ONDERWERPEN

Intellectuele eigendom in de vrijhandelsovereenkomst tussen de VS en Midden-Amerika

Intellectuele eigendom in de vrijhandelsovereenkomst tussen de VS en Midden-Amerika


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Dra. Silvia Rodríguez Cervantes

De FTA-EUCA gebruikt verschillende mechanismen om haar doelstellingen te bereiken. Een andere, meer onverwachte en ietwat geheimzinnige, is de beschouwing van bioprospectie als een "wetenschappelijke en onderzoeksdienst".

Intellectuele eigendom in de vrijhandelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Midden-Amerika: mechanisme voor toe-eigening van biochemisch en genetisch erfgoed

Midden-Amerikaanse landen zijn door de natuur begiftigd met een grote biodiversiteit, toegenomen en beschermd door het werk van inheemse volkeren en boeren door de jaren heen. Extensieve veeteelt en monocultivistische landbouw, die alleen mogelijk waren met de agrochemische pakketten die door de Groene Revolutie werden gepromoot, droegen bij aan de erodering van de biologische diversiteit, net zoals ze, met wederzijdse effecten, de culturele diversiteit aantastten. Bepaalde beleidsmaatregelen van de overheid, pijlers van de ontwikkelingsmodellen waarin deze en andere wijzigingen werden aangebracht, ondersteunden het probleem. Vandaar het belang om nu te weten welke effecten, indien geratificeerd, de vrijhandelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Midden-Amerika (FTA-EUCA) zou hebben op de Costa Ricaanse biodiversiteit door een van de meest agressieve openbare beleidsmaatregelen van de afgelopen jaren te implementeren.


De FTA-EUCA gebruikt verschillende mechanismen om haar doelstellingen te bereiken. Een andere, meer onverwachte en ietwat onopvallende, omdat het alleen wordt genoemd in bijlage 1 over niet-conforme maatregelen bij de hoofdstukken 10 en 11, is de beschouwing van bioprospectie [1] als een "wetenschappelijke en onderzoeksdienst", van daaruit wordt het gedefinieerd als " investering "om af te sluiten met de privatisering van de resultaten door middel van intellectuele eigendom. Dit document stelt dat we, als gevolg van de implementatie van deze mechanismen, de controle zullen verliezen over het biochemische en genetische erfgoed, inherent aan het biologische materiaal dat aanwezig is in onze landbouw- en wilde ecosystemen.

De presentatie is opgedeeld in twee delen. In het eerste geef ik een overzicht van de NAFTA-EUCA-overeenkomsten die vereisen dat een specifiek type intellectuele eigendom wordt verleend aan plantenrassen en "redelijke inspanningen leveren" om planten te patenteren, zoals de Verenigde Staten beweerden. Tegelijkertijd zullen enkele commentaren met elkaar verweven worden over de Overeenkomst inzake handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendom (TRIPS [2] van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), met name over artikel 27, lid 3, onder b), die verwijst naar intellectuele eigendom over levensvormen .

In het tweede deel laat ik zien hoe de kanalen die in de FTA-EUCA zijn gekozen om de investeringen van hun industrieën te beschermen, conventies en wetten met betrekking tot biodiversiteit negeren die door het land zijn aangenomen vóór de ondertekening van de handelsovereenkomst in kwestie. Het is het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD), geratificeerd door Costa Rica in 1993; de biodiversiteitswet van 1998; en Uitvoerend Besluit nr. 31514-MINAE, betreffende de algemene normen voor toegang tot biochemische en genetische rijkdommen die van kracht zijn in december 2003 (hierna toegangsnormen genoemd).

1. De kwestie van intellectuele eigendom over planten in de vrijhandelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Midden-Amerika (FTA-EUCA) [3]:
1.1 Algemene overwegingen

"De boer die werkt, is de eerste die het recht heeft om de vruchten van de oogst te ontvangen." 2e. Brief aan Timoteüs, 2-6

Intellectuele eigendom, een relatief recent concept

In de eerste helft van de 19e eeuw begonnen sommige landen systematisch het genot van monopolies toe te kennen aan auteurs die aantoonden dat hun uitvindingen de stand van de techniek voor maatschappelijk voordeel bevorderden. Erkenning werd alleen verleend voor inerte voorwerpen, die een industriële toepassing hadden en die echte uitvindingen bleken te zijn en geen ontdekkingen. Dit sloot automatisch de mogelijkheid uit dat iemand aanspraak wilde maken op het recht om het leven of enig ander element of natuurlijke toestand te hebben "uitgevonden". Evenzo was elk land vrij om zijn eigen regels ter zake, de monopolietijd en de verleende dwanglicenties te bepalen.

De situatie is vooral aan het veranderen sinds 1930, toen de Verenigde Staten intellectuele eigendom verleenden voor ongeslachtelijk geproduceerde soorten fruit, bomen en sierplanten. [4] In de loop van de tijd heeft het dit recht uitgebreid tot alle soorten planten, dieren en zelfs menselijke genen, een voorbeeld dat door andere landen werd gedetacheerd, met de ergernis dat ze de onwilligen dwingen hetzelfde pad te volgen via internationale overeenkomsten.

Toenemende druk om monopolies op te leggen aan levende wezens

De agressieve en meedogenloze trend naar de wereldwijde eenmaking van de voorwaarden en vereisten voor het verlenen van intellectuele eigendom over levende wezens kwam voor het eerst tot uiting in de overeenkomsten van de Uruguay-ronde die van kracht waren sinds 1995. In die tijd lieten de onderhandelaars van de niet-geïndustrialiseerde landen hun arm twist en accepteerde de verplichting om octrooien te verlenen op micro-organismen en op biotechnologische processen (art. 27. 3b van de TRIPS). Op het eerste gezicht leek dit niet relevant; het waren tenslotte organismen die voor het menselijk oog onzichtbaar waren. Maar diep van binnen werd er een grote stap gezet in de richting van privatisering en commodificatie van het leven. Hoewel de TRIPS landen niet verplichtte om planten of dieren te patenteren, kregen ze de opdracht om op zijn minst speciale "effectieve sui generis" bescherming te verlenen aan plantensoorten, die elk onafhankelijk konden vaststellen, zij het met bepaalde beperkingen.

ARTIKEL 27.3 B) VAN TRIPS Het geeft de zeer kleine uitzonderingen en rechten aan die aan landen worden toegekend op het gebied van intellectueel eigendom op levensvormen, waaronder de vaststelling van hun eigen en speciale wetgeving (sui generis) om nieuwe plantensoorten te beschermen. Bovendien geeft het landen de macht om GEEN patent aan planten en dieren te krijgen.

Om diametraal tegengestelde redenen voldeden zeer weinig landen aan artikel 27.3 b), zodat de partijen, met een mandaat ingevoegd in het laatste deel van dat artikel, de herziening ervan vanaf 1999 eisten, een taak die is toevertrouwd aan de commissie van de TRIPS-overeenkomst. Dit proces is nog steeds van kracht en heeft geen voorzienbare oplossing. In de discussies die tot dusver hebben plaatsgevonden, handhaven landen als de Verenigde Staten het sterke standpunt dat leden die hebben besloten geen patenten op planten te verlenen, alleen gebruik kunnen maken van het recht op "speciale sui generis bescherming" door lid te worden van UPOV. de wet uit 1991 die rechten verleent die sterk lijken op patenten. Andere landen beweren dat deze interpretatie volkomen grillig is en verdedigen de vrijheid van elk land om zijn eigen wetgeving op dit gebied te ontwerpen.

Samengevat, hoewel de eerste positie in feite grillig is, is de tweede nogal naïef, aangezien de "vrijheid" die wordt verleend door artikel 27, lid 3, onder b), voor het vestigen van "sui generis" -rechten volledig geconditioneerd is, en de algemene principes moeten worden gerespecteerd. En TRIPS-doelstellingen, die commerciële redenen boven elke andere sociale of ecologische behoefte plaatsen.

Het Verdrag van de Internationale Unie voor de bescherming van plantenrassen In 1961 ondertekenden zes Europese landen het UPOV-verdrag. In de loop van de tijd zijn de verplichte nalevingswetten voor zijn leden gevarieerd. De huidige wet van 1991 biedt een kader van intellectuele eigendomswetgeving voor plantenrassen die sterk lijken op patenten, aangezien de uitzonderingen op de wet van 1968, die bepaalde rechten verleende aan nieuwe plantenkwekers [5] en boeren, werden geschrapt. Een andere belangrijke wijziging was de erkenning van dubbele bescherming: dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf zou kunnen streven naar het verwerven van intellectuele eigendomsrechten onder UPOV 91 en ook onder octrooirecht.

1.2. De nationale discussie over intellectueel eigendom met de FTA-EUCA

"Wee jullie die de wetten in zoiets bitter als absint veranderen en weggooien
gerechtigheid op de grond! (...) Nou, aangezien je de armen vertrappeld hebt en een deel van de oogst eist, zullen de huizen van gehouwen stenen die ze bouwen ze niet bezetten, en van die uitverkoren wijnstokken die nu planten zullen ze niet proef de wijn. "Amos 4:10 [6]

Om in te stemmen met de interpretaties van de Verenigde Staten en over te gaan van TRIPS-vereisten naar strengere, was het niet eens nodig dat de TRIPS-commissie de herziening van artikel 27.3 b) afrondde, wiens beslissing theoretisch zou kunnen gaan van het elimineren van de intellectuele eigendom naar elke vorm van leven en over biotechnologische processen, totdat de regel wordt aangenomen dat "alles onder de zon octrooieerbaar is". In het geval van Midden-Amerika was het alleen nodig om de EUCA FTA goed te keuren, waarmee de reeds gemaakte voorspellingen [7] werden bevestigd over welke landen als de Verenigde Staten zouden proberen de goedkeuring van bredere intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen door middel van van bilaterale of regionale handelsovereenkomsten. Het fragmentarisch werken met zwakke en onvoorwaardelijke landen aan geheime teksten en agenda's is veel beter beheersbaar dan het hoofd bieden aan de complicaties van een multilateraal regime als de WTO. Ik wil niet zeggen dat daarbinnen democratische uitingen worden uitgeoefend, maar het is een moeilijkere context om willekeurig te behandelen.

In de FTA-EUCA werd de kwestie van intellectuele eigendom overgelaten aan de negende en laatste onderhandelingsronde in december 2003. Met een korte paragraaf in het respectieve rapport informeerde het Costa Ricaanse onderhandelingsteam het publiek dat:

Met betrekking tot de kwestie van de bescherming van plantenrassen en het octrooieren van planten, is de verplichting vastgesteld om de UPOV-verdragswet van 1991 te ratificeren en alle redelijke inspanningen te leveren om octrooibescherming voor planten te verlenen. [8]

Het gebrek aan respect van onderhandelaars voor nationale wetgevingsprocessen

De beslissing van de onderhandelaars heeft een achtergrond die absoluut bekend moet worden gemaakt. Met hun ogenschijnlijk onbeduidende oplossing negeerden ze de uitspraak van twee wetgevers en het werk dat heel verschillende maatschappelijke groeperingen sinds 1999 in Costa Rica hadden gedaan. Tot dan toe was de consensus dat de toetreding van het land tot UPOV niet werd goedgekeurd zonder eerst nationale wetgeving vast te stellen over de rechten van plantenveredelaars in evenwicht met de rechten van boeren. Op deze manier zou deze internationale overeenkomst, hoger in hiërarchie, haar a priori voorwaarden niet opleggen aan een zeer controversiële en gevoelige kwestie vanwege de ethische, economische, ecologische en wetenschappelijke implicaties waarnaar we in dit document verwijzen.

Nog steeds op 19 november 2003, drie weken voor de negende onderhandelingsronde, presenteerde plaatsvervangend Gerardo Vargas, medeverantwoordelijk voor vijf andere afgevaardigden en de vastberaden medewerking van het Biodiversiteitscoördinatienetwerk [9], het Protection Law Project of the Rights of Plant Kwekersnummer 15487. Met deze wet zou het land kunnen voldoen aan artikel 27.3 b) van de TRIPS, betreffende de bescherming van plantenrassen, als alternatief voor de claim om ons te dwingen ons te houden aan UPOV -91.

Ondanks het feit dat de kwestie op dat moment in volledige nationale discussie was, koos het onderhandelingsteam partij en nam het recht op om voor zichzelf te beslissen, door bevelen te geven tegen de korrel van wat verondersteld wordt de eerste macht van de Republiek te zijn over wat het heeft. of het hoeft niet goed te keuren in de kwestie van andere verdragen, hoe deze moeten worden geïnterpreteerd, welke artikelen van de wet moeten worden geschrapt of gehandhaafd en op welke maximumdatum. [10]

EN… DE NATIONALE INSPANNINGEN VAN DE PARTICIPATIEVE WETGEVING? Met het besluit van de onderhandelaars van het Ministerie van Buitenlandse Handel (COMEX) wordt het wetsvoorstel tot bescherming van het kwekersrecht naar de vuilnisbak gestuurd. Hetzelfde zou gebeuren met de uiteindelijke verordening over de rechten van landbouwers en de intellectuele rechten van de Gemeenschap. De Biodiversiteitswet en de toegangsregels zouden ook aangepast moeten worden aan de FTA-EUCA, zoals later zal blijken. Het voorgaande is het bewijs dat de uitwerking van de zogenaamde "sui generis regimes", de "rechten van boeren" en de rechten van inheemse volkeren, zoals vermeld in TRIPS, in het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor landbouw en voedsel van de FAO en het CBD zijn een steriele tijdsinvestering geweest voor tientallen Costa Ricanen die, gelovend in die mythen, hard werken om onafhankelijke nationale wetgeving op al deze gebieden tot stand te brengen. Ook de zogenaamde "nationale soevereiniteit" en de democratie zijn ernstig aangetast.

De COMEX-onderhandelaars hielden ook niet aan hun eigen woord

Door toe te geven aan de druk van de Verenigde Staten om intellectueel eigendom op plantenrassen te aanvaarden als onderdeel van de EUCA-FTA, slaagde het onderhandelingsteam er ook niet in om zowel mondeling als schriftelijk publiekelijk te beloven. In hun beloften herhaalden ze keer op keer dat het de positie van het land zou zijn om deze kwestie niet binnen het verdrag te bespreken en het aan nationale discussie over te laten [11].

Na de ondertekening van de FTA-EUCA leek het COMEX-onderhandelingsteam geen spijt te hebben dat ze hun woord hadden onteerd. Evenmin toonde hij enige gevoeligheid voor de effecten van het verlenen van intellectuele eigendom aan levensvormen. Laten we even stoppen om het te benadrukken: het is dat met dit mechanisme levende wezens niet worden gerespecteerd in hun essentiële kwaliteiten, hun aard vernederen door ze te veranderen in objecten van monopolie-toe-eigening door degenen die zichzelf 'auteurs' van een gen, van een zaadje noemen. of een plant. Als deze stap eenmaal is gezet, is het net zo gemakkelijk om patenten op dieren en op menselijke genen en weefsels te aanvaarden.

OMVANG VAN INTELLECTUELE EIGENDOM BOVEN LEVENDE WEZENS "Het bezit van intellectueel eigendom over levende wezens is niet zoals het hebben van koeien of fruitbomen, een moestuin, een rijstoogst of een visvijver. Het is een andere vorm van bezit en het onderscheid kan vergelijkbaar zijn op het verschil tussen het hebben van een container (of meer) gevuld met water en het hebben van de chemische formule van water. Een octrooihouder voor de chemische formule van water zou het recht hebben, niet alleen beslissen wie toegang heeft tot het specifieke meer, zo niet aan elk water waar dan ook en om de chemische formule voor elk doel te gebruiken "" Wanneer iemand bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten heeft op een nieuwe tarwevariëteit, moet iedereen die het verbouwt een recht betalen aan de houder van het intellectuele eigendom (...) Onder patentwetten is het ook mogelijk om delen van een plant of dier te monopoliseren, zoals specifieke genen of ca genetische kenmerken…. " [12]

In economisch en politiek opzicht hebben we het over het feit dat met deze concessie een paar transnationale bedrijven wereldwijd de toe-eigening van het reproductievermogen van zaden, de basis voor het levensonderhoud van de mensheid, zullen consolideren; van de moleculaire ontwerpen van een plant, dier of micro-organisme voor de bereiding van medicijnen; van de eigenschappen van bacteriën om koolwaterstoffen op te slokken; of uit de genen van sommige planten die resistent zijn tegen droogte of kou. Deze en andere eigenschappen van levende wezens zijn geen laboratoriumproducten; Ze worden echter elke dag op grotere schaal geprivatiseerd door middel van juridische uitvluchten, zodat degenen die in het bezit zijn van een certificaat van eigendom van de basiseenheden van het leven, niet noodzakelijk in de handen van onderzoekers, de toegang tot en de verkoop van de producten, hun fabricageproces en de gepatenteerde technologie waarmee ze worden verkregen.

1.3. Intellectueel eigendom in NAFTA-EUCA met nadruk op plantensoorten

Je zult veel zaden op je velden leggen en je zult heel weinig oogsten, want de sprinkhaan zal het verslinden. (Deuteronomium 28, 38)

Een "minimale" verplichting, maar groter dan die in TRIPS

Aan het begin van hoofdstuk 15 over intellectuele eigendom wordt categorisch gesteld dat de inhoud van dit hoofdstuk slechts een minimumverplichting vormt die de partijen zijn aangegaan. Er wordt bepaald dat elk land in zijn nationale wetgeving een bredere maar nooit minder bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten "mag" implementeren. De voorwaarde is om "de bepalingen van dit hoofdstuk" niet te schenden.

De verplichting in de FTA-EUCA wordt verder uitgebreid door de toezegging die de ondertekenende landen aangaan om zich te houden aan een andere reeks verdragen en overeenkomsten inzake intellectuele eigendom, zonder de Wetgevende Vergadering en de nationale opinie de mogelijkheid te bieden om hierover te debatteren en uit te spreken. [13] [14] [15] [16] [17]

Sommige van deze verdragen worden aan Costa Rica opgelegd om in behoeften te voorzien die het land niet heeft. Het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen voor de doeleinden van octrooiprocedure (zie citaat 12 en kader), bijvoorbeeld, is voornamelijk bedoeld om de procedures te vergemakkelijken van landen die massaal octrooieren, wat natuurlijk niet het geval is.

HET VERDRAG VAN BOEDAPEST "Een van de fundamentele kenmerken van elk octrooisysteem is de verplichting om alle details van een uitvinding openbaar te maken, maar levende wezens zijn te complex om in detail te beschrijven. Daarom, onder het Verdrag van Boedapest, wordt een monster of specimen is voldoende om te voldoen aan de vereisten voor gedetailleerde beschrijving en openbaarmaking ". [18] Naleving van dit verdrag is niet verplicht binnen de TRIPS, maar wel in de FTA-EUCA.

Nationale behandeling is in het voordeel van wie?

In artikel 15.1.8 wordt gesteld dat "met betrekking tot alle categorieën van intellectuele eigendom die in dit hoofdstuk zijn opgenomen, elke partij de onderdanen van andere partijen een behandeling zal toekennen die niet minder gunstig is dan die welke wordt toegekend aan haar eigen onderdanen met betrekking tot de bescherming en het genot van genoemde intellectuele eigendomsrechten en alle voordelen die daaruit voortvloeien ".

Op dit gebied is het duidelijk dat de nationale behandeling in wezen de voorkeur geeft aan de Verenigde Staten, 's werelds belangrijkste productiecentrum voor wetenschap en technologie, boven de Midden-Amerikaanse landen.

We moeten hieraan toevoegen dat er een gebrek is aan studies naar de analyse van kosten en baten die de verandering en verscherping van intellectuele eigendomswetten voor Costa Rica zal veroorzaken. Byström en Einersson [19] citeren twee rapporten, een van UNCTAD [20] en een van de Wereldbank [21], waarin ze schatten dat de implementatie van TRIPS elk land ongeveer tien of meer miljoen dollar zou kunnen kosten, en dat dit stijging in de armste landen. Aan de implementatiekosten van TRIPS moeten we de kosten toevoegen die zijn afgeleid van de FTA-EUCA en die middelen zouden gebruiken die zouden kunnen worden besteed aan ontwikkelingsbehoeften. Het voorgaande is dramatischer wanneer wordt verwacht dat de intellectuele eigendomsbureaus van onze landen zullen worden overspoeld met werkherziening en het toekennen van rechten aan buitenlanders, zoals kan worden afgeleid uit de volgende tabel:

Percentages van aanvragen voor kwekersrecht in Latijns-Amerikaanse landen

Uit verschillende onderzoeken van het afgelopen decennium bleek dat het grote percentage aanvragen voor de bescherming van kwekersrecht via UPOV in Latijns-Amerika afkomstig was van buitenlanders: in Ecuador 97%, in Colombia 84%, in Chili 79% en in Argentinië 57%. [22] In het geval van Mexico gaven gegevens die tot 1998 waren geregistreerd aan dat 67% van deze rechten was verleend aan inwoners van Mexico. Daarentegen was het percentage vijf jaar later, in september 2003, enorm gevarieerd, aangezien de rechten die aan inwoners van Mexico waren verleend slechts 40% waren geworden en aan buitenlanders 60% [23]. Het is belangrijk erop te wijzen dat de categorie "ingezetenen" misleidend kan zijn, aangezien deze niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met verzoeken van Mexicanen, maar ook buitenlanders met woonplaats in Mexico kan omvatten, dus het probleem is nog ernstiger. Is de asymmetrie duidelijk en als dit zo is in het geval van Mexico, met een grotere technologische ontwikkeling, voor wie zou het bureau voor intellectuele eigendom dan in Costa Rica werken? Wat zijn de kosten om dit kantoor te runnen? Wie zouden die rechten echt begunstigen?

Onderwijs voor de "verdediging" van intellectuele eigendom: in welke absurditeit vallen we?

Artikel 15.1.16. van de FTA-EUCA gaat over het creëren van capaciteit in verband met de handel en stelt dat de partijen moeten samenwerken bij verschillende prioritaire activiteiten. Onder hen moeten ze uitvoeren onder onderling overeengekomen voorwaarden en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van passende fondsen:
a) onderwijs- en verspreidingsprojecten over het gebruik van intellectuele eigendom als instrument voor onderzoek en innovatie, en over de handhaving van intellectuele eigendom ”.

Met andere woorden, het onderhandelingsteam heeft het land ertoe verbonden projecten van zogenaamd "onderwijs" uit te voeren, die niet autonoom zijn gedefinieerd maar onder "onderling overeengekomen voorwaarden" in het FTA-EUCA-Comité voor capaciteitsopbouw (art. 19.4); tegen een prijs waarvan we niet weten hoeveel het zal zijn, wie zal dekken en vooral voor wiens voordeel.

LAST MINUTE: "WE WETEN GEWOON WIE DE KOSTEN ZAL DRAGEN." Aangezien dit document op het punt stond te worden afgerond, circuleerde het volgende persbericht van de afdeling. Staat van de Verenigde Staten: "Ze financieren trainingsprogramma's op het gebied van intellectuele eigendomsrechten (IPR)", waarin het volgende staat: "In een poging om de rechtsstaat en de bescherming van IPR's over de hele wereld te bevorderen, heeft het ministerie zes trainingsprojecten goedgekeurd" (ze noemen ze hier geen onderwijs). Ze kosten ongeveer anderhalf miljoen dollar. De nieuwsbrief meldt ook dat een van de eerste zes projecten een van de "CAFTA-plus" is (Midden-Amerika, Panama, Belize en de Dominicaanse Republiek) voor $ 110.000 voor douanetraining. Afdeling van State. Woordvoerder, 10 augustus 2004. http://usinfo.state.gov/espanol.

Wat we kunnen verwachten is dat, vanwege de manier waarop deze onderafdeling expliciet wordt gemaakt, 'onderwijs' een bevooroordeelde en twijfelachtige inhoud zal hebben, aangezien er concreet bewijs is dat intellectueel eigendom op geen enkele manier een noodzakelijke voorwaarde is voor onderzoek. en innovatie worden gestimuleerd. We weten ook dat de extra kosten voor zogenaamde technologievergoedingen "en" uitgebreide royaltybetalingen "die moeten worden betaald voor intellectueel eigendom, niet alleen een negatieve invloed zullen hebben op de ontwikkeling van de wetenschap, maar ook op de koopkracht van de meeste sociale groepen. kwetsbaar volgens de voorbeelden gegeven in de volgende punten.

Effecten op wetenschappelijke en sociale ontwikkeling

Steven Price, van de Universiteit van Wisconsin, wees er in 1999 [24] op dat toen hij zijn collega's steeds vaker hoorde verwijzen naar de moeilijkheden bij het verkrijgen van genetisch materiaal dat beschermd is met intellectuele eigendomsrechten, evenals hun negatieve invloed op de verbetering van het publiek. sector planten, besloten een breder onderzoek uit te voeren om de mate van algemeenheid van dergelijke moeilijkheden te bepalen. Het ontving 86 reacties van 25 universiteiten in de Verenigde Staten, wier onderzoekers met 41 gewassen werkten. De resultaten waren de volgende:

 • 48% gaf aan moeite te hebben met het verkrijgen van beschermd genetisch materiaal van particuliere bedrijven.
 • 45% gaf aan dat het bovenstaande hun onderzoek had belemmerd.
 • 28% was van mening dat dezelfde situatie ook hun vermogen om nieuwe rassen op de markt te brengen in de weg stond.
 • 23% gaf aan dat dit de opleiding van afgestudeerde studenten van openbare universiteiten belemmerde.

Andrew Pollack van de New York Times [25], haalt verschillende meningen aan die bezorgd zijn over de verschuiving van landbouwonderzoek om de hongerproblemen op te lossen, onder andere vanwege beperkingen op intellectueel eigendom die botsen met de vrije uitwisseling van zaden en technologie die de openbaar onderzoekssysteem. Een van de geraadpleegde onderzoekers was dr. Ana Sittenfeld van de Universiteit van Costa Rica, die verwees naar het onderzoek dat daar wordt uitgevoerd om rijst te verkrijgen die resistent is tegen een virus dat dit gewas in tropische landen regelmatig aantast. Het probleem is dat ze, om de zaden aan boeren te verkopen, eerst toestemming moeten krijgen van degenen die al zo'n 34 patenten op die rijst hebben. Y…. We weten heel goed dat "toestemming" in het algemeen de betaling van royalty's betekent en als we het hebben over een basisgewas voor Costa Ricaans voedsel, welke impact zou dat dan hebben in termen van economische en voedselsoevereiniteit?

In een ander artikel [26], dit keer van de bekende Amerikaanse advocaat John Barton, wordt erop gewezen dat de sterke trend om landbouwbiotechnologieën te patenteren schade kan berokkenen aan degenen die er het meeste baat bij zouden moeten hebben, dat wil zeggen, mensen in ontwikkelingslanden. Het geeft aan dat het octrooiprobleem veel verder gaat dan een eenvoudig juridisch feit, maar ook het beïnvloeden van bijvoorbeeld de agenda's van universiteiten in ontwikkelde landen - en we zouden eraan willen toevoegen: ook die van ons. In het verleden, zegt Barton, waren universiteiten erg belangrijk bij het bevorderen van een gezonde landbouw in de Verenigde Staten en werkten ze decennia lang samen met internationale onderzoeksinstituten en ontwikkelingslanden; ze zoeken nu echter zelf intellectuele eigendomsrechten. Als gevolg hiervan zou dit te maken hebben met het heroriënteren van hun onderzoeksagenda's, weg van de behoeften van de ontwikkelingslanden.

In dezelfde geest is onlangs de ontevredenheid van talrijke teams van schrijvers en wetenschappers in verschillende takken van de wetenschap over de vlucht die intellectueel eigendom heeft verworven als rem op de vooruitgang van de wetenschap en de sociale ontwikkeling, aangetoond. De beweging groeit voor het geval van auteursrecht, software, medische publicaties en toegang tot informatie voor onderzoekers in de natuurwetenschappen. Twee onderzoekers begonnen bijvoorbeeld een publicatie als deze [27]:

"Dit artikel is open access (...) waardoor onbeperkt gebruik, distributie en reproductie op elk medium mogelijk is, op voorwaarde dat het werk correct wordt geciteerd ...".

Vervolgens redeneren de auteurs over hun standpunt voor vrije toegang voor de vooruitgang van het wetenschappelijk denken, aangezien zij dit van vitaal belang vinden voor de vooruitgang van vele disciplines, in hun geval het behoud van de biodiversiteit. Op basis van dit principe geven ze verslag van de inspanningen die hun organisaties leveren om dit soort toegang tot databanken, soortenlijsten, publicaties en andere soorten biologische informatie te vergemakkelijken met als doel te delen wat anderen doen ten voordele van bedreigde ecosystemen. .

Met deze achtergrond, wat voor soort "onderwijsprojecten" verbinden we ons ertoe om uit te voeren als onderdeel van de verplichtingen van de FTA-EUCA? Zullen ze een kritisch perspectief hebben op intellectueel eigendom binnen de inhoud "onderling overeengekomen" tussen de betaler en Costa Rica?

Gevolgen van UPOV-91-ratificatie voor boeren

Het land dwingen tot toegang tot en ratificatie van het UPOV-1991-verdrag heeft zeer ernstige gevolgen voor boeren. Het gaat om de goedkeuring van een virtueel systeem voor het patenteren van plantensoorten, waarbij de uitzondering dat de zaden geproduceerd door een oogst door de boer zelf kunnen worden hergebruikt nauwelijks is toegestaan, maar alleen als hij dit doet als 'handelingen verricht in de privéomgeving en zonder commerciële doeleinden ". Onder deze omstandigheden zouden de boeren en de inheemse bevolking hun productie niet eens kunnen verkopen op de boerenbeurs, als ze niet eerst alle "rechten" zouden betalen aan de monopolisten van de zaden onder "bescherming". Het lijkt er dan op dat de boer ze niet koopt, maar ze alleen huurt, omdat hij voor een nieuwe productieve cyclus opnieuw uitgebreide royalty's zou moeten betalen.

Voorstanders van UPOV beweren dat deelname "boeren" zou helpen, omdat ze zullen profiteren van het gebruik van gecertificeerde en verbeterde zaden. Dit is duidelijk een verklaring die vertrekt vanuit een bevooroordeelde waardering van de werkelijkheid. Alle boeren kunnen niet met dezelfde maatstaf worden gemeten, ongeacht of ze "landloze" boeren zijn, zoals pachters; als het boeren zijn van kleine en middelgrote boerderijen, gezinsarbeid, traditionele gereedschappen en moeilijkheden bij het verkrijgen van krediet; of het nu gaat om nationale agrarische ondernemers of transnationale agro-industriële bedrijven. De eerste categorieën hebben toegangsdrempels om toegang te krijgen tot technologie die eigendom is van bedrijven. Dit alles zonder te twijfelen of de rassen die worden beschermd door intellectueel eigendom inderdaad beter zijn dan de creoolse rassen of dat hun oplegging wordt gematerialiseerd door middel van propaganda, krediet en zelfs uitbreidingsprogramma's van de overheid, zoals gebeurde met de rassen van de Groene Revolutie.

KOSTEN VOOR "TECHNOLOGIEKOSTEN" EN UITGEBREIDE ROYALTY'S: Monsanto-contract van 1997: In clausules drie en vier eiste Monsanto dat boeren $ 5 betaalden voor elke 50 pond gepatenteerde Round-up Ready-sojabonen als technologievergoeding. [28]
Uitgebreide royalty's ten opzichte van traditioneel zaad in Argentinië. La semilla de soya transgénica, protegida por propiedad intelectual costaba en noviembre de 2003, 41 centavos de dólar el kilogramo contra 29 centavos de la "blanca", es decir, la producida por los agricultores. La regalía extendida se aplica desde 1999 como contraprestación por valor tecnológico". [29] Estas cuotas y regalías vendrían a añadirse a los costos de producción.

En resumen, la UPOV y las patentes sobre formas de vida, sí favorecen, es cierto, a un tipo de agricultura: la comercial, especialmente la corporativa y a quienes lucran con el monopolio que otorgan los certificados de obtentor y las patentes, incluyendo algunas universidades públicas; pero, NO favorece al sector campesino e indígena, a los agricultores "sin tierra", al medio ambiente, ni a la sociedad en general.

Lo que antes eran derechos de los agricultores, son ahora delito


En el capítulo 15 igualmente se impone la criminalización de al menos parte de las infracciones a las regulaciones en materia de propiedad intelectual. Para el caso de las plantas, hay ejemplos de agricultores[30] de países en que las leyes de propiedad intelectual están vigentes, acusados y llevados a juicio por haberlas violado, aún cuando el hecho debiera haber sido al revés: los agricultores llevar a juicio a las empresas de plantas transgénicas por haber contaminado sus plantíos.

Uno de los casos más conocidos, culminó en mayo de 2004 con la sentencia de la Corte Suprema de Canadá en que, con una votación de 4 a 5, el agricultor canadiense, Percy Schmeisser, perdió una lucha legal de ocho años contra la compañía Monsanto. A pesar de que los campos de canola de Percy fueron contaminados de manera fortuita con la variedad Round up Ready que contiene un gene patentado de esa empresa, la justicia, evidentemente ciega, lo halló culpable. La Corte determinó que los derechos de patente de un gene se extienden a los organismos vivos en los que se encuentra, sea que hayan llegado allí por cualquier medio: sembrados voluntariamente o transportados por el polen, las aves, el viento o cualquier otro medio. Canadá no acepta patentes sobre plantas pero sí sobre genes, de manera que poco vale lo primero si a la planta se le apropia por sólo un gene patentado que se le inserta.

Siguiendo esta misma tendencia, Panamá promulgó el 5 de enero de 2004 una ley por la cual se imponen de 2 a 4 años de prisión a quien atente contra varios rubros de la propiedad intelectual entre ellos contra obtenciones vegetales protegidas[31] .

En Costa Rica, circuló en el 2003 un borrador de Ley de Protección a Obtenciones Vegetales, auspiciado por la Oficina de Semillas, que contemplaba una sección de "Delitos en materia de obtenciones vegetales" en que se proponía sancionar con prisión de uno a tres años o de treinta a cien días multa entre otras cosas por reproducir, beneficiar, almacenar, distribuir, ofrecer en venta, vender o de cualquier otra forma comercializar material de una variedad protegida sin el consentimiento del titulo

Referencia: Ma. Eugenia Trejos (ed.) ESTRATEGIA DE TIERRAS ARRASADAS: Enfoques críticos sobre el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica. Editorial Universidad Estatal a Distancia (UNED). San José, Costa Rica (en prensa).

2. Con el subterfugio de ser considerada como "Servicio Científico", la Bioprospección entra en el TLC-EUCA.

Antes de entrar directamente a tratar el delicado y preocupante tema de este inciso, considero necesario recordar los puntos de conflicto del CDB con la propiedad intelectual y por lo tanto, con los ADPIC de la OMC y con el TLC-EUCA.

2.1. La cumbre de la tierra despierta esperanzas y frustaciones.[32]

…Ciertamente hay una crisis de pérdida de biodiversidad en el mundo de hoy…. esta es una tragedia para el planeta, (…) (pero) bajo ninguna circunstancia vamos a pedir que nuestra industria comparta sus patentes o haga que su tecnología se encuentre disponible bajo términos concesionales… Hemos negociado en la Ronda de Uruguay del GATT tratando de proteger los derechos de propiedad intelectual. No estamos por ceder aquí, en un tratado ambiental, lo que tanto nos costó proteger allá.
(William Reilly, Jefe de la Delegación de EEUU a la Cumbre de la Tierra) [33].

Uno de los acontecimientos más publicitados de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, fue la firma del CDB. Parecía que, por fin, el mundo reconocía la importancia de tratar los recursos biológicos y su conocimiento asociado en función de objetivos de triple vía: la protección de la biodiversidad, el uso sustentable de sus recursos para el bienestar de las generaciones presente y futuras y la necesidad de distribuir justa y equitativamente los beneficios derivados de su uso.

Así mismo, en el Convenio se llegó al acuerdo de que los países son libres de establecer las condiciones de acceso a los científicos y demás personas interesadas en el patrimonio genético bajo su soberanía. Junto a este reconocimiento se solicitó que la normativa nacional no supusiera barreras de entrada, alusión válida especialmente para los países ricos en biodiversidad. A su vez, el Convenio pidió a los países ricos en tecnología que, paradójicamente son pobres en biodiversidad, transferir a los primeros los conocimientos que les ayudaran en la conservación y uso de su biodiversidad. En este caso, el CDB fue omiso en mencionar la eliminación de barreras de entrada al acceso a la tecnología obviamente por las razones argumentadas por Estados Unidos. (Ver notas Nos. 27 y 33).

A pesar de las esperanzas despertadas por el Convenio había ciertos temores. En las reuniones previas a la Cumbre de la Tierra se vivía la tensa relación entre la protección de los derechos colectivos y la naturaleza, por un lado y por el otro la tendencia hacia la privatización de los recursos bióticos. En las negociaciones del CDB, las empresas interesadas en estos recursos y los gobiernos de los países industrializados que las apoyaban, lograron introducir artículos que abrían el espacio a los derechos de propiedad intelectual sobre la codiciada materia prima de la incipiente biotecnología moderna y sobre su conocimiento asociado. Aún con las enormes concesiones hechas antes de la Cumbre, Estados Unidos no firmó el CDB en Río de Janeiro. El Departamento de Estado[34] razonó su actitud diciendo que era:

"….porque no otorga a las compañías americanas (sic) adecuada protección con patentes para la transferencia de invenciones biológicas a los países subdesarrollados".

Hasta la fecha Estados Unidos no ha ratificado el CDB. Para ellos todos sus principios de protección a la diversidad biológica y cultural así como el cumplimiento de sus objetivos no son vinculantes. Esto implica que, aquellos países como el nuestro que sí son signatarios de este convenio pero que se asocian con Estados Unidos en tratados comerciales, llegan a una encrucijada de intereses que, según la experiencia, siempre se dilucida a favor del llamado libre comercio.

Costa Rica ratificó el CDB en 1993. En junio de 1996 ingresó en la corriente legislativa la primera propuesta de Ley de Biodiversidad para poner en práctica el Convenio. Después vinieron textos sustitutivos fruto de un largo proceso en el que participaron activamente ambientalistas, campesinos, indígenas, académicos, empresarios y políticos. En mayo de 1998 se sancionó la Ley de Biodiversidad No. 7788. Con igual tipo de participación se elaboró y aprobó el reglamento llamado: Normas Generales para el Acceso a los Recursos Bioquímicos y Genéticos, publicado como decreto ejecutivo No. 31514 en diciembre de 2003.

Aprestado el país para combatir la biopiratería, con decepción vemos que Estados Unidos endurece y universaliza las leyes de propiedad intelectual que abarcan desde microorganismos hasta formas de vida superiores mediante el TLC-EUCA destrozando, según la lectura aquí hecha, los esfuerzos innegables de los grupos de costarricenses que por años hemos estado trabajando incansablemente para que la biodiversidad sea compartida y usufructada por quienes la cuidan, protegen y multiplican. Veamos como se antepone el TLC-EUCA a las normas anteriores.

2.2. La biodiversidad bajo el prisma del TLC-EUCA.[35]

En las llamadas "medidas disconformes" del TLC-EUCA, cada gobierno menciona las leyes nacionales, reglamentos y otras pautas subordinadas que entran en contradicción con ciertas obligaciones del tratado. Seguidamente, enlista lo que desea salvar, de manera que, todo lo que no esté explícitamente mencionado en estas listas, debe ser "conforme" con las obligaciones contenidas en aquellos capítulos.

Ahora resulta que los bioprospectores ¡nos brindan un servicio de investigación!

Tomando en cuenta la advertencia anterior, encontramos en el Anexo 1 de Medidas Disconformes con las obligaciones asumidos por el país en los capítulos 10 y 11 de Inversiones y Comercio Transfronterizo de Servicios, la siguiente y única lista:

ANEXO I, Lista de Costa Rica I-CR-30 Sector: Servicios Científicos y de Investigación Obligaciones Afectadas: Presencia Local (Artículo 11.5) Nivel de Gobierno: Central Medidas: Ley No. 7788 del 30 de abril de 1998 – Ley de Biodiversidad – Art. 63 Descripción: Servicios Transfronterizos Los nacionales extranjeros o las personas jurídicas con domicilio en el exterior que suministran servicios de investigación científica y bioprospección con respecto a la biodiversidad en Costa Rica, deberán designar un representante legal con residencia en Costa Rica.

Son varias las consecuencias en cadena que se desprenden de esta medida. En primer lugar, al incluir la bioprospección como uno de los "servicios transfronterizos", le son aplicables las disposiciones del tratado comenzando con las del capítulo 11.

En segundo lugar, una vez dentro de la hegemonía del TLC-EUCA, se tergiversan los conceptos del CDB. Por ejemplo, había mencionado que en este convenio se invita a los países ricos en biodiversidad que las normas que establezcan para el acceso a sus recursos bioquímicos y genéticos no sean una barrera para el ingreso de los científicos que desean explorar y obtener el material para la biotecnología. Se interpreta entonces que los países tropicales estarían concediendo un favor a los bioprospectores si atendieran esa solicitud. En cambio con el TLC-EUCA los bioprospectores no llegarían pidiéndonos un favor sino que más bien ¡vendrían a prestar un "servicio científico y de investigación"! al definir "comercio transfronterizo de servicios o suministro transfronterizo de un servicio" (Art. 11.14.c), como el que brinda un "nacional de una Parte en el territorio de otra Parte".

Aún hay más: la bioprospección cae en la categoría de inversión

Pasando al siguiente eslabón de la cadena, encontramos que estos "servicios científicos" tienen además la categoría de "inversiones" y por ello también deberán ser conformes con el Capítulo 10 del TLC-EUCA. De acuerdo con lo que la definición de inversión (ver recuadro abajo), en el inciso g), los permisos y concesiones otorgados conforme a la Ley de Biodiversidad para el acceso a los recursos bioquímicos y genéticos, sufrirían una metamorfosis cambiando de permisos comunes y corrientes a ser "acuerdos de inversión". Nótese además, que un "acuerdo de inversión" contempla como requisito que se le otorgue al inversionista derechos: "con respecto a los recursos naturales u otros activos controlados por las autoridades nacionales". Igualmente, vemos que la nota explicativa No. 14 de la misma sección de definiciones, refuerza y amplía ese requisito al señalar que, para que los permisos tengan "características de inversión, deben generar derechos protegidos".

De esta forma, el círculo está cerrado. Los permisos de bioprospección, con las reglas de propiedad intelectual establecidas en el Capítulo 15, se ajustan perfectamente a esa exigencia por lo que el patrimonio bioquímico y genético quedaría bajo el control privado y monopólico del bioprospector o de la empresa que los financia.

CAPITULO 10 . INVERSION SECCION C: Definiciones Artículo 10.28 Inversión: significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancia o utilidades, o el asumir riesgo. Las formas que puede adoptar una inversión incluyen: a)… b)… c)… d)… e)… f) derechos de propiedad intelectual g) licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares otorgados de conformidad con la legislación interna Acuerdo de inversión: significa un acuerdo escrito que comience a regir en el momento o después de la fecha de la entrada en vigor de este Tratado entre una autoridad nacional de una Parte y una inversión cubierta[36] o un inversionista de otra Parte que otorga la inversión cubierta o derechos al inversionista: a) con respecto a los recursos naturales u otros activos controlados por las autoridades nacionales: y b)…

Para concluir, volvamos a la definición de "inversión" (ver recuadro anterior). Notamos que en el inciso f) se incluye a la propiedad intelectual como una de sus variantes lo que viene a añadir confusión a su tratamiento: ¿es la propiedad intelectual un derecho o es una inversión? ¿Es un mecanismo de protección indispensable para que un permiso o concesión sea considerada inversión o es una inversión en sí misma? Son respuestas que quizás ni los mismos negociadores han ensayado.

¿Qué incluye la medida disconforme de la ley de Biodiversidad?

Ya vimos que en el tratado, los negociadores de Costa Rica hicieron la salvedad de que el país se abstuviera de la obligación de no exigir "presencia local". Es decir, Costa Rica podrá seguir solicitando a los investigadores o bioprospectores extranjeros que piden acceso a la biodiversidad, que designen a un representante en el país (ver Art. 63.5 abajo en negritas) obligación que no era conforme con el Art. 11.5 del TLC-EUCA al eximir al solicitante de dicha presencia.

LEY DE BIODIVERSIDAD NO. 7788 ARTÍCULO 63.
Los requisitos básicos para el acceso serán:
1.-El consentimiento previamente informado de los representantes del lugar donde se materializa el acceso, sean los consejos regionales de Áreas de Conservación, los dueños de fincas o las autoridades indígenas, cuando sea en sus territorios.
2.-El refrendo de dicho consentimiento previamente informado, de la Oficina Técnica de la Comisión.
3.-Los términos de transferencia de tecnología y distribución equitativa de beneficios, cuando los haya, acordados en los permisos, convenios y concesiones, así como el tipo de protección del conocimiento asociado que exijan los representantes del lugar donde se materializa el acceso.
4.-La definición de los modos en los que dichas actividades contribuirán a la conservación de las especies y los ecosistemas.
5.-La designación de un representante legal residente en el país, cuando se trate de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el extranjero. (Énfasis añadido)

Pero cuando uno compara lo que dice la Ley de Biodiversidad en su Artículo 63, con el contenido de la lista surgen dos enormes preocupaciones. En primer lugar, si comparamos el inciso 5 de la ley con la redacción de la medidas disconformes, resulta obvio que los negociadores se arrogaron también el derecho de reformar la primera para acomodar la bioprospección a su nuevo calificativo de "servicio científico y de investigación".

Ley de Biodiversidad No. 7788 Art. 63 Requisitos básicos para el acceso: (…) 5. La designación de un representante legal residente en el país, cuando se trate de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el extranjero. ANEXO I, Lista de Costa Rica I-CR-30 Medidas: Ley No. 63 Descripción: Servicios Transfronterizos Los nacionales extranjeros o las personas jurídicas con domicilio en el exterior que suministran servicios de investigación científica y bioprospección con respecto a la biodiversidad en Costa Rica, deberán designar un representante legal con residencia en Costa Rica.

La segunda preocupación es: ¿qué pasa con los otros cuatro incisos del Art. 63 arriba transcritos y con otros artículos que podrían entrar en contradicción con el Tratado y que son muchísimo más importantes que la salvada "presencia local"?. Pareciera que el equipo negociador no los enlistó o no consiguió enlistarlos porque se oponen sustancialmente a otras obligaciones impuestas en los capítulos 10 y 11 del TLC-EUCA prefiriendo ceder en las conquistas del país ambientales y de justicia social para favorecer las exigencias del tratado comercial.

Ejemplos de conflictos entre la Ley de Biodiversidad y el TLC-EUCA[37] :

1. En la Ley de Biodiversidad (Artículos 63.1 y 65) la falta del consentimiento previamente informado de las comunidades y de las autoridades indígenas es razón para rechazar el permiso de acceso a los recursos solicitados. También, se contempla su objeción por "motivos culturales, espirituales, sociales, económicos o de otra índole (Art. 66). Lo anterior no sería conforme con el artículo 11.4, especialmente el inciso (a) del TLC-EUCA, que se refiere a la no imposición de limitaciones en el "acceso a mercados".
2. El requisito de que, para otorgar permisos de bioprospección (Ley de Biodiversidad, Art. 63 inciso 3) se tengan que especificar:

"los términos de transferencia de tecnología y distribución equitativa de beneficios (…) acordados en los permisos, convenios y concesiones, así como el tipo de protección del conocimiento asociado que exijan los representantes del lugar donde se materializa el acceso"

Entraría en contradicción con el "requisito de desempeño" del capítulo 10 de Inversión (Art. 10.9, inciso 1.f) pues no se puede exigir a los inversionistas estadounidenses, en este caso sus bioprospectores, transferir a una persona en el territorio nacional, "tecnologías u otro conocimiento" de su propiedad como requisito para autorizar una "inversión", con mayor razón si Estados Unidos no es miembro del CDB que así lo solicita.

3. Todavía en relación con los permisos de acceso, no es sólo la facultad de las comunidades indígenas o campesinas de oponerse a uno de estos permisos lo que se cuestiona en el TLC-EUCA, queda igualmente en entredicho la misma potestad de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) para refrendarlos o rechazarlos pues sus normas igualmente podrían considerarse restricciones de acceso a mercados o requisitos de desempeño que no pueden exigirse. ¿Dónde quedarían los criterios[38] que ahora tiene la CONAGEBIO para denegar tales permisos o para exigir concesiones si el TLC-EUCA ni siquiera permite restringir el número de "proveedores" de un servicio (Art. 11.4. a), es decir de bioprospectores?.

4. Igualmente, podríamos pensar que las decisiones de la CONAGEBIO en aplicación del CDB y por extensión las decisiones de las mismas comunidades indígenas podrían ser impugnadas en ciertos casos por medio del régimen "inversionista-estado" del capítulo de Inversiones e incluso ser llevadas a tribunales arbitrales supranacionales. Si esto ocurriera, ¿que posibilidad tienen las comunidades indígenas o campesinas y la misma CONAGEBIO, de hacerse escuchar ante dichas instancias? Obviamente ninguna, tal como se amplía en el artículo" de José Ma. Villalta de este libro.

5. El Art. 78 de la Ley de Biodiversidad entra en abierta contradicción con el Capítulo 15 del TLC-EUCA ya que en aquella se establecen excepciones para el otorgamiento de cualquier tipo de propiedad intelectual tratándose de:

·Secuencias de ácido desoxirribonucleico per se (ADN)
·Plantas y animales
·Microorganismos no modificados genéticamente
·Procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales
·Procesos o ciclos naturales en sí mismos
·Invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público
·Invenciones que, al ser explotadas comercialmente en forma monopólica, puedan afectar los procesos o productos agropecuarios considerados básicos para la alimentación y la salud de los habitantes del país.

Al no enlistar los negociadores costarricenses estas excepciones en las medidas disconformes, deberán adecuarse a las exigencias del TLC-EUCA.

6. En las Normas de acceso, transitorio 1, se establece, una moratoria al ingreso de bioprospectores en territorios indígenas y en comunidades locales hasta que sus habitantes establezcan autónomamente los derechos intelectuales comunitarios (Art. 69 de la Ley de Biodiversidad).

Tenemos los siguientes antecedentes para sospechar que este tema queda ampliamente cuestionado. En el borrador del Tratado, publicado en enero de 2004, se había enlistado como medida disconforme el decreto de moratoria de la minería a cielo abierto. Inesperadamente, en el texto final suscrito por el gobierno a fines de mayo de este mismo año, se eliminó esta medida a pesar de que se había dicho en reiteradas ocasiones que la revisión de los textos del borrador del TLC solamente sería para corregir aspectos de forma [39] .

Este hecho se refuerza con la demanda de Estados Unidos ante la OMC para que la Unión Europea le otorgue una compensación por $1,800 millones de dólares por la moratoria de facto sobre los transgénicos. La razón dada es que hay ausencia de "base científica" que justifique la moratoria, la cual es, según Estados Unidos, una barrera comercial que les produce perjuicios económicos. También se señala que la "moratoria de facto" es un bloqueo de carácter político, un hecho administrativo que carece de base legal.[40] Con estos dos ejemplos podemos deducir que la moratoria a favor de las comunidades locales y de los pueblos indígenas, de las normas de acceso, estaría también puesta en entredicho.

5. Una de las más serias contradicciones entre la Ley de Biodiversidad y el TLC-EUCA es que, en la primera, los recursos genéticos y bioquímicos son bienes demaniales o de dominio público y como tales no pueden salir de manos del estado costarricense que es quien otorga permisos de uso. En cambio, en el tratado, el recolector podría "reclamar protección como inversionista, respecto del material colectado"[41], y posteriormente demandar propiedad intelectual sobre sus propiedades bioquímicas o genéticas.

3. Recapitulación y Conclusiones

Según lo aquí analizado, son muchos los mecanismos de despojo que van formando los peldaños de una escalera hacia el control privado y monopólico de la biodiversidad. Estos varían un poco dependiendo si son recursos actuales o potenciales. Los primeros, que también hemos llamado "domesticados", se refieren a recursos estrictamente hablando, es decir, aquellos que ya están siendo aprovechados, por ejemplo las variedades de plantas. En este caso Estados Unidos exigió en el TLC-EUCA que Costa Rica equiparara su legislación a la de ellos en materia de propiedad intelectual ya fuera por medio de patentes o, como mínimo, aplicando el acta de la UPOV 91. Al acceder a esta demanda, los negociadores costarricenses faltaron a su palabra e ignoraron la discusión nacional y el derecho del país a encontrar sus propias vías de protección de los derechos de los fitomejoradores en equilibrio con los derechos de los agricultores. Las consecuencias están a la vista, con impactos negativos previsibles pronosticados para el desarrollo de la ciencia pública e independiente, para los campesinos e indígenas y para la biodiversidad.

En cuanto a los recursos potenciales, el camino fue otro pero con un punto similar de llegada. Como su nombre lo indica, nos estamos refiriendo a recursos previsiblemente latentes en los elementos de la biodiversidad costarricense para cuyo acceso los bioprospectores o empresas interesadas, requieren un permiso basado en el CDB y posteriormente normado en la Ley de Biodiversidad. En este caso y según lo analizado en este documento, los negociadores estadunidenses construyeron peldaños más sofisticados que igualmente concluyen con la propiedad intelectual permitiendo así que sus centros de investigación y sus empresas se queden con el control de la información bioquímica o genética, base de productos agrícolas, farmacéuticos y de otras industrias. Así, hemos visto cómo en el TLC-EUCA se forzaron las definiciones, primero para considerar a la bioprospección como un servicio científico transfronterizo, luego transformar los permisos de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos en acuerdos de inversión y por último, acotar que, para ser tales, deben contar con la protección de la propiedad intelectual. Es decir, van dando respuestas a sus preguntas y necesidades que no son las nuestras y para las cuales los y las costarricenses estábamos ensayando caminos diferentes.

Analizamos también cómo todas estas abrumadoras obligaciones "precedidas por unos llamados "proyectos de educación" para su correcta observancia" van mucho más allá de lo firmado por el país en la OMC y en contra de otros tratados internacionales igualmente vinculantes para Costa Rica. También vimos que el compromiso adquirido por el país en materia de propiedad intelectual dentro del TLC-EUCA corresponde a un "mínimo" que no puede dar marcha atrás. Esto significa que, la esperanza de algunos por seguir luchando dentro de acuerdos internacionales como los ADPIC, el CDB, el Tratado de las Semillas de la FAO o el Régimen Internacional de Acceso a los Recursos Genéticos para que se den reinterpretaciones que modifiquen a nuestro favor las obligaciones adquiridas en materia de propiedad intelectual sobre los seres vivos, está totalmente perdida. Simplemente, la habilidad de los negociadores de Estados Unidos y la candidez de los nuestros han hecho que en un tratado regional de comercio se impongan las normas que no se habían podido conseguir en los tratados multilaterales y que no haya camino de retorno.

Por todo lo aquí señalado es urgente que sigamos oponiéndonos a la imposición de un tratado y de otros similares que favorecen al comercio y a la inversión corporativas por encima de cualquier otra necesidad humana, social, ética y ambiental.

29 de agosto de 2004

SIGLAS Y ACRONIMOS

ADPIC: Aspectos del Acuerdo de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio.
CDB: Convenio de Diversidad Biológica
FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura (siglas en inglés)
OMC: Organización Mundial del Comercio
TLC-EUCA Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica
UNCTAD:Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (siglas en inglés)
UPOV: Unión Internacional para la Protección de Variedades de Plantas (por sus siglas en francés). Algunos la conocen como la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales.

Ma. Eugenia Trejos (ed.). ESTRATEGIA DE TIERRAS ARRASADAS: Enfoques críticos sobre el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica. San José, Costa Rica (en prensa).

[1] Bioprospección: búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines comerciales de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial que se encuentran en la biodiversidad (Ley de Biodiversidad de Costa Rica No. 1788)
[2] Conocido también como TRIPs por sus siglas en inglés
[3]A gradezco algunas ideas de Camila Montecinos de la Fundación GRAIN para el análisis de este punto.
[4] Cfr. Gillies, Anne (ed.). S/fecha. Confinamientos de la razón. Monopolios intelectuales. Rural Advancement Foundation International (RAFI). Ottawa, Canadá. Pág. 63.
[5] Fitomejorador o fitomejoradora es la persona dedicada a obtener nuevas variedades de plantas con supuestas ventajas sobre las anteriores, siguiendo generalmente métodos convencionales.
[6] El profeta Amos vivió en la mitad del siglo 8avo. AC, cuando la pequeña propiedad había ido desapareciendo, crecía el proletariado, las riquezas se concentraban en unos pocos y el lujo de unos pocos insultaba la miseria de los pobres. Cfr. La Biblia latinoamericana. (1989). Sociedad. Bíblica Católica Internacional. Quito, Ecuador.
[7] GRAIN en colaboración con SANFEC. (2001). Los "TRIPs-plus" entran por la puerta trasera. Revista Biodiversidad, sustento y culturas. No. 30, Octubre de 2001. www.grain.org
[8] Informe de la IX Ronda de Negociación. COMEX, diciembre de 2003
[9] Esta red la forman organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas así como personas.
[10] Sobre el proceso costarricense, ver: Biodiversidad. (2003). La propiedad intelectual va por más: punta de lanza del control sobre los recursos biológicos. En: Biodiversidad, sustento y culturas. 37. Julio 2003. Págs. 12-18. www.biodiversidadla.org
[11] Ver: Red de Coordinación en Biodiversidad. (2004). EL EQUIPO NEGOCIADOR DE COMEX INCUMPLE SU PALABRA Y TRAICIONA LOS PROCESOS DE DISCUSION LEGISLATIVA NACIONAL: El caso de la propiedad intelectual sobre plantas. [email protected]
[12] Gillies, Anne (ed.). Sin fecha. (P. 8)
[13] Art. 15.2: A la fecha de entrada en vigor del tratado: (a) el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996); y (b) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996).
[14] Art. 15.3 Antes del 1 de enero del 2006: (a) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, según su revisión y enmienda (1970); y (b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1980).
[15] Art. 15.4 Antes del 1 de enero del 2008: (a) el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974); y (b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994).
[16] Art. 15.5 El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991) (Convenio UPOV) antes del 1 de enero del 2006, o, en el caso de Costa Rica, al 1 de Junio, 2007.
[17] Las partes harán todos los esfuerzos razonables para ratificar: (a) el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000); (b) Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999); y (c) el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (1989).
[18] GRAIN en colaboración con SANFEC. (Julio de 2001). ?TRIPS-plus? entran por la puerta trasera. Los tratados bilaterales imponen normas de DPI sobre seres vivos mucho más rigurosas que la OMC. Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. 30. Pags. 13-19. www.biodiversidadla.org http://www.biodiversidadla.org/
[19] Byström, M. y Einarsson P. (2000). TRIPs, Consequences for developing countries. Implications for Swedish development cooperation. Report commissioned by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).
[20] UNCTAD (1997). The TRIPs Agreement and developing countries. (Commissioned by the World Intellectual Property Organisation). UNCTAD/ITE/I Sales No. E.97.IID10. Geneva.
[21] Finger, J. Michael y Philip Schuler. (1999). Implementation of the Uruguayan Round Commitments: The Development Challenge. Policy Research Working Paper 2215. October, 1999. The World Bank. Washington, DC. htpp://wbln0018.worldbank.org/research/workpapers.nsf/
[22] Rodríguez Cervantes, Silvia (2000). Hacia una Propuesta Alternativa de la Ley de Protección de las Variedades Vegetales. Programa CAMBIOS-Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.
[23] Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación. Servicio Nacional de Certificación e Inspección de Semillas (SNICS). Septiembre, 2003. México, D.F.
[24] Steven C Price (1999). Public and Private Breeding. Nature Biotechnology, Vol 17, p 938 DATE: October 1999 URL: http://biotech.nature.com/
[25] Pollack, Andrew. The Green Revolution Yields to the Bottom Line. The New York Times. May 15 , 2001.
[26] Barton, John y Berger, Peter. Patenting Agriculture. Issues in Science and Technology. Summer 2001.
[27] Gustavo Fonseca , Philippa J. Benson. (2003) Biodiversity Conservation Demands Open Access. November 17, 2003. http://www.plosbiology.org/plosonline/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pbio.0000046
[28] Contrato enviado por correo electrónico por: Farmers´ Legal Action Group, 5 de febrero de 1997
[29] Agricultura: polémica por las regalías a semilleros. Enviado el Lunes, 01 diciembre y recibida: 19 de diciembre de 2003. www.intervoz.com
[30] Downes, Gerard. (2003) IMPLICATIONS OF TRIPs FOR FOOD SECURITY IN THE MAJORITY WORLD. Comhlámh Action Network, October 2003
[31] Ver: Noticia de Propiedad Intelectual No.6-2004 Página Web de Property Noticias: http://www.geocities.com/propertynoticias/
[32] Ver: Rodríguez, S. (ed). DE RÍO A CANCÚN: LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NO SON NEGOCIABLES. Global issue – Paper 2. Publicación en el marco de la Conferencia Ministerial de la OMC. Fundación Heinrich Böll. Cancún, México.
[33] Usdin. 1992. Biotech Industry Placed Key Role in the Refusal to sign BioConvention. En: Biodiversity. Vol. 8, No. 2. 8-9.
[34] The New York Times International. 30 de mayo de 1992:2.
[35] Este apartado contiene sugerencias hechas por el Lic. José Ma. Villalta en un documento de discusión del Colectivo Pensamiento Solidario.
[36] En la versión oficial del TLC-EUCA de febrero de 2004, "Inversión cubierta significa, con respecto a una Parte una inversión en su territorio de un inversionista de otra Parte existente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado o establecida, adquirida o expandida después de esa fecha" (pag. 10-27). En los textos definitivos esta definición desaparece.
[37] Por falta de espacio, estos ejemplos sólo aluden a ciertos artículos de la Ley de Biodiversidad. Queda pendiente un análisis más completo de las contradicciones no sólo entre el TLC-EUCA y esta ley nacional sino también del Convenio de Diversidad Biológica en que se basa.
[38] Criterios tales como la conveniencia nacional, el interés público ambiental, que incluye garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria y la conservación de los ecosistemas, especificados en la Ley de Biodiversidad
[39] Correo electrónico del despacho del Diputado Gerardo Vargas del 23 de junio de 2004.
[40] Agrodigital. EEUU pide en la OMC compensaciones por valor de 1.800 millones de dólares por la moratoria de facto sobre los OGM de la Unión Europea. www.agrodigital.info http://www.agrodigital.info/
[41] Correa, Carlos (2004). Bilateral Investment Agreements: agens of new global standards for the protection of intellectual property rights. GRAIN. Pag. 23. www.grain.org


Video: Signs suggest 2nd virus outbreak; Internal document reveals CCP knew about virus long before public (Mei 2022).


Opmerkingen:

 1. Keon

  Ben het helemaal met haar eens. In dit niets daar en ik denk dat dit een heel goed idee is.

 2. Sagremor

  Je hebt ongelijk. Ik ben er zeker van. Ik ben in staat om het te bewijzen.

 3. Kagalar

  Tussen ons is dit naar mijn mening duidelijk. Heb je geprobeerd Google.com te zoeken?

 4. Mukree

  Toegegeven, dit is een prachtige boodschap

 5. Verne

  Volgens mij geef je de fout toe. Ik kan het bewijzen.Schrijf me in PM, we zullen het afhandelen.Schrijf een bericht