ONDERWERPEN

Opmerkingen bij het document 'De strategie voor plattelandsontwikkeling van de Wereldbank: de armen op het platteland bereiken'

Opmerkingen bij het document 'De strategie voor plattelandsontwikkeling van de Wereldbank: de armen op het platteland bereiken'


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Elizabeth Bravo

De strategie voor plattelandsontwikkeling is in feite een strategie van privatisering door bedrijven van de plattelandssector van arme landen, aangezien deze vertrekt van de premisse dat de armen een hoger inkomen nodig hebben, wat mogelijk zou zijn dankzij particuliere investeringen van bedrijven.

De Wereldbank lanceert haar nieuwe strategie voor plattelandsontwikkeling. De naam van de strategie is: De armen op het platteland bereiken.

Volgens dit document is de belangrijkste doelstelling van de Wereldbank het verminderen van armoede op het platteland en het verbeteren van de levenskwaliteit van plattelandsbevolking, rekening houdend met de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties.

Het document bevat echter een probleem met het paradigma van hoe de Bank deze doelstelling wil bereiken.

Een belangrijke factor in de nieuwe strategie is de erkenning dat globalisering de armen zal helpen. De Bank stelt enerzijds marktoplossingen voor, en anderzijds technologische oplossingen om het probleem van de armoede op het platteland het hoofd te bieden, daarbij voorbijgaand aan het feit dat de plattelandscrisis in de Derde Wereld grotendeels het gevolg is van globalisering, de markt, en technologieën die worden gepromoot door de Wereldbank en andere multilaterale organisaties, zoals de groene revolutie en de huidige genetische manipulatie.

De strategie voor plattelandsontwikkeling is in feite een strategie van privatisering door bedrijven van de plattelandssector van arme landen, aangezien deze vertrekt van de premisse dat de armen een hoger inkomen nodig hebben, wat mogelijk zou zijn dankzij particuliere investeringen van bedrijven. De Bank roept regeringen op om beleid en regelgevende systemen aan te nemen om particuliere investeringen te stimuleren, en dat "staatsmonopolies" moeten worden blootgesteld aan het concurrentievermogen van de markt en deze uiteindelijk moeten privatiseren.

De strategie stelt dat in een snel globaliserende wereld banden met multinationale ondernemingen die een impact hebben op plattelandsontwikkeling essentieel zijn.

Ervaring in de derde wereld leert ons dat deze premissen niet kloppen. Dit komt tot uiting in standpunten van wereldorganisaties zoals Via Campesina die zich inzetten voor voedselsoevereiniteit. Ze stellen dat het probleem van het platteland te maken heeft met de controle door de mensen over het hele voedselproductieproces, en ook met zelfvoorziening.

Het soort beleid dat vandaag door de Wereldbank wordt voorgesteld, is in het verleden toegepast met ernstige gevolgen. Afrika was bijvoorbeeld een continent dat zichzelf van voedsel voorzag. Met de strategieën om honger te verminderen die werden gepromoot door de FAO, de Wereldbank en anderen, begonnen de vruchtbare gronden te worden gebruikt voor exportgewassen. Als gevolg daarvan begonnen 140 miljoen mensen - op een totaal van 531 miljoen - geïmporteerde granen te eten, en het probleem van armoede op het platteland is niet opgelost en wordt integendeel alleen maar erger.

Aan de andere kant is het voorstel van de bank om de transformatie in handelswaar te ondersteunen, goederen waarvan de toegang rechten vormen die door de volkeren van de derde wereld zijn veroverd, zoals water, land, voedsel.

De strategie van de bank stelt voor als een oplossing voor armoede op het platteland die ze aangaan om te concurreren op de wereldmarkt. Zullen de armen op het platteland in de wereld op gelijke voorwaarden kunnen concurreren met transnationale bedrijven? De Bank stelt ook voor de landbouwproductiviteit en het concurrentievermogen te verbeteren en particuliere exportinitiatieven te stimuleren, waarbij investeringen en technologie als drijvende kracht worden gebruikt.

Het onmiddellijke resultaat van dit beleid zal zijn dat de boeren hun land gaan gebruiken om producten te verwerven die concurrerend zijn, binnen de logica van de wereldmarkt, en de binnenlandse voedselproductie ontmantelen. Dit kan twee ernstige gevolgen hebben:

1 landen zullen gedwongen worden om "goedkoper" voedsel te importeren, dat wil zeggen om deviezen te gebruiken om in een van de basisbehoeften van de belangrijkste bevolking te voorzien, zoals voedsel, met ernstige gevolgen voor de nationale soevereiniteit
1 de verplaatsing van de meerderheid van de boeren uit hun landelijke habitat, omdat ze niet in staat zullen zijn om concurrerend te zijn of zich aan de nieuwe regels aan te passen.
Aan de andere kant zorgt de productiviteitsstijging niet voor een betere levenskwaliteit van de inwoners. In India, met een voedselproductie die ruim voldoende is om het land te voorzien, zijn 70 miljoen kinderen ondervoed. In dit land is het land van de boeren gebruikt om garnalenpoelen, bloemenkwekers, zeer technische boomgaarden en exportgewassen te installeren.

In Ecuador worden de beste rundergronden gebruikt voor de productie van bloemen voor export, een zeer productieve activiteit. Hoewel de bloemenindustrie werk heeft gegeven aan de lokale bevolking, vooral vrouwen, kunnen de volgende effecten worden opgemerkt:

1. De melkproductie is verzwakt. Over een paar jaar zullen we melk en andere zuivelproducten moeten importeren

2. Er is een dramatische verandering opgetreden in het traditionele gebruik van het land, waarbij een voedingsproduct is vervangen door een absoluut luxueus product.

3. Bij de bloemproductie wordt een grote hoeveelheid gevaarlijke pesticiden gebruikt, wat ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt voor de arbeiders, en milieuproblemen in het gehele invloedsgebied van de bloementelers.

4. Hoewel mensen werk hebben, produceren ze niet langer hun eigen voedsel en met de lage lonen die ze ontvangen, moeten ze voedsel van slechte kwaliteit kopen met een zeer laag voedingsniveau. Met andere woorden, hun levensstandaard is verslechterd.

De strategie van de Bank stelt een betere toegang tot inputs voor. In de derde wereld worden inputs over het algemeen geïmporteerd. Dit zorgt voor een grotere afhankelijkheid op het platteland en vergroot de armoede omdat terwijl de prijzen van landbouwproducten dalen (zoals erkend door de strategie van de bank), de prijs van inputs stijgt. Aan de andere kant is het belangrijk op te merken dat op input gebaseerde landbouw vaak niet ecologisch verantwoord en sociaal ongeschikt is voor de behoeften van boeren uit de derde wereld. Inputs zijn onder meer pesticiden, zaden met intellectuele eigendomsrechten, geïmporteerde landbouwmachines en ook GGO's.

Het document roept landen op het beleid in de landbouwsector om te buigen en te neigen naar intensivering door verantwoorde toepassing van wetenschap. Naar welke wetenschap verwijst u? In een ander deel van de strategie stelt de bank dat ze zich inzet om landen te ondersteunen bij het verkennen, benaderen en gebruiken van nieuwe landbouwtechnologieën, waaronder biotechnologie.

In derdewereldlanden waar het is toegepast, heeft genetische manipulatie het probleem van de armoede op het platteland niet opgelost, integendeel, het heeft dit probleem verergerd. Dit is het geval in Argentinië, waar de combinatie van intensieve landbouw en transgene sojabonen het land ertoe bracht een landbouw zonder boeren te ontwikkelen, met 15 miljoen armen en meer dan 6 miljoen behoeftigen. Hoewel er historische exportrecords zijn, wordt meer dan 50% van het geconsumeerde voedsel geïmporteerd. De afgelopen jaren zijn kleine producenten uit het veld verdreven. De minimale landbouweenheid om op het veld te kunnen overleven is van 250Ha naar 340 ha gegaan.

Van de 20 miljoen ha landbouw, zijn er 9 gewijd aan de teelt van Roundup Ready (RR) sojabonen. 84% van de sojabonen die in 2000 werden verbouwd, was transgeen, 4% van maïs en hetzelfde van katoen.

Een van de propaganda voor agrobiotechnologie is dat het het gebruik van pesticiden vermindert en daarom gunstig is voor het milieu. De realiteit in Argentinië is anders. In de campagne 1991/1992 werd een miljoen liter glyfosaat gebruikt. In 1998/1999 bereikte het verbruik ongeveer 60 miljoen liter. Tegenwoordig wordt er gesproken over 70 miljoen liter, een gemiddelde van 2 liter glyfosaat per inwoner (Grupo de Reflexión Rural, 2002).

Dit komt bovenop de algemeen bekende gezondheidsrisico's van ggo's.

In dit verband wil het Wereldbankinstituut kennis voor armoedebestrijding op het platteland bevorderen en economische groei en concurrentiekracht in de landbouwsector bevorderen. Hiervoor stelt het de biotechnologische revolutie door transgene gewassen voor.

Daarnaast stelt de Bank voor om boeren te verbinden met markten en degenen die technologie leveren (biotechnologiebedrijven bijvoorbeeld?) In een omgeving die zou moeten leiden tot particuliere investeringen. Is dit geen strategie voor derdewereldlanden om via projecten met de Wereldbank, om bedrijven te helpen markten te openen?

Niet-agrarische economische groei

De strategie voor plattelandsontwikkeling stelt voor om plattelandsondernemingen op te richten, moderne productiepatronen aan te nemen en door de markt te worden geleid. De bank stelt voor projecten te steunen die particuliere investeringen in landbouwinfrastructuur stimuleren. Dit is een voorstel om water, telecommunicatie, energie en sanitaire voorzieningen te privatiseren, om landen te ondersteunen bij het ontwikkelen van wetgeving en beleidsontwikkeling op deze gebieden, en om kostenterugwinning en de bijdrage van gebruikers, die gezinnen zijn, armen op het platteland, die de bank wil om hen uit de armoede te helpen.

Om risico's te elimineren en armoede te verminderen, stelt de bank mechanismen voor zoals verzekeringen, contracten, herverzekering, hedging en pool pricing.

Het stelt ook marktoplossingen voor sociale diensten en infrastructuur in de landbouwsector voor via proefplannen.

Brede partnerschappen om de armen op het platteland te dienen

Het document erkent dat een van de problemen waarmee de plattelandswereld wordt geconfronteerd, de zwakte van de overheidssector is, maar het vermeldt niet dat het hetzelfde beleid is dat door de Bank is opgelegd dat de landen heeft gedwongen hun officiële sector te ontmantelen. Geconfronteerd met dit probleem biedt de bank een alternatief aan om de particuliere sector te ondersteunen.

Tot de voorgestelde strategieën behoren allianties en verenigingen tussen particuliere bedrijven, staten, boeren en ngo's. Deze initiatieven zijn bedoeld om projecten tussen bedrijven en staten te promoten om de uitdagingen van plattelandsontwikkeling op te lossen. Ze zijn het resultaat van een lang proces van privatisering van nationale bedrijven, van verzwakking van de staten.

Deze allianties proberen de leegte te vullen die wordt gecreëerd met de opzettelijke vernietiging van de staten, die de functie hadden om de rechten en toegang tot diensten van burgers te waarborgen.

Ze zullen nu basisdiensten (drinkwater, energie, plattelandsontwikkeling) beheren en ingrijpen op gebieden zoals landbouw, voedsel, onderwijs, behoud van biodiversiteit, enz. Deze activiteiten en diensten waren in het verleden niet rendabel voor de bedrijven, maar nu zouden ze via deze initiatieven subsidies krijgen van zowel het donorland als het lokale land.

Voor de minst ontwikkelde landen stelt de bank voor om zelfvoorzienende boeren te integreren in de markteconomie, een niet-agrarische privésector op het platteland te ontwikkelen (privatisering van plattelandsinfrastructuur) voor de matig ontwikkelde landen, de privatisering van de publieke sector uit te breiden.

Natuurlijke bronnen

De strategie brengt de achteruitgang van natuurlijke hulpbronnen in verband met armoede. Hij stelt dat het onjuiste beheer van het milieu in handen van de armen is dat natuurlijke hulpbronnen aantast. Hij schrijft het ook toe aan het falen van de markt en de overheid.

De strategie erkent niet de rol van transnationale ondernemingen in de achteruitgang van het milieu, die een technische winningscapaciteit hebben die nooit kan worden vergeleken met de kleinschalige winning van armen in de wereld.

Aarde

Met betrekking tot land stelt de bank voor om de akkerbouwareaal uit te breiden, maar vraagt ​​zich niet af hoe de vruchtbare gronden op dit moment worden gebruikt.

Het wordt bijvoorbeeld niet in twijfel getrokken dat land met een roeping voor voedselproductie wordt gebruikt om bloemen of katoen te produceren die geen voedselgewassen zijn. Evenmin is er kritiek op slechte landbouwpraktijken die verband houden met de intensivering van het gebruik ervan. Nomad-pastoralisme, een traditionele praktijk uit het duizendjarig bestaan, wordt als een voorbeeld van slechte praktijken bij het gebruik van het land gesteld. Hoewel deze praktijken tegenwoordig een negatieve invloed kunnen hebben op het landgebruik, is dit grotendeels te wijten aan de vermindering van hun migratiegebied, dat tegenwoordig wordt bezet door steden, intensieve exportgewassen, en door het opleggen van grenzen. Kunstmatige onderdanen toen deze landen werden blootgesteld aan Europees kolonialisme, etc.

Water

De Wereldbank erkent in haar strategie dat de wereld wordt geconfronteerd met problemen met de levering van en toegang tot water. Voor hen stelt het een efficiënter gebruik van water voor, op een manier dat het economisch levensvatbaarder is en de kosten-batenverhouding verbetert. Met andere woorden, gebruik water bij efficiënte en concurrerende productieactiviteiten zoals bloemen.

De Bank heeft zichzelf ten doel gesteld de landbouwproductiviteit te verhogen, met zo min mogelijk water voor irrigatie. Hoe ga je dit doel bereiken? Mogelijk door het promoten van transgene gewassen en andere technologische oplossingen die meer problemen dan oplossingen kunnen opleveren, aangezien er sprake is van een Tweede Groene Revolutie. In dit verband benadrukt het document de belangrijke rol die irrigatie speelde bij het verhogen van de landbouwproductiviteit. Een van de meest succesvolle delen van de planeet voor de groene revolutie was Zuid- en Zuidoost-Azië. In tabel 4 van de strategie worden de laagste economische indicatoren gevonden voor deze regio van de wereld, wat ons ertoe zou brengen het succes van de groene revolutie in twijfel te trekken.

Andere oplossingen die door de Bank worden voorgesteld, zijn afhankelijk zijn van marktkrachten en via wettelijke en institutionele hervormingen.

bossen

De strategie beschrijft bossen als een nieuwe bron van goederen en diensten, dezelfde die kan worden omgezet in handelswaar en dus kan worden geprivatiseerd.

Bij het beschrijven van een deel van de druk op bossen, beschrijft het enkele activiteiten die door de bank zijn gefinancierd, zoals dammen, intensieve landbouw, enz.

Als oplossing wordt een combinatie van marktoplossingen en institutionele hervormingen voorgesteld.

Biodiversiteit

Het document identificeert de oorzaken van verlies aan biodiversiteit: democratische veranderingen, armoede en ongelijkheid, overheidsbeleid. Met andere woorden, het document erkent niet de ware oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, waaronder particuliere bedrijven die intensief hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen ontginnen, intensieve landbouw en infrastructuurwerken die deze sectoren dienen.

In dit deel is de tekst in tegenspraak met de rest van de strategie door de rol te erkennen die de Groene Revolutie heeft gespeeld bij het bevorderen van genetische erosie en verlies van biodiversiteit, aangezien de rest de voordelen van de groene revolutie benadrukt en pleit voor een nieuwe groene biotechnologie revolutie.

Conclusies

Samenvattend zou de strategie van de Wereldbank om armoede te verminderen kunnen leiden tot meer armoede, meer aantasting van het milieu en vooral de belangen van particuliere bedrijven. De landen zullen schulden op zich nemen om dit beleid uit te voeren, dat zal moeten worden betaald door alle burgers van de landen met schulden.

1 Over de strategie wordt publiek gediscussieerd.Opmerkingen, als ze die wensen, moeten voor elk land naar de uitvoerend directeuren voor de Wereldbank worden gestuurd, hoewel er vaak een directeur is voor meerdere landen.

* Door Elizabeth Bravo
Ecologische actie


Video: Rutte komt uit de kast! (Mei 2022).