ONDERWERPEN

Stedenbouw, transport en vervuiling

Stedenbouw, transport en vervuiling


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door José Luis Ordóñez

Ondanks het feit dat iedere Europese burger voetganger is en dat momenteel 5 procent van de afstanden die tijdens reizen binnen de EU worden afgelegd met de fiets wordt afgelegd, maakt niet-gemotoriseerd vervoer nog geen deel uit van het gemeenschappelijk vervoersbeleid van de EU.

Neem de trein niet weg

Op zondag 28 november 2004 vond in Madrid een staatsdemonstratie plaats in Madrid, met inbegrip van die van Talavera en Torrijos vanuit Toledo, met de slogan "Neem de trein niet bij u weg".

Wat heeft deze manifestatie te maken met de titel van deze presentatie? De demonstratie houdt rechtstreeks verband met alle aspecten die vandaag moeten worden behandeld, aangezien het verband houdt met het transportsysteem en de modale distributie ervan, met het overmatige energieverbruik van de auto, vrachtwagen, vliegtuig en trein voor 300-350 km / u, met stadsplanning en het noodzakelijke territoriale evenwicht tussen de stedelijke wereld en de plattelandswereld, met luchtverontreiniging en klimaatverandering.

Torrijos-manifest


De demonstratie werd gehouden op de IV Staatsconferentie ter verdediging van de spoorweg die op 26 en 27 juni 2004 in Torrijos werd gehouden.

Het Torrijos-manifest pleit voor de integratie van het multimodale vervoerssysteem en wijst op de essentiële rol die de trein speelt in nieuwe manieren van leven, productie en kwaliteit van leven op weg naar duurzaamheid.

Het geeft aan dat de organisaties die deel uitmaken van de staatscoördinator ter verdediging van de openbare spoorwegen hebben veroordeeld dat er achter de "hele AVE" alleen misleidende propaganda, economische verspilling, territoriale onevenwichtigheid en een groot aantal beslissingen tegen het algemeen belang schuilgaan.

Fout in het optreden van de regering

Het Torrijos-manifest laat zien dat publieke acties ons hebben geleid tot een spoorwegnet van afgekapte lijnen, met een gebrek aan investeringen in de omgeving en in goederen, zonder connectiviteit, met een gebrek aan bereikbaarheid, met het gevaar geprivatiseerd te worden, met het risico van het genereren van twee afzonderlijke netwerken die onmogelijk te integreren zijn met de rest van de Europese spoorwegen, en andere problemen van gebruik en interoperabiliteit.

Het gestelde doel is om de modale verdeling van het vervoer te veranderen, niet-gemotoriseerde reizen te bevorderen en een grotere deelname van het spoor aan zowel het personen- als het goederenvervoer te bewerkstelligen. Op deze manier zou het bijdragen aan het verminderen van energieverspilling en vervuiling door transport, op weg naar een eerlijkere en duurzamere samenleving.

Spoorweg backbone-systeem

Het eerder genoemde Torrijos-manifest wijst erop dat het spoor (trein, tram, metro,…), samen met verplaatsingen te voet en met de fiets, de ruggengraat moet worden van het multimodale en geïntegreerde vervoerssysteem. Logischerwijs dienen de overige vervoerswijzen en vervoermiddelen een complementair karakter te hebben ten opzichte van het spoor en moeten zij bijdragen aan het bevorderen van het gebruik hiervan als stamvorm.

Backbone-spoorweg van het grondgebied

Het Torrijos-manifest stelt voor om ervoor te zorgen dat de spoorweg de structurering van het grondgebied garandeert. Waarvoor het nodig is om de gesloten lijnen en stations te herstellen en te rehabiliteren, naast het vermijden van nieuwe sluitingspogingen.

Het wijst er ook op dat het een prioriteit is om nieuwe transversale spoorlijnen aan te leggen met als doel een spoorwegnet te genereren dat tegemoet komt aan de mobiliteitsbehoeften, en, we zouden hier willen toevoegen, het opnieuw in evenwicht brengen van de landelijke wereld met de stedelijke wereld.

Open stations in Mora en Malagón

Het Torrjos-manifest zegt dat het nodig is om de spoorweg te ondersteunen, zodat de trein de stedelijke centra bereikt, met de aanpassing van de laatste om de barrière-effecten te elimineren, naast het creëren van metrolijnen aan de oppervlakte in steden en in grootstedelijke gebieden.

Het wijst erop dat het dringend is om de stations in het centrum van de steden te behouden om een ​​maximale bereikbaarheid van de trein te bevorderen, inclusief het opzetten van nieuwe stations in de centra van steden die momenteel niet door de spoorweg worden bediend, omdat de nieuwe lijnen de steden moeten bedienen. waardoor ze rennen en stations creëren, zoals Mora en Malagón, hier in Castilla - La Mancha.

Spoorweg en verbetering van de luchtkwaliteit

Het Torrijos-manifest eindigt met de aanwijzing dat er dringend maatregelen moeten worden genomen aangezien transport een van de activiteiten is die het meest bijdraagt ​​aan klimaatverandering. Maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te voldoen aan het Kyoto-protocol. Een grotere implementatie en gebruik van spoorwegen en minder gebruik van de meest energieverslindende vervoermiddelen zouden de manier zijn om hieraan bij te dragen, waardoor ook de luchtkwaliteit in onze steden aanzienlijk zou verbeteren.

Spaanse stedenbouw in een kritieke situatie

Het is in Spanje sinds de oudheid bekend dat de onroerendgoedsector bestaat uit het optellen van meerdere nullen aan het recht op de waarde van het land door het louter om te zetten in bouwgrond, waarbij de overheid de sleutel tot het bedrijf heeft.


De stedelijke geschiedenis van Madrid, bijvoorbeeld, zit vol met spectaculaire gevallen die variëren van de aankoop en herkwalificatie van de oude 'groene gordel', die het fortuin van Banús verdiende door de wijken Pilar en La Concepción erop te plaatsen, en door de herkwalificatie van de groene spoorwegcorridor tussen Príncipe Pío en Atocha, en die van de verschillende "gouden driehoeken", kazernes, kloosters, enz., tot aan de dubbele carambola van herkwalificaties bereikt met de oude en nieuwe sportstad Real Madrid. Voorbeelden zoals deze komen voor in de hele Spaanse geografie en bereiken hun hoogtepunt in de "toeristische gebieden" van de kust.

Groot aantal leegstaande woningen

Spanje heeft het trieste kenmerk dat het de EU-lidstaat is met de meeste leegstaande secundaire woningen, terwijl er veel mensen zijn zonder de economische capaciteit om een ​​huisvesting te hebben. En tegelijkertijd vallen we op in de vernietiging van het onroerend goed dat is geërfd door sloop en verwoesting.

De inefficiëntie van het landgebruik valt met dit model van stadsplanning dat leegstaande secundaire huizen genereert, op een zodanige manier dat als in 1957 het stedelijk land van Madrid 100 m² per inwoner bedroeg, dit in 2000 het cijfer van 400 m² overschreed, aldus José Manuel Naredo, algemeen erkend wetenschapper-econoom.

Stedenbouw als destructief middel

Een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van het milieu in Spanje is de ongebreidelde stads- en vastgoedactiviteit die al tientallen jaren plaatsvindt.

Het grote vermogen tot transformatie van de fysieke omgeving dat stadsplanning heeft, bijna altijd onomkeerbaar, maakt het bijzonder schadelijk voor het milieu.

Naast de landbezetting die rechtstreeks wordt beïnvloed door verstedelijking, worden andere effecten toegevoegd die een negatieve invloed hebben op de omringende natuurlijke omgeving, zoals de winning van aggregaten, de aanleg van nieuwe wegen, de aanleg van elektriciteitsleidingen en de aanleg van pijpleidingen. Water, gasleidingen, riolering, etc.

Stedenbouw en huisvesting: grote verbruikers van hulpbronnen

Voor de bouw van nieuwe woningen is minimaal een halve ton bouwmateriaal per vierkante meter gebouwd, daar komen de grote bewegingen van de aarde en de enorme hoeveelheden inert afval bij.

Toegevoegd aan het bovenstaande is de aanleg van vervoersinfrastructuur, die ten onrechte zwaar wordt gefinancierd door Europese fondsen, structuurfondsen, Cohesiefondsen, EIB, EIF, enz.

Zo financieren het Cohesiefonds 73,3 procent van de bouw van de 28,5 km lange dubbele tunnel die onder de Sierra de Guadarrama wordt geboord.

Hoge winstgevendheid en grote politieke macht.

De hoge monetaire winstgevendheid van stedelijke activiteiten, die meer dan twee keer hoger is dan de cocaïnehandel in Spanje, een van de meest lucratieve bedrijven ter wereld, zorgt ervoor dat vastgoedontwikkelaars in de samenleving worden beschouwd als bewonderenswaardige, zeer respectabele mensen, en zelfs eerlijk, wat betekent voor hen en hun bedrijven een groot invloedsvermogen in alle openbare instellingen, politieke organisaties, beroepsverenigingen, enz.

Energie-efficiëntie

Jaar 1999. De Europese Unie: 200 ton olie-equivalent voor elke miljoen euro aan waarde van vervaardigde producten.

VS: 340 ton olie-equivalent per miljoen euro (met andere woorden, de VS gebruiken 70% meer energie per productie-eenheid dan de EU).

Spanje: 230 ton olie-equivalent per miljoen euro (Spanje gebruikt 15% meer energie dan het Europese gemiddelde).

Verdeling van het energieverbruik in Spanje

Vervoer 41% van het totaal
Industrie 33%
Woningen en kantoren 26%

Binnen transport:
Auto, bus en vrachtwagen 68,7%
Verzenden 19,9%
Vliegtuig 10,3%
Trein 0,8%
Pijpleiding 0,3%

Vergelijking van spoor en weg met betrekking tot energieverbruik

Om een ​​lading van één ton over een rit van 100 km te vervoeren, verbruikt de snelweg 2,2 liter olie-equivalent en de spoorweg 0,55 liter. De weg verbruikt 4 keer meer energie dan de spoorlijn om dezelfde hoeveelheid transport uit te voeren.

Evolutie 1995-2000

Toename totale externe kosten met 12,1%
Toename congestiekosten: 91%

Redenen:
Exponentiële toename van vervoerswijzen met hogere gemiddelde externe kosten (weg, luchtvaart), waardoor de totale externe kosten stijgen ondanks de verbetering van de milieu-efficiëntie van deze vervoerswijzen.

Onvoldoende ontwikkeling van de meest milieuvriendelijke vervoerswijzen (spoor, intermodaal vervoer).

Verschijning van nieuwe kostencategorieën. Bijvoorbeeld emissie van zeer kleine deeltjes die niet afkomstig zijn van verbrandingsmotoren.

Externe transportkosten in Spanje

Conclusies: De resultaten en conclusies van de Europese studie zijn volledig van toepassing op de Spaanse casus, hoewel:

Hogere totale externe kosten. In EU17 = 7,30% BBP, in Spanje = 9,56% BBP.

Dit komt door het grotere gewicht van wegvervoer (vooral in goederen) en luchtvervoer, en door geografische omstandigheden (territoriaal model).

De verhouding tussen de gemiddelde kosten tussen vervoerswijzen is vergelijkbaar (2,5 op 1 met auto / trein; 4,8 op 1 met vrachtwagen / trein).

De congestiekosten zijn iets lager dan het Europese gemiddelde, maar nemen, net als in de rest van Europa, toe en zijn geconcentreerd in bepaalde grootstedelijke gebieden.

Modale distributie van transport Spanje in 2002


Mensen (in miljoenen mensen / km)
Auto's, bussen en motorfietsen 91% 387.648
Trein5% 21.206
Vliegtuig 4,1% 17.314
Verzenden 0,3% 1.324

Totaal mensen 427.492

Modale distributie van transport Spanje in 2002

Goederen (in miljoen ton / km)

Vrachtwagen 85% 342.183
Verzenden 9,41% 37.909
Trein 3,04% 12.248
Pijpleiding 2,59% 10.448
Vliegtuig 0,02% 94

Totaal handelswaar 402.882

Hoge kosten van stadsuitbreiding

In ontwikkelde landen bedragen de kosten van stadsverkeer voor de gemeenschap 5 tot 7% ​​van het bbp in steden met een gemiddelde of hoge bevolkingsdichtheid waar ongeveer 50% van de verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer wordt gemaakt, terwijl het 15% van het bbp in dunbevolkte steden die worden gedomineerd door de auto.

Effecten van lage stedelijke dichtheid

Als de bevolkingsdichtheid driemaal wordt verminderd (van 60 inwoners per hectare naar 20)
Het percentage dagelijkse verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer wordt vier keer verlaagd.

De totale reiskosten voor de gemeenschap stijgen met 50%.

Het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen door personenvervoer worden vermenigvuldigd met drie.

Het aantal doden door verkeersongevallen stijgt met 50%.

De toegangstijd tot stedelijke activiteiten voor gebonden gebruikers van het openbaar vervoer neemt toe van 50 naar 100%.

Transport en luchtverontreiniging

Het Europees Parlement en de Commissie hebben erop gewezen dat luchtverontreiniging een nog hoger sterftecijfer veroorzaakt dan het aantal verkeersongevallen. In 2000 veroorzaakten verkeersongevallen in de EU meer dan 40.000 doden en meer dan 1,7 miljoen gewonden.

Vervoer is de belangrijkste bron van luchtverontreiniging in stedelijke gebieden geworden. Ongeveer 90% van de bevolking die in stedelijke centra is gevestigd, wordt blootgesteld aan buitensporige niveaus van deeltjes, NO2, benzeen en troposferische ozon.

Gezondheidsproblemen als gevolg van transport zijn ongevallen, verminderde luchtkwaliteit, lawaai en verminderde lichaamsbeweging.

Vervoer te voet en met de fiets

Rapporten van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties en de WHO erkennen het belang van niet-gemotoriseerd vervoer en stellen dat fietsen en lopen moeten worden verheven tot de categorie van "vervoerswijzen".

Ondanks het feit dat elke Europese burger voetganger is en dat momenteel 5 procent van de afstanden die tijdens reizen binnen de EU worden afgelegd, met de fiets wordt afgelegd (vijf keer meer dan die met de trein en 50 keer meer dan die met vliegtuigen), -gemotoriseerd vervoer maakt nog geen deel uit van het gemeenschappelijk vervoersbeleid van de EU.

Verplaatsingen van minder dan 5 km.

50% van de reizen die worden afgelegd tijdens reizen binnen de EU zijn minder dan 5 km. Fietsen of wandelen is in deze gevallen een realistisch alternatief.

De bevordering van fietsen en lopen moet daarom worden gezien als een onderdeel dat tot nu toe in het vervoersbeleid en het gezondheidsbeleid is vergeten.

Duurzaam transport

Bevorder duurzaam vervoer van alle openbare besturen met de spoorlijn, samen met wandelen en fietsen als ruggengraat van het systeem.

Maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Controle van de uitstoot van kooldioxide en troposferische ozon door transport.

Het energieverbruik in de transportsector verminderen. Beheers dit verbruik per modi om het van nu tot 2015 met 20% te verminderen.

Verminder de behoefte aan gemotoriseerd transport.

Transformeer de modal split en verhoog het aandeel van de spoorwegen tot 30%.

Eerste milieuconferentie in Toledo Milieuforum in Toledo
Technologische campus van de Universiteit van Castilla - La Mancha
27 november 2004
Toledo

* Coördinator van de federale ecologische zone van Izquierda Unida


Video: Veilig intern transport (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Nezahualpilli

  Het hoogste aantal punten wordt bereikt. In dit niets is er een goed idee. Ik ga akkoord.

 2. Launcelot

  Goed gedaan, je idee is briljant

 3. Kwame

  Het is meer dan een woord!

 4. Tapio

  In plaats van te bekritiseren, adviseer je de oplossing voor het probleem.

 5. Christophe

  Slimme dingen, zegt hij)

 6. Grorn

  Ja werkelijk. Zo gebeurt het. Laten we deze vraag bespreken. Hier of in PB.Schrijf een bericht