deze activiteiten kunnen doelen permanent worden bijgesteld en waar nodig gecorrigeerd.

Elk project vereist een organisatie van de verschillende activiteiten waaruit het bestaat, van het genereren van het idee tot het moment van opstarten en exploiteren.

Ze zijn vooral belangrijk:

 • De geografische locatie is duidelijk vastgesteld.
 • De tijdelijke locatie; het zoveel mogelijk definiëren van de momenten van voorinvestering, uitvoering, inbedrijfstelling en exploitatie.
 • De omvang van de middelen om het uit te voeren en in gebruik te nemen. Elk project vereist middelen en vereist daarom de montage van een monitoring- en controlesysteem; Projectmonitoring wordt opgelegd om kostbare afwijkingen in geïnvesteerde middelen of aanzienlijke vertragingen in de tijd te voorkomen, wat noodzakelijkerwijs gevolgen heeft voor de kosten door inflatie of gederfde winsten en alternatieve kosten doordat de activiteiten niet op tijd worden gestart voor de productie van goederen of de levering van diensten (1) .
 • De agenten die door het project zouden worden beïnvloed. Elk project genereert baten en kosten die sociale groepen op een verschillende manier beïnvloeden.

Duurzaamheid van milieuprojecten

Het concept van duurzaamheid vanuit het oogpunt van de projecten heeft een milieudimensie die verband houdt met het waarborgen van de levensomstandigheden van toekomstige generaties. Deze dimensie verschilt sterk van andere van economische en sociaal-organisatorische aard, hoewel ze onderling verband houden.

Het behouden van de levensomstandigheden voor toekomstige generaties impliceert onder meer het uitvoeren van een reeks acties en maatregelen die doorgaans worden gegroepeerd onder de naam duurzame ontwikkeling.

De milieudimensie kent vele niveaus, gaande van microniveau tot internationaal niveau (rijke landen klagen over de achteruitgang van tropische bossen in minder ontwikkelde landen). Dit betekent dat er op veel niveaus verschillende maatregelen moeten worden genomen om het doel van behoud van de nieuwe generaties te bereiken, wat het buitengewoon complex maakt.

Er moet op worden gewezen dat het in termen van milieumaatregelen fundamenteel van invloed is op de vraag of de sociale en administratieve basis voldoende solide is om de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de uitvoering van een milieuproject, te ondersteunen.

Volgens het vorige uitgangspunt kan de belangrijkste oorzaak van het gebrek aan duurzaamheid van milieuprojecten de ongelijke deelname van mensen aan de kosten en baten van het project zijn, als gevolg van problemen met betrekking tot eigendomsrechten en landgebruiksrechten en traditionele hulpbronnen.

Daarom is het noodzakelijk om enkele maatregelen te nemen, zoals de volgende:

 • Bereik de integratie van de gemeenschappen in de planning en uitvoering van het project.
 • Zorg voor duidelijke jurisdictie over de natuurlijke hulpbron, met lokale deelname aan de besluitvorming.
 • Betrek lokale leiders bij projecten om een ​​grotere sociale betrokkenheid te bereiken.
 • Bied alternatieven om de lokale bevolking die verliezen lijdt te compenseren.
 • Bescherm het natuurlijke en culturele erfgoed.

Hoe kan de milieudimensie in een project worden geïntegreerd?

Het opnemen van de milieudimensie in het beheerproces is bedoeld om conflicten met betrekking tot het gebruik van de omgeving tussen de actoren die deelnemen aan de ontwikkeling van de gemeenschappelijke ruimte of deze beïnvloeden, te vermijden of op te lossen. Het moet gelijktijdig worden uitgevoerd met het proces van verwezenlijking van acties en de transacties tussen de actoren.

Om te begrijpen hoe deze incorporatie moet worden uitgevoerd, moet men beginnen met uit te leggen hoe een omgevingsconflict wordt gevisualiseerd. Milieubeheer is het zoeken naar oplossingen voor milieuconflicten door menselijke behoeften en het milieu verenigbaar te maken (2).

De volgende tabel toont de verschillende benaderingen van een proces om de milieudimensie op te nemen, van degene die het aan het einde van het proces opneemt tot degene die het overal omvat.
Wat is een project?

Een project is een reeks doelstellingen, beslissingen en acties die worden uitgevoerd om de creatie van geselecteerde milieudoelstellingen te bereiken. In die zin moet het binnen een beperkte periode en met beperkte financiële en personele middelen een reeks doelen en doelstellingen bereiken. De kans op mislukking is groot, aangezien het niet om routinematige operaties gaat, maar om nieuwe activiteiten. Aangezien dit nieuwe taken zijn, is er weinig of geen ervaring van degenen die deelnemen aan het project om problemen op te lossen en specifieke uitdagingen aan te gaan. Om succesvol te zijn, heeft een project een specifieke planning en organisatie nodig.

Elk project ontwikkelt zijn eigen cultuur, zijn eigen systeem van normen en waarden, waaraan de leden van het team die het ontwikkelen zich houden. Hoewel het essentieel is om een ​​plannings- en organisatiesysteem te hebben, is het managen van een project nog steeds een zeer dynamisch proces (3).


Wat is projectmanagement?

Projectmanagement kan worden gedefinieerd als de toepassing van kennis, vaardigheden, tools en technieken op de activiteiten van een project om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de persoon die in dat project geïnteresseerd is (4) of deze te overtreffen.

De scope van een project omvat meestal de verschillende taken die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Middelen omvatten het personeel en de apparatuur die nodig zijn om de projectdoelen te bereiken. Deze elementen zullen kosten genereren, dus ze zijn afhankelijk van het projectbudget. De steun die aan coördinatieprojecten wordt verleend - in het Europese geval - is gedurende de hele financieringsperiode gelijk, dus het budget (en bijgevolg de beschikbaarheid van middelen) kan alleen worden verhoogd met het eigen kapitaal van de aangesloten instellingen of met aanvullende financiering.

Planning verwijst naar de timing en volgorde van de verschillende taken, evenals de totale duur van het project. Hoewel de eerste kan worden aangepast om aan veranderende behoeften te voldoen, is de financieringsperiode beperkt tot één, twee of drie jaar, afhankelijk van het contract. Om de resultaten compleet te maken, kunt u echter een verlenging van enkele maanden aanvragen.

De elementen zijn aan elkaar gerelateerd. Een specifieke taak die bijvoorbeeld meer tijd kost dan verwacht, vereist meer personeel of voorkomt dat andere taken worden voltooid, waardoor de reikwijdte van het project wordt beperkt. Geen enkel project werkt volgens het oorspronkelijke plan.

Enkele van de belangrijkste voordelen van goed milieubeheer worden hieronder beschreven (5):

 • Naleving van de nationale wetgeving en daarom latere klachten, boetes of vertragingen voorkomen.
 • Kostenbesparing door goed beheer van materiële hulpbronnen en afval; sorteren van afval zoals staal, hout en andere metalen; en anderen.
 • Vermindering van arbeidsrisico's in de constructiefase van de werken, voornamelijk geassocieerd met het verminderen van het risico op ongevallen en ernstig letsel.
 • Vermindering van potentiële verliezen die verband houden met wanbeheer in de omgeving van het project. Een project zonder adequate begeleiding vanuit milieuoogpunt kan te kampen hebben met ernstige problemen als erosie, aardverschuivingen, hellingsinstabiliteit, verstopping van sloten en duikers als gevolg van sedimentoverdracht, naast vele andere problemen die gemakkelijk kunnen worden vermeden.
 • Betere ontvangst van de gemeenschap waarin het project wordt ontwikkeld, omdat het voelt dat het kan profiteren van het werk en ook een site onder de buren kan opnemen.
 • Beter gebruik van landschappelijke hulpbronnen door zorg te dragen voor de natuur in en om het werk.
 • Groene marketingoptie van het project.

Uit welke taken bestaat projectmanagement?

Projectmanagement zal een continu plannings- en evaluatieproces moeten zijn dat kan worden vertegenwoordigd. Meer specifiek, om succesvol te zijn, moeten milieuontwerpers ervoor zorgen dat ze de volgende taken uitvoeren, in samenwerking met hun teams:


Milieu-evaluatie van projecten

De milieubeoordeling vereist het anticiperen op, verzachten of beheersen van de schadelijke effecten die de leefomstandigheden van de huidige en toekomstige bevolking beïnvloeden, en het identificeren en beoordelen van de positieve of negatieve effecten die voortvloeien uit een project op het milieu.

Geïntegreerde omgevingsdiagnose

De geïntegreerde diagnose omvat de gedetailleerde analyse van de ecologische realiteit van het land of de gemeenschap en van elk van zijn ruimtelijke subsystemen, om beslissingen te nemen die gericht zijn op milieubeheer.

Een uitgebreide diagnose zal de conflicterende aspecten erkennen en de beperkingen en mogelijkheden van het natuurlijke en sociale systeem evalueren bij het streven naar duurzaamheid.

De diagnose verwijst naar de structuur en dynamiek van de samenleving, ecologische systemen en hun relaties.

Algemene componenten van een omgevingsdiagnose (6)

Diagnose binnen het milieuproject vereist het identificeren van het centrale probleem dat ermee moet worden opgelost, de oorzaken en gevolgen, de mogelijke oplossingen en de alternatieven waarmee ze gespecificeerd kunnen worden.


Economische analyse van milieuprojecten

De soorten procedures die het meest worden gebruikt voor de economische analyse van milieuprojecten zijn:

 • Kosten-batenanalyse.
 • Kostenefficiëntie-analyse.
 • Multi-criteria analyse.
 • Risico-batenanalyse

Kosten-batenanalyse

Bij een kosten-batenanalyse wordt de winstgevendheid van het project voor investeerders onderzocht en kan het worden vergeleken met andere projecten die strijden om dezelfde financiering. Zoals de naam al aangeeft, gebruikt het tegelijkertijd kosten en baten om de verdiensten van een project te beoordelen. Hoewel bij deze methode de waardering van baten en kosten de basis vormt, kunnen ze niet allemaal in geld worden gewaardeerd. Er zijn voordelen die worden gedefinieerd in relatie tot verbeteringen in het welzijn van de mens.

De kosten worden gedefinieerd in termen van hun alternatieve kosten, wat het voordeel is dat niet wordt behaald door de middelen niet in de best mogelijke alternatieven te gebruiken.

Als de gewaardeerde baten klein zijn, zoals vaak het geval is bij milieuprojecten, dan kan het kosten-min-batenverschil positief zijn. Het project wordt dus meestal als aantrekkelijk beschouwd als wordt aangenomen dat dit verschil minder waard is dan de voordelen die niet in geld worden gewaardeerd.

De kosten-batenanalyse zal onderscheid maken (7):

 • Het kostenvoordeel van het project (beperkt tot directe kosten en baten, ongeacht de sociale en economische kosten van schade aan het milieu),
 • De sociaal-ecologische kosten-batenverhouding die alle directe en indirecte kosten van schade aan het milieu omvat

Kostenefficiëntieanalyse

Bij deze methode worden kosten gemeten in monetaire eenheden, maar baten niet. Bepaalde beslissingsregels kunnen worden gehanteerd als eerder beleid is geaccepteerd ten aanzien van de te behalen doelstellingen. Er kan bijvoorbeeld worden besloten dat het bereiken van vervuiling in rivieren, gereguleerd door de wet, een geldige doelstelling is die moet worden bereikt. Als er meerdere alternatieven zijn die dat doel bereiken, heeft degene met de laagste kosten de voorkeur.

Wat de methode niet zegt, is of het eerder aanvaarde beleid maatschappelijk wenselijk is of niet; Het is echter een zeer nuttige procedure om een ​​rationeel gebruik van beperkte middelen te garanderen.

Multicriteria-analyse

Multicriteria-analyse is met name handig wanneer voordelen niet kunnen worden opgeteld omdat ze geen gemeenschappelijke eenheid hebben, waardoor gewichten of gewichten nodig zijn om ze toe te kunnen voegen. Zo kunnen de voordelen op het gebied van gezondheid, landschappelijke schoonheid en bescherming van flora en fauna worden toegevoegd, waardoor elke factor een gewicht krijgt dat het relatieve belang ervan voor het bereiken van de doelstelling weerspiegelt.

Risico-batenanalyse

Deze methode is hetzelfde als een kosten-batenanalyse, maar in de context van risicovolle gebeurtenissen. Een versie van deze methoden beoordeelt de voordelen van een beleid tegen de risico's ervan; bijvoorbeeld gezondheidsrisico's door de uitstoot van verontreinigende stoffen. In plaats van je af te vragen wat de kosten en baten van een project zijn, kun je de kosten en baten overwegen als je geen maatregelen neemt om risicofactoren te verminderen, zoals het beheersen van verontreinigingen. Het risico van een dergelijk beleid is het aantal patiënten als gevolg van besmetting. Het voordeel van het niet ondernemen zijn de vermeden kosten van mitigerende maatregelen, die kunnen worden afgewogen tegen risico's.

Bij een kosten-batenanalyse is een kost een gemist voordeel en een voordeel een vermeden kost. De risico-batenanalyse verklaart dat het risico, het aantal patiënten, de kosten zijn en de vermeden kosten de baten.

De adoptie van technologieën

Milieubeheer vereist dat het project de juiste technologie definieert voor de behoeften van de betreffende zaak.

Milieuontwerpers kunnen verschillende criteria gebruiken om te bepalen of de voorgestelde technologie geschikt is.

 • Het is in overeenstemming met de algemene doelstellingen (verhoging van de productie en werkgelegenheid door effectief gebruik van lokale middelen en het verminderen van ongelijkheden in inkomensverdeling).
 • Het past zich aan de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen aan - land, water, energie en andere. In het bijzonder moet worden gepland dat de lokale middelen toereikend zijn voor het langetermijnonderhoud van de nieuwe technologie.
 • Het heeft een minimale impact op het milieu.
 • Het hangt af van een complex netwerk van beslissingen die op verschillende niveaus worden genomen (gouvernementeel, niet-gouvernementeel, zakelijk)

Lic. Diana Durán - Afgestudeerde en doctoraatsstudent in Geografie aan de Universidad del Salvador. Leraar op hoger niveau op ISFD Nº 79 en ISFT Nº 190 in Punta Alta. http://geoperspectivas.blogspot.com

Referenties:

(1) MIRANDA MIRANDA, Juan José. (2005) Projectmanagement. Identificatie, formulering, financiële, economische, sociale, ecologische evaluatie. Bogota MM-redacteuren.

(2) DOUROJEANNNI, Axel (2000) Beheersprocedures voor duurzame ontwikkeling. ECLAC. Afdeling Natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur. Santiago de Chile. ECLAC.

(3) HOLGER, Bienzle (2004) COMENIUS PCT-overlevingskit voor coördinator. SOCRATES-programma. Wenen Büro für Europäische www.sokrates.at/survivalkit

(4) HOLGER, Bienzle (2004) Op. Cit.

(5) CRUZ, Nidia (2009) Milieubeheer, gelieerd aan bouwprojecten. Zakelijk succes nr. 83. CEGESTI
http://www.cegesti.org/noticias/articles.php?art_id=143&start=1

(6) PERÚ (2000) Methodologische handleiding voor de identificatie, formulering en evaluatie van milieuprojecten. Limoen. Ministerie van Economie en Financiën.

(7) IAO. (2001) 2 Projectbeheer en het milieu. Training in milieubeheer. I LO. UNEP. Alpha Omega.

Landschapsfoto: Een van de vrijwillige instrumenten om het lokale milieu te verbeteren is de Agenda 21 van Puerto Real, Spanje, die het lokale bestuur in 2003 begon te ontwikkelen via de gemeentelijke milieudiagnose. Met de juiste implementatie en uitvoering van dit instrument worden de beschikbare middelen voor de milieuverbetering van de stad gerationaliseerd en wordt de mening van de burgers meegenomen om tot Duurzame Ontwikkeling te komen. http://www.puertorealweb.es/spip/

Bibliografie:

BOEGE, Eckart (2004) Handleiding voor milieubeheer, gebruik en behoud van biodiversiteit van inheemse boeren in Latijns-Amerika. Regionaal kantoor voor Latijns-Amerika en het Caribisch netwerk voor milieutrainingen voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Handleiding voor milieueducatie en -training, serie 3. http://www.cdi.gob.mx/pnuma/acerca.html

CENTRUM VOOR STUDIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING. Hoe Smart Development School of Environmental Affairs te bereiken. San Juan Metropolitan University, Puerto Rico.

CRUZ, Nidia (2009) Milieubeheer, verbonden met bouwprojecten. CEGESTI
http://www.cegesti.org/noticias/articles.php?art_id=143&start=1

DOUROJEANNNI, Axel (2000) Beheersprocedures voor duurzame ontwikkeling. Santaigo uit Chili. ECLAC.

ECOE (2002). Milieubeheer en ontwikkelingsplanning. University Texts Collection. Colombia. ECOE-edities.

HOLGER, Bienzle (2004) COMENIUS PCT-overlevingskit voor coördinator. Büro für Europäische www.sokrates.at/survivalkit

MINISTERIE VAN MILIEU, HUISVESTING EN TERRITORIALE ONTWIKKELING (2008) Handleiding project milieumonitoring. Republiek Colombia.

MIRANDA MIRANDA, Juan José. MM-redacteuren.

I LO. Alpha Omega.

SOLARI Jaime A. Milieubeheer van investeringsprojecten. https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2009/1/BT66D/1/…/214084

VALDÉS, Javier. Is ecologische duurzaamheid mogelijk met de markteconomie? www.rebelion.org/noticias/2004/10/6111.pdf

INTERNATIONALE UNIE VOOR INHOUD. (1980) World Conservation Strategy: behoud van levende hulpbronnen voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Klier. IUCN. Milieuprogramma van de Verenigde Naties en het Wereld Natuur Fonds

Interessante websites:

ACTIVITEITEN VAN HET MILIEU VAN DE EUROPESE UNIE http://europa.eu/pol/env/index_es.htm

AGENTSCHAP VOOR MILIEUBESCHERMING IN DE VERENIGDE STATEN http://www.epa.gov/espanol/

CHILI. NATIONALE COMMISSIE VAN HET MILIEU, CONAMA. Chili http://www.conama.cl/portal/1301/channel.html

ECOLOGISCHE SCHULD http://www.deudaecologica.org

DIRECTORAAT MILIEU - URUGUAY http://www.mvotma.gub.uy/dinama/

HET MILIEUPORTAAL - Cuba http://www.medioambiente.cu/

STICHTING MILIEU EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN - FARN http://www.farn.org.ar/

PROTEGER FOUNDATION http://www.proteger.org.ar/home

STICHTING TIERRA VIVA http://www.tierraviva.org/

GEA CONSULTORES AMBIENTALES DOCUMENTOS http://www.gea.com.uy/estructura/index.htm
http://www.gea.com.uy/estructura/documentos_relatados.php?Seccion=sga

NATIONAAL INSTITUUT VOOR ECOLOGIE VAN MEXICO http://www.ine.gob.mx/

MILIEU-INFO http://www.medio-ambiente.info/

URUGUAY MINISTERIE VAN HUISVESTING, TERRITORIALE PLANNING EN MILIEU http://www.mvotma.gub.uy/

MINISTERIE VAN MILIEU ECUADOR http://www.ambiente.gov.ec/

MINISTERIE VAN HET MILIEU VAN PERU http://www.minam.gob.pe/

UNEP (1992) http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html

UNEP Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Regionaal kantoor voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied http://www.pnuma.org/

DUURZAAMHEIDSPORTAAL http://portalsostenibilidad.upc.edu/

MILIEUPROJECTEN COLOMBIA http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=72

NETWERK VOOR DUURZAME ONTWIKKELING VAN COLOMBIA http://www.rds.org.co/index.htm

SECRETARIAAT VAN HET MILIEU EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN - MEXICO http://www.semarnat.gob.mx/Pages/inicio.aspx


Video: Waarom is het belangrijk dat we meer duurzame energie gaan gebruiken? (Mei 2022).