ONDERWERPEN

USAID "Hulp" aan Afrika

USAID


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door GRAIN

"Van het Amerikaanse volk", zou het motto van USAID zeggen. Maar eigenlijk zou de slogan "Voor Amerikaanse bedrijven" moeten zijn. USAID is primair verantwoordelijk voor het opleggen van zijn eigen filosofie over de hele wereld, en in dit geval komen het landbouwmodel en zijn transgene gewassen openlijk ten goede aan Amerikaanse bedrijven.

'Van het Amerikaanse volk', zou de vertaling van het motto van het United States Agency for International Development (USAID, voor het acroniem in het Engels) zeggen. Een genereuze schenking van financiële hulp van het Amerikaanse volk. Maar in werkelijkheid zou de slogan moeten zeggen "Voor Amerikaanse bedrijven"; USAID is primair belast met het opleggen van een Amerikaanse filosofie over de hele wereld, en in dit geval het landbouwmodel van de Verenigde Staten en zijn genetisch gemanipuleerde (transgene) gewassen, die openlijk ten goede komen aan Amerikaanse bedrijven.

Tegenwoordig produceren de Verenigde Staten meer gg-gewassen dan enig ander land ter wereld, en beslaan alleen al meer dan 60% van het gg-areaal in de wereld. Argentinië volgt met slechts 20% van de totale transgene gewassen. De overige 20% is verdeeld over 12 landen, hoewel de meeste van hen arealen met gg-gewassen verbouwen die zo klein zijn dat ze statistisch onbeduidend zijn. Het is dus buitengewoon duidelijk dat een grotendeels transgeen gewas ook een Amerikaans gewas is, dat aan de wereld is opgelegd door een handvol Amerikaanse bedrijven en universiteiten, met de steun van de machtige Amerikaanse regering. De regering van de Verenigde Staten heeft wanhopig geprobeerd de wereld ervan te overtuigen dat het landbouwmodel van haar land het beste is.

Een deel van dit Amerikaanse model bestaat uit een reeks lakse voorschriften. Heeft u genetisch gemodificeerde gewassen om te planten of te testen? Ga naar de Verenigde Staten. Daar is het relatief goedkoop en gemakkelijk om goedkeuring te krijgen voor transgene gewassen; het proces is ongeveer 100 keer minder waard dan voor pesticiden en 500 keer minder dan voor farmaceutische producten. Het testen van uw genetisch gemodificeerde gewassen is zelfs nog eenvoudiger: het Amerikaanse ministerie van landbouw wees slechts 3,5% van de ingediende veldproeven af, zelfs als het ongeveer 200.000 hectare transgene gewassen betrof, en dit omvat ook transgene gewassen met farmaceutische eigenschappen. Aangezien deze testlocaties altijd een besmettingsrisico vormen, staan ​​Amerikaanse toezichthouders op het punt om besmetting door veldproeven toe te laten in de menselijke voedselketen.

Het andere deel van het Amerikaanse model is om de privatisering van alle aspecten van de landbouw mogelijk te maken, inclusief zaden. En GM-zaden zijn de perfecte (en unieke) manier om die gepatenteerde zaden te privatiseren.

Dus wat de wereld volgens de Verenigde Staten nodig heeft, zijn lakse voorschriften en zaden die kunnen worden gepatenteerd. USAID gaat vooruit met zijn slogan "From the American People."

U ZEI

Officieel is USAID het belangrijkste agentschap in dat land dat verantwoordelijk is voor het verstrekken van economische en humanitaire hulp aan ontwikkelingslanden en "overgangslanden". Die Amerikaanse hulp in het buitenland heeft echter altijd als hoofddoel gehad de belangen van het land op het gebied van buitenlands beleid te behartigen. USAID staat erg open voor dit doel, zozeer zelfs dat het ooit op zijn website beweerde: "... de belangrijkste begunstigde van de Amerikaanse [Verenigde Staten] buitenlandse hulpprogramma's zijn altijd de Verenigde Staten geweest. Ongeveer 80% van de contracten en USAID-subsidies ga rechtstreeks naar Amerikaanse bedrijven. "

En als het om landbouw gaat, is er één aspect dat bepaalde multinationale bedrijven echt helpt: de verspreiding van transgene gewassen over de hele wereld.

Het was in 1991 dat USAID het Agricultural Biotechnology Support Project (ABSP, voor het acroniem in het Engels) lanceerde. Onder leiding van de Michigan State University kwam een ​​consortium van particuliere bedrijven en openbare onderzoeksinstellingen samen om ervoor te zorgen dat de wereld genetisch gemodificeerde gewassen produceert. Hun strategie was om enkele geschikte gewassen in verschillende landen te identificeren en deze als Trojaanse paarden te gebruiken, waardoor een solide platform werd gecreëerd voor de introductie van andere transgene gewassen. Dat platform bestond uit instellingen met aanzienlijke financiële middelen en wetenschappers die zich volledig inzetten voor GGO's. Dit zorgde op zijn beurt voor de oprichting van een krachtige en belangrijke nationale lobby om de regering te beïnvloeden en haar de deuren te laten openen voor Amerikaanse biotechbedrijven. Dat was tenminste het idee.

Het oorspronkelijke doel van ABSP I (1991-1996) was om deze transgene gewassen in de velden van boeren te introduceren, hun medewerkers te ondersteunen bij onderzoek en uiteindelijk commercialisering, inclusief ondersteuning bij kwesties op het gebied van regelgeving en intellectuele eigendom. Maar er waren maar weinig projecten in fase I die transgene gewassen met commercieel potentieel produceerden.

Het probleem was dat ABSP I niet voldoende middelen ter beschikking stelde om de volledige kosten te dekken die verband houden met de nationale wetgeving inzake de productie van transgene gewassen. Momenteel wordt dergelijke bioveiligheidswetgeving om commerciële productie van transgene gewassen mogelijk te maken over het algemeen als essentieel beschouwd. Hoewel ABSP I niet slaagde in de commerciële productie van gewassen, slaagde het erin dat talrijke wetenschappers samenwerkten met Amerikaanse bedrijven, die wetenschappers opleidden in de productie van genetisch gemodificeerde gewassen en het politieke proces op gang brachten over bioveiligheid en intellectuele eigendomsrechten.

Vanaf 1998 werden alle ABSP I-projecten uiteindelijk stopgezet en werd een nieuw initiatief gevormd, het Collaborative Initiative in Agricultural Biotechnology (CABIO). CABIO verdeelde het oorspronkelijke ABSP I in twee hoofdprogramma's: ABSP II en PBS (Program for Biosafety Systems). ABSP II is verantwoordelijk voor het onderzoeksgedeelte van het voormalige ABSP-programma, maar de focus ligt nu op duidelijk omschreven "productmarketingprogramma's", en het is niet langer geïnteresseerd in langetermijnonderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor gewassen. Transgeen, die het risico lopen van het niet bereiken van de veldproeffase (zie kader). Het PBS-programma zet het werk van USAID op het gebied van beleid voort en verdiept het, dat voorheen werd uitgevoerd door het ABSP-programma. Het doel is om in bepaalde landen "systemen" op te zetten die transgene gewassen op de markt kunnen brengen. Dit betekent het opzetten van een hele PR-campagne en het opstellen van goedkeuringsprocessen voor transgene gewassen, regelgeving en intellectuele eigendomsrechten (zie kader).

Na talrijke evaluaties besloot USAID dat ABSP II en PBS zich op een paar specifieke landen zouden concentreren. In Afrika zijn de geselecteerde landen Egypte (door USAID beschouwd als onderdeel van het Nabije Oosten), Kenia, Mali, Nigeria, Zuid-Afrika, Oeganda en Zambia. Dit zijn landen waar de aanwezigheid van USAID sterk is of waar de biotechnologie-lobby al opgedrongen is, in de woorden van USAID, waar het proces "gedreven wordt door de vraag".

De activiteiten van ABSP II en PBS vullen elkaar aan en versterken elkaar. PBS past de systemen toe die transgene gewassen van ABSP II promoten, terwijl ABSP II dient als lokaal referentiepunt voor het systeem dat door PBS wordt aanbevolen. Om hun projecten vooruit te helpen, zullen zowel PBS als ABSP II bovendien USAID-partners zoeken met gevestigde lokale netwerken, zoals Chemonics International, die actief zijn in Oeganda.

De eerste taak van ABSP II is om zich te richten op zijn prioritaire gewassen, die in Afrika momenteel Bt cowpea (Vigna unguiculata) en virusresistente cassave (cassave) lijken te zijn. Voor Mali en Oeganda ontdekte USAID dat Bt-katoen de enige mogelijkheid op korte termijn is voor veldproeven. ABSP II kan echter niet rechtstreeks met katoen werken, aangezien er interne voorschriften zijn die USAID uit de Verenigde Staten verhinderen om Bt-katoen effectief te maken door middel van de financieringsinstrumenten die de Verenigde Staten hebben ingezet om de internationale inspanningen om een ​​einde te maken aan katoendumpingspraktijken tegen te gaan.

PBS wordt ook geleid door een consortium van groepen, onder leiding van het International Food Policy Research Institute (IFPRI), dat de meeste groepen en individuen samenbrengt die betrokken zijn bij het werk van USAID op het gebied van biotechnologiebeleid. PBS neemt deel aan de totstandkoming van nationale infrastructuren, voornamelijk wetgeving inzake bioveiligheid, die de productie van transgene gewassen accepteert. PBS zoekt ook onofficieel naar "bilaterale reacties" via directe dialogen met "geselecteerde landen".

Deze vorm van "bilaterale respons" geeft de Verenigde Staten meer invloed in nationale processen dan in gevestigde multilaterale processen. Dat betekent niet dat de Verenigde Staten zijn teruggevallen op eenvoudige criteria van land tot land. De bilaterale activiteiten van PBS vormen de basis van regionale programma's. De bioveiligheidssystemen die PBS helpt bouwen in de door haar geselecteerde landen, dienen als "formaten" voor de regio. Het uiteindelijke doel is om de wetgeving tussen regio's te harmoniseren, waardoor regionale markten voor transgene gewassen worden gecreëerd, met uniforme regelgevingsprocessen. Daarom coördineert PBS verschillende regionale processen die geïnitieerd zijn door USAID, zoals het West African Biotechnology Network (WABNET) en het South African Regional Biosafety Program (SARB). USAID stelt dat "het specifieke doel van SARB is om de regelgevende grondgedachte te formuleren ter ondersteuning van veldproeven met genetisch gemanipuleerde producten in vier [Zuid-Afrikaanse] landen in 2003." PBS verzorgt nu ook USAID's biotechnologische samenwerking met de West and Central Africa Council for Agricultural Research and Development (CORAF), de Association for the Strengthening of Research in Central and East Africa. (ASARECA, voor het acroniem in het Engels) en de Common Market of Oostelijk en zuidelijk Afrika.

De partners van Project II voor de ondersteuning van landbouwbiotechnologie

ABSP II voert zijn projecten niet geïsoleerd uit; Het is een consortium dat handelt via zijn verschillende partners, en met hen. Een van de belangrijkste consortiumpartners is ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), een door de industrie gefinancierde groep voor genetische manipulatie, ABSP II en USAID. Enkele van de kenmerken zijn:

- ISAAA is beroemd geworden door zijn jaarverslagen over de wereldwijde productie van gg-gewassen en is zeer actief in het ondersteunen van ABSP II-projecten voor gg-gewassen en soortgelijke programma's:

- ISAAA treedt op als tussenpersoon bij overeenkomsten over intellectuele eigendomsrechten tussen Amerikaanse bedrijven en deelnemende centra voor openbaar onderzoek in het Zuiden.

- ISAAA biedt beurzen aan wetenschappers uit de door haar gekozen landen om hen te trainen in genetische manipulatietechnieken in particuliere en openbare laboratoria in de Verenigde Staten.

- ISAAA voert sociaaleconomische effectbeoordelingen uit van potentiële transgene gewassen, en vooral:

- ISAAA verzorgt een groot deel van het "communicatie- en contact" -werk via zijn netwerk van informatiecentra over biotechnologie.

Het voorgaande biedt tal van mogelijkheden voor ontmoetingen tussen ABSP II, PBS en ISAAA. Toen Mali een land werd dat werd geselecteerd door USAID-biotechnologieprogramma's onder ABSP II en PBS, was ISAAA daar om een ​​biotechnologie-informatiecentrum op te zetten met het nationale landbouwonderzoekscentrum (Institut d'Économie Rurale) dat in de subregio een Franse versie van ISAAA's elektronische biotechnologie nieuwsoverzicht.

Kenia: de Trojaanse zoete aardappel

In 1990 namen twee leidinggevenden van Monsanto contact op met Joel Cohen, USAID Principal Biotechnology Specialist. Monsanto wilde dat USAID zou helpen een transgeen gewas voor Afrika te promoten dat GGO's beroemd zou maken. Cohen, die in de Amerikaanse zaadindustrie had gewerkt voordat hij naar het bureau kwam, wendde zich tot het meest prestigieuze onderzoeksinstituut van Afrika, het Kenya Agricultural Research Institute (KARI). De drie mannen maakten een afspraak met KARI en begonnen hun plan uit te voeren.

Ze besloten om in de zoete aardappel te gaan werken (1), een gewas dat veracht werd door zaadbedrijven en wetenschappers, maar waarvoor er enkele veelbelovende genetische manipulatietoepassingen waren, ontwikkeld in de Verenigde Staten. KARI had de perfecte persoon om met Monsanto samen te werken: Florence Wambugu, een KARI-wetenschapper die net een Ph.D.-programma had afgerond aan een Britse universiteit. over zoete aardappelen. Wambugu werd onmiddellijk door Monsanto aangenomen en bracht de daaropvolgende jaren door op het hoofdkantoor van het bedrijf in St. Louis, Missouri, waar ze onderzoek deed naar een zoete aardappel die genetisch was gemanipuleerd om het vederachtige vlekvirus te weerstaan.

(1) (Noot van de redactie: zoete aardappel, zoete aardappel is het gewas waarvan de wetenschappelijke naam Ipomoea batatas is.)

Veertien jaar later is het vrij duidelijk dat zoete aardappelen uit Wambugu de velden van Keniaanse boeren nooit zullen halen. Ze verliet het project, net als USAID, en het onderzoek lijkt te stagneren; in recente veldstudies was het transgene gewas niet bestand tegen het virus en had het een lagere opbrengst dan niet-transgene landrassen. Maar hoe dan ook, de echte bedoeling was niet dat boeren de gg-zoete aardappel zouden hebben. Het belangrijkste doel was om de deur open te zetten voor GGO's, en hierin waren ze zeer succesvol.

Wambugu bagatelliseerde rapporten over het falen van transgene zoete aardappelen en zei dat het project "het land in staat stelde de aard van zijn steun voor gentechnologie te bepalen". Hij zei: "Keniaanse wetenschappers hebben een voortrekkersrol gespeeld bij het bepleiten van een specifiek beleid voor Kenia." Wambugu was dat zeker, maar niet langer als wetenschapper. Hij verliet zijn onderzoek om fulltime in public relations te gaan werken bij zijn bedrijf, Africa Harvest Biotech Foundation, als Afrikaanse woordvoerder van de lobby voor genetische manipulatie.

Het werken aan een specifiek transgeen gewas, zoals zoete aardappelen, had meerdere voordelen. Het opende een langdurige en directe samenwerkingslijn tussen Monsanto en een openbaar onderzoekscentrum in het Zuiden, in dit geval KARI, waarin verschillende van zijn wetenschappers zouden worden opgeleid op het hoofdkantoor van Monsanto in de Verenigde Staten. Die wetenschappers zouden uiteindelijk een nationale groep vormen die van zichzelf zou laten horen, met gevestigde belangen in het ggo-debat. Hij was ook een voor de hand liggende bron voor public relations voor Monsanto en andere biotechbedrijven. Hier was een bedrijf dat zijn technologie "schonk" aan Afrikaanse wetenschappers om een ​​zelfvoorzieningsgewas te verbeteren waarin het duidelijk geen financieel belang had. In elk geval was USAID niet in staat om zijn geld te besteden aan lucratiever gg-gewassen voor Monsanto, aangezien de Amerikaanse wetten het bureau beletten onderzoek te ondersteunen naar gewassen die concurreren met de Amerikaanse landbouwexport.

Maar het belangrijkste was dat het project diende als een middel om een ​​gunstig regelgevend kader voor transgene gewassen te bevorderen. Voordat je transgene zoete aardappelen op de markt brengt, moet je er een veldproef mee doen, en daarvoor heb je regelgeving nodig, althans dat is de redenering. Het project biedt daarom een ​​manier om het grotere probleem te omzeilen om te beslissen of de introductie van gg-gewassen moet worden toegestaan, evenals de kritische vragen over de verdiensten en risico's van het gg-gewas in kwestie, in de technische vraag hoe " "in veldproeven. Wat maakt het uit of transgene zoete aardappelen echt werken; het gaat erom dat Kenia en andere landen plaatsen worden waar Monsanto zijn genetisch gemodificeerde zaden kan verkopen en zijn patenten kan toepassen. Dus terwijl het transgene zoete aardappelproject in de vergetelheid raakt, heeft Monsanto nu het groene licht om veldproeven met zijn Bt-katoen in Kenia te starten. KARI werkt nu ook samen met het Donald Danforth Plant Science Center om veldproeven uit te voeren met geïmporteerde transgene cassave (cassave).

Het programma voor bioveiligheidssystemen (Pbs)

De grootste schade die het PBS (Programme for Biosafety Systems) aan andere landen toebrengt, is dat het volhoudt dat het landbouwmodel van losse wetgeving van de Verenigde Staten het enige praktische criterium is voor de armere landen. Zoals PBS het zelf verwoordt: "... het creëren van modellen van bioveiligheidssystemen voor ontwikkelingslanden op basis van de complexe en hulpbronnenintensieve criteria voor ontwikkelde landen [dwz Europa] is ongepast" (van de PBS-website op www.ifpri.org)

En "Als ontwikkelingslanden willen dat de voordelen van genetisch gemodificeerde producten worden gecreëerd voor hun behoeften, dan zullen ze veldproeven moeten toestaan, zo niet faciliteren, volgens lokale omstandigheden ... [PBS] is een belangrijk en fundamenteel initiatief dat zo snel mogelijk in werking worden gesteld om een ​​alternatief te bieden voor het anti-technologie 'voorzorgsbeginsel', op grote schaal verspreid door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en niet-gouvernementele organisaties in de hele ontwikkelingswereld '' (Lawrence Kent, del Donald Danforth Plant Science Center) .

Met andere woorden: "laten we de regelgeving tot een minimum beperken, net zoals we die in de Verenigde Staten hebben." Dit soort verklaringen is een directe aanval op het voorzorgsbeginsel, dat de basis vormt van verschillende andere initiatieven en overeenkomsten, zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit, de modelwetgeving van de Afrikaanse Unie over bioveiligheid en de UNEP / GEF Initial Strategy on Biosafety.

Egypte: Bt Potato uit Troy

Egypte was het belangrijkste doelwit van het werk van ABSP in de jaren negentig, als gevolg van genereuze financiering voor agrobiotechnologie van het USAID-kantoor in Caïro, in de orde van grootte van $ 7 miljoen. Zijn belangrijkste project in het land was het Bt-aardappelproject, waarbij een model werd gebruikt dat op andere plaatsen keer op keer zou worden herhaald. Het project bracht een in de Verenigde Staten gevestigde universiteit samen (Michigan State University, MSU), een zaadbedrijf (Garst Seeds, nu eigendom van Syngenta) en een Egyptisch onderzoekscentrum, het Genetic Engineering Research Institute. Agrícola (AGERI, voor het acroniem in het Engels ). Het doel was om populaire variëteiten van de Egyptische aardappel genetisch te modificeren met het gepatenteerde Bt-gen van Garst en deze vrij te geven voor Egyptische boeren. De aardappelen zijn verwerkt in de Verenigde Staten en de eerste drie jaar veldproeven zijn bij MSU uitgevoerd. Ondertussen ging ABSP aan de slag met andere zaken.

De Egyptische wetenschappers werden naar een ABSP-workshop over bioveiligheid in Jamaica gebracht en vervolgens naar de Verenigde Staten voor een stage van 8 weken, waar ze tijd doorbrachten met het bezoeken van Amerikaanse agentschappen die verantwoordelijk zijn voor het bioveiligheidsbeleid en de kantoren en laboratoria van Monsanto en Syngenta. De opbrengsten waren onmiddellijk. Volgens een ABSP-functionaris: `` Een van die wetenschappers hielp bij het opstellen van de Egyptische bioveiligheidsvoorschriften en werd uiteindelijk AGERI's eerste bioveiligheidsfunctionaris. Egypte keurde in januari 1995 bioveiligheidsrichtlijnen goed, en bij ministerieel besluit werd het in 1995. Tot op heden hebben verschillende AGERI-bioveiligheidsfunctionarissen, de belangrijkste bioveiligheidsinstellingen van Egypte, training van ABSP gevolgd. "

In 1997, na de bouw van een kas bij AGERI, onder toezicht van en gefinancierd door ABSP, verscheepte MSU een partij van hun transgene aardappelen en begon AGERI met veldproeven. AGERI ging nog 6 jaar door met de veldproeven totdat het project werd opgeschort en botste op wat een voorzienbaar obstakel had moeten zijn: AGERI had niet de minimale middelen om de aardappelen door het reguleringssysteem te krijgen.

Hoewel Bt-aardappelen misschien nooit in Egypte zijn geteeld, is het transgene gewas met de beste kans om op Egyptische boerderijen te komen, de Bt-katoen van Monsanto, en als dat zo is, zal Monsanto het ABSP te danken hebben.

Oeganda: bezwijken voor USAID

Oeganda was een van de belangrijkste Afrikaanse landen die aandrongen op een strikt bioveiligheidsprotocol. Op de WTO-ministerconferentie in Seattle in 1999 hielp hij een poging van de Verenigde Staten en Canada om het protocol te grijpen te verslaan door een "werkgroep voor biotechnologie" op te richten. In november 2001 werd het een van de eerste landen die het protocol ratificeerde en is het een van de acht landen die momenteel deelnemen aan het UNEP / GEF-project voor de implementatie van nationale bioveiligheidskaders dat in december 2002 begon. Het is actief. Internationale aanwezigheid op transgene kaders. Organisatiekwesties, en de aanstaande creatie van een nationaal bioveiligheidskader, gecombineerd met de geconsolideerde aanwezigheid van USAID in het land, maken van Oeganda een belangrijk doelwit voor de Verenigde Staten om hun landbouwbiotechnologie te bevorderen.

De belangrijkste strategie van de Verenigde Staten om het Oegandese beleid inzake ggo's te beïnvloeden, is het land te overspoelen met geld en deskundig advies. USAID is de belangrijkste leverancier van beide. Het heeft minstens $ 200.000 geboden voor een biotechlaboratorium voor bananen, ondersteund door de Rockefeller Foundation, dat USAID beschrijft als een populair project met hoge zichtbaarheid, met wetenschappers uit Oeganda. Het is onlangs ook begonnen met de financiering van het secretariaat van het National Biosafety Committee van de Uganda National Council for Science and Technology (UNCST), het belangrijkste besluitvormingsorgaan van het land op het gebied van genetische manipulatie. Hoewel de Raad ooit een blokkade was voor de toegang van transgene gewassen en weigerde Monsanto's verzoek voor veldproeven met Bt-katoen goed te keuren, gelooft USAID dat het nu een 'leiderschap uitoefent dat een agressief programma heeft voor de toepassing van biotechnologie in de land "en het bureau hoopt dat de UNCST" de veldproeven [van Bt-katoen] op korte termijn zal goedkeuren. "

Een van de instrumenten die USAID het meest gebruikt om "beleidswijzigingen door te voeren" zijn workshops of seminars, en de laatste jaren is er een verschuiving opgetreden in door USAID ondersteunde workshops over GGO's en bioveiligheid in Oeganda. De workshops vinden voornamelijk plaats via USAID's lokale aannemer, Chemonics, die het Agricultural Productivity Improvement Program (APEP) van het bureau beheert.

In 2003 stelden de Oegandese autoriteiten een eerste ontwerp van nationale bioveiligheidsregels op, die een groot deel van de Afrikaanse modelwetgeving een duidelijke tegenvaller maakten voor de voorstanders van genetische manipulatie. Het USAID-team kwam onmiddellijk ter plaatse om de situatie om te keren. Mensen uit PBS en de genetische manipulatie-industrie, zoals IFPRI's Pat Traynor, Monsanto's Thomas Carrato en Greg Jaffe van het Center for Public Interest Science, kwamen, sommigen via het UNEP / GEF-proces, binnen als 'internationale experts' om commentaar te geven op het project en aanbevelingen doen. Zijn inspanningen werden ondersteund door diplomatieke acties op hoog niveau. President Bush bracht de kwestie van genetisch gemodificeerde gewassen ter sprake tijdens zijn bezoek aan president Museveni in 2003, evenals de speciale onderhandelaar voor biotechnologie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister van Landbouw, Kisamba Mugerwa, vloog in 2003 naar Sacramento voor de ministeriële conferentie van USDA / USAID over biotechnologie. Kort daarna verliet Mugerwa het ministerie om een ​​positie in te nemen in de raad van bestuur van IFPRI, het instituut dat het PBS_-programma beheert.

Volgens Mariam Mayet van het African Center for Biosafety, tijdens een nationaal seminarie in oktober 2003, dat was bijeengeroepen om ontwerpverordeningen en opmerkingen van "internationale experts" in overweging te nemen, was het project "volledig verbrijzeld" en was de verantwoordelijkheid om een ​​project te ontwikkelen. overgelaten aan ACODE, een ngo die verbonden is met USAID en de programma's van de Rockefeller Foundation. Kort daarna kondigde de Uganda National Council for Science and Technology de voltooiing aan van een nieuw regelgevend kaderproject voor biotechnologie. Deze keer, zoals Mayet opmerkt, "lijken de meeste eerdere projecten op basis van de Afrikaanse modelwet verloren te zijn gegaan." Het lijkt er nu op dat PBS zijn doel, namelijk het starten van veldproeven met Monsanto Bt-katoen in 2005, zou kunnen bereiken.

Weerstand van onderaf

We hebben slechts enkele voorbeelden laten zien van de druk en financiering vanuit de Verenigde Staten, en slechts een fragment van wat een complex netwerk is geworden van organisaties en individuen die betrokken zijn bij het promoten van gg-gewassen. Het is voor arme landen niet gemakkelijk om deze druk van de wereldmacht te weerstaan. Er zijn maar weinig regeringen die het lef hebben om de Verenigde Staten rechtstreeks te confronteren, en de regeringen die dat wel doen, lopen altijd het risico om onder constante druk in te storten. Maar als mensen eenmaal begrijpen wat er aan de hand is en wat er op het spel staat, is er echter een veel grotere wil om weerstand te bieden. In Mali, een van de armste landen ter wereld, hebben de Verenigde Staten bijvoorbeeld een aanzienlijk bedrag op tafel gelegd, dat het land dreigt te verliezen als het de deur niet openzet voor gg-gewassen. Hij maakte ook min of meer duidelijk dat als Mali wil dat de Verenigde Staten actie ondernemen met betrekking tot de subsidies die het aan zijn katoentelers verstrekt, het beter goed nadenkt over de volgende beslissingen die het zal nemen over veldproeven voor Bt-katoen. wetenschappers en politici zijn in de val gelopen, er is een groeiende beweging van boeren in Mali die hun politieke leiders oproepen om de druk van de Verenigde Staten te weerstaan ​​en GGO's af te wijzen.

Uiteindelijk gaan regeringen in tegen de wens van hun volk om de Verenigde Staten te kalmeren, of erger nog, om hun deel van de kruimels te krijgen die de Verenigde Staten verdelen. In dit corrupte spel van geven en nemen onder de elites staat het levensonderhoud en het levensonderhoud van miljoenen boeren op het spel. Maar ook het systeem dat ervoor zorgt dat de Verenigde Staten de wereld overheersen. Voor een groeiend aantal mensen over de hele wereld overschrijden agressieve maatregelen van de biotech-industrie om transgene gewassen op te leggen en de instemming van hun regeringen de grenzen van wat aanvaardbaar is. In haar haast om de wereld te dwingen genetisch gemodificeerde gewassen te eten, kan de Amerikaanse regering de explosieve kracht van sociale bewegingen die haar beleid helpt verspreiden, verkeerd inschatten.

(*) Artikel gepubliceerd in GRAIN's Seedling magazine in april 2005. Vertaald door Raquel Núñez van het origineel in het Engels - Biodiversity, sustento y cultiras magazine, juli 2005


Video: Waarom Zwitserland bij elk conflict te hulp schiet. NOS op 3 (Juni- 2022).


Opmerkingen:

 1. Garan

  We zullen alles hebben wat we willen! Het belangrijkste is om niet bang te zijn!

 2. Moogubei

  Ik weet niet van mijn ouders, maar ik zal waarschijnlijk een kijkje nemen. ... ...

 3. Kazrabei

  Je hebt zich teruggetrokken uit het gesprek

 4. Tojasar

  Ik ben het ermee eens, deze zeer goede gedachte valt trouwens

 5. Amarri

  Het spijt me, maar ik denk dat je het mis hebt. Laten we dit bespreken. E -mail me op PM.Schrijf een bericht