ONDERWERPEN

Verklaringen van vrouwen op Bali, de laatste PrepCom voorafgaand aan de top over duurzame ontwikkeling in Johannesburg

Verklaringen van vrouwen op Bali, de laatste PrepCom voorafgaand aan de top over duurzame ontwikkeling in Johannesburg


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Samenvatting van verklaringen van vrouwen over verschillende kwesties en in de laatste dialoogsessie met multi-stakeholders, zoiets als de belangrijkste sectoren met specifieke belangen, zijn vrouwen een van deze sectoren.

Hieronder vind je de samenvatting van de vrouwenverklaringen over verschillende onderwerpen en in de laatste dialoogsessie met de multi-stakeholders (verduidelijking: multi-stakeholders zijn zoiets als de belangrijkste sectoren met specifieke belangen, vrouwen zijn een van deze sectoren)

1. Verklaring over bestuur
2. Verklaring over partnerschappen
3. Verklaring over capaciteitsopbouw
4. Slotverklaring van de dialogen met Multi-stakeholder

VERKLARING OVER GOVERNANCE
Bali 27 mei 2002

Invoering

Tien jaar geleden in Rio besloten de internationale gemeenschap en duizenden vrouwen mee te werken aan het creëren van een visie op de wereld die de ontwikkelingsprioriteiten voor de 21e eeuw zou herdefiniëren. Vrouwen van over de hele wereld namen deel door hun ervaringen, hun hoop en dromen te delen. om feedback te geven Agenda 21 en de Verklaring van Rio. We begrijpen allemaal dat een voorwaarde voor mensen om in harmonie met de natuur te kunnen leven, moet uitgaan van een nieuw waardensysteem, een systeem dat alleen zou kunnen uitkristalliseren als we konden toegeven dat de structuren met grotere historische kracht zouden moeten worden ontmanteld en dat we zouden moeten streven naar een nieuwe relatie tussen mens en milieu, tussen mannen en vrouwen, tussen arm en rijk, tussen naties en mensen.

In Rio zou een nieuw paradigma ontstaan ​​dat de weg van vrede en duurzame ontwikkeling, gelijkheid en gelijkheid vergezelde waarvoor gedifferentieerde gemeenschappelijke verantwoordelijkheden nodig waren.

En nu zijn we hier op Bali, 10 jaar later, met de taak om zowel onze rol als die van onze gemeenschappen, regeringen en andere sectoren te evalueren. Hoe hebben we het verloot?

Op mondiaal niveau zijn we meer ondergedompeld in de bevrijding van de markt dan in de bevrijding van mensen. De Wereldhandelsorganisatie heeft de internationale financiële instellingen sinds Rio versterkt en ze blijven de deelname van vrouwen aan hun structuren beperken, ondanks het feit dat hun beleid en programma's ons dagelijks leven bepalen. We kunnen de discussie over het gebrek aan verantwoordelijkheid van deze instellingen in termen van verantwoording niet blijven uitstellen.

Agenda 21 had een sterke deelname van vrouwengroepen en, in het algemeen, het maatschappelijk middenveld, toegewijd aan duurzame ontwikkeling en met langetermijndoelen. Dit nieuwe paradigma was bedoeld om de economische, ecologische en sociale sectoren te verbinden op een nieuwe weg naar ontwikkeling, een die duurzaam was voor mensen en gemeenschappen over de hele wereld. Na Rio hebben regeringen nieuwe toezeggingen gedaan om gendergelijkheid en de verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen in Caïro, Peking, Kopenhagen en Istanbul te bereiken.

Vrouwen dringen er bij regeringen op aan om te reageren en effectief te voldoen aan het bestuursbeleid, de voorwaarden en instellingen die nodig zijn om duurzame ontwikkeling op alle niveaus te implementeren.

Dringende actie is vereist op de volgende 3 hoofdgebieden:

1. Wereldwijde governance
2. Gender en bestuur
3. Transparantie en verantwoording

Wereldwijde regering:

Het is duidelijk dat vrouwen grote belangen hebben bij de overgang naar dit nieuwe paradigma. Wij zijn van mening dat een van de belangrijkste redenen waarom het paradigma van duurzame ontwikkeling niet heeft gewerkt, het ontbreken van een
institutioneel kader om het te implementeren. Met andere woorden, we hebben sterke instellingen nodig op mondiaal niveau en bijna in alle gevallen ook op nationaal en subnationaal niveau, die de capaciteit, autoriteit en middelen hebben om de economische, sociale en ecologische sectoren op een zinvolle manier te verbinden met genderrechtvaardigheid. . De Verenigde Naties zijn niet efficiënt geweest bij het vervullen van het mandaat van duurzame ontwikkeling. De belangrijkste verworvenheden van Rio waren de verdragen en verdragen over het milieu die natuurlijk een vooruitgang betekenen, maar ze blijven een visie hebben op het gebroken en sectorale karakter. Het had nooit de autoriteit, middelen of ervaring die nodig zijn om de duurzame ontwikkeling te implementeren die nieuwe institutionele mechanismen vereist die economische, ecologische en sociale programma's en beleid expliciet koppelen aan de autoriteit en middelen die nodig zijn om deze inclusieve benadering te implementeren.

Dringende oproep tot actie:

* Duurzame ontwikkeling zou het uitgangskader moeten zijn om de parameters van economisch, sociaal en politiek bestuur te definiëren en een sleutelrol moeten spelen in het informatie- en begeleidingsbeleid, evenals in programma's en verbintenissen van lokaal tot mondiaal niveau.

* Binnen het systeem van de Verenigde Naties is een ander institutioneel mechanisme vereist, met het mandaat en de autoriteit om economische, ecologische en sociale kwesties te integreren en operationeel te maken binnen alle VN-agentschappen
* Samenhang en coördinatie moeten een bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn en een voorwaarde voor allianties met de VN, inclusief de VN-agentschappen zelf, het bedrijfsleven, het IMF, de Wereldbank en de WTO.

* Goed bestuur vereist volledige toegang van het maatschappelijk middenveld tot alle VN-organen, inclusief ECOSOC, de Veiligheidsraad en vergaderingen van de Algemene Vergadering. Het wordt tijd dat de VN besluiten om het maatschappelijk middenveld een permanente status te verlenen om een ​​effectievere alliantie te garanderen.

Gender en bestuur:

Zoals we al zeiden, zijn de toezeggingen die in Wenen, Caïro, Peking en Istanbul zijn aangegaan inzake gendergelijkheid dringend nodig om tot duurzame ontwikkeling te komen. Uitroeiing van armoede, vrouwenrechten en genderrechtvaardigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze genderverplichtingen worden niet automatisch weerspiegeld in institutioneel bestuur. Onze zusters in Indonesië hebben bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat het eiland Bali een nulpercentage vrouwelijke vertegenwoordigers in de Tweede Kamer heeft. We eisen een billijke vertegenwoordiging van vrouwen in alle besluitvormingsorganen, zowel sociaal als economisch op alle niveaus.

Dringende oproep tot actie:

* Verplichtingen inzake gendergelijkheid die zijn aangegaan tijdens VN-conferenties in het afgelopen decennium, zoals het Actieplatform van Peking, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het Facultatief Protocol inzake de rechten van de mens moeten worden beschouwd als een eerste vereiste om duurzame ontwikkeling te bereiken .

* Billijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle besluitvormingsforums van de Verenigde Naties, in het bijzonder in de Sustainable Development Summit (CDDS), UNFCCC, UNFCCD, POP's en POP's. Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad is een handig model om te volgen.

* Alle monitoring- en evaluatieprogramma's moeten het verzamelen en toepassen van bijgewerkte informatie uitgesplitst naar geslacht vereisen, evenals het gebruik van gendersensitieve indicatoren.

* Binnen de VN moet UNIFEM verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de integratie van het genderperspectief in de hegemonische gevallen en moet hiervoor voldoende financiering ontvangen.

* Allerlei acties die de bijdrage van vrouwen als hoofdrolspelers op het gebied van milieubescherming, -beheer en -behoud erkennen en belonen, moeten worden bevorderd.

Transparantie en verantwoording:

Vrouwen delen met veel ontwikkelingslanden bezorgdheid over de macht die internationale financieringsinstellingen hebben verworven. Laten we eerlijk zijn, IIF's zijn de dominante instellingen en hun doel is economische ontwikkeling, niet duurzame ontwikkeling. Hoewel ze hun bezorgdheid uiten over de gevolgen voor het milieu en de uitroeiing van armoede, is hun lijn duidelijk: hun interesse in economische groei overtreft hen zowel ecologisch als sociaal en hoewel de Verenigde Naties via het financieringsproces voor de ontwikkeling aan de tafel van mondiaal economisch bestuur, zijn
het vermogen om het evenwicht te herstellen in de richting van duurzame ontwikkeling gericht op mensen en vrouwen is zeer beperkt.

Dringende oproep tot actie:

* De Verenigde Naties moeten verwijzen naar de afwezigheid van institutionele democratie bij de internationale financiële instellingen, de Wereldbank, het IMF en de WTO.

* Er moeten mondiale, regionale en nationale regelingen worden getroffen om het beginsel dat de vervuiler betaalt toe te passen.

* De goedkeuring van de conventie inzake verantwoording van bedrijven en de herinvoering van de UNTNC.

* Participatie- en monitoringprocessen vereisen verschillende institutionele mechanismen, maar ook onderwijs-, bewustmakings- en financieringsmechanismen die de implementatie ervan op alle niveaus ondersteunen.

VERKLARING OVER ALLIANTIES VAN DE CAUCUS VAN VROUWEN - PREPCOM IV, BALI Dinsdag 28 mei 2002

Invoering

Vrouwen vormen de helft van de bevolking van de planeet. Duurzame ontwikkeling is onmogelijk zonder vrouwen. Ondanks zoveel beloften en toezeggingen zijn er over de hele wereld ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Deze ongelijkheden verhinderen dat vrouwen een stem hebben en beslissingen kunnen nemen over kwesties die onze ontwikkeling, ons leven en onze sociale, economische en ecologische omgeving beïnvloeden.

Rio bood een uitgebreid kader voor het implementeren van duurzame ontwikkeling. Johannesburg moet ons een sterk platform voor actie bieden waarmee we onze toezeggingen kunnen nakomen. Deze toezeggingen moeten hand in hand gaan met een onmiddellijke uitvoering van de verdragen en verdragen van Rio, met vastgestelde nalevingsmomenten.

In het geval van Type 2 Uitkomsten zetten wij vrouwen ons in om samen te werken met de armen en onderdrukten, met vrouwen over de hele wereld en met de natuur. Als we genereus zijn en aannemen dat Type 2-resultaten ons inderdaad naar duurzame ontwikkeling leiden, dan moeten ze expliciet gebaseerd zijn op de principes van duurzame ontwikkeling en het voorzorgsprincipe, het systeemperspectief en het ecosysteemperspectief, transparantie, verantwoording, toegang omvatten. up-to-date informatie, billijkheid en rechtvaardigheid in de context van mensenrechten.

Onze urgente prioriteiten en principes voor implementatie vallen uiteen in drie hoofdgebieden:

Gebieden:

1. Bedrijven, internationale financiële instellingen en allianties,

2. Gender en allianties

3. Implementatie van bestaande verdragen

1. Ten eerste in termen van bedrijven, IFI's en allianties:

Dringende prioriteiten:

* We zijn zeer bezorgd dat het huidige Type 2 Resultaten-proces het voor bedrijven (industrieën en transnationale bedrijven) mogelijk maakt om de rol van verantwoordelijkheden van nationale regeringen te vervangen, vooral rond het verstrekken van basisdiensten zoals water, sanitaire voorzieningen, onderwijs en gezondheid. Allianties mogen niet worden gebruikt om privatisering te verdoezelen. Transnationals en IFI's
Het zijn organisaties met winstoogmerk die niet zijn ontworpen om de gemeenschappen ten goede te komen, dus het is dringend nodig om indicatoren op te nemen en te definiëren die succesvolle allianties mogelijk maken en hiervoor is het noodzakelijk om te bepalen wie de begunstigden zijn van deze allianties.

* De WTO en de Doha-conferentie zijn gebaseerd op het primaat van handel en niet op duurzame ontwikkeling. Deze mogen niet worden gebruikt om de resultaten van de Top over duurzame ontwikkeling te definiëren of te beïnvloeden. Het IMF, de Wereldbank en de WTO zijn belangrijke instellingen in de globalisering van armoede. De ervaring heeft ons geleerd dat globalisering leidt tot een grotere marginalisering van een toenemend aantal landen en mensen die "ontwikkelingslanden" worden genoemd, met name vrouwen, en tegelijkertijd leidt tot grotere problemen van de achteruitgang van het milieu. We maken ons grote zorgen over de negatieve invloed die de transnationale leden van het Global Compact hebben op de Verenigde Naties, aangezien er geen gedefinieerd mechanisme is dat hen verantwoordelijk kan houden.

Implementatieprincipes:

* Allianties moeten gebaseerd zijn op een overeengekomen toekomst van duurzame ontwikkeling die rekening houdt met gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden. De Verenigde Staten, Australië en andere landen hebben bijvoorbeeld geen verdragen geratificeerd, zoals het Protocol van Kyoto en het Actieplatform van Peking, deze landen zouden geen toegang moeten hebben tot een alliantie.

* Overleg en echte dialoog met het maatschappelijk middenveld zijn mechanismen die in alle processen voor duurzame ontwikkeling moeten worden ingevoerd. Om coöptatie en manipulatie van de zwakste sectoren te vermijden, moeten deze mechanismen vergezeld gaan van de geïnformeerde toestemming van alle betrokken actoren (met belangen). We hebben een goed gedocumenteerd inclusiviteitsprotocol nodig.

2. Ten tweede op het gebied van gender en allianties:

De urgente prioriteiten zijn:

* De kwestie van ongelijke macht en dus ongelijke toegang tot middelen en besluitvorming moet worden besproken in allianties die oprecht duurzame ontwikkeling willen bereiken. Zonder een duidelijke toewijding aan rechtvaardige bevoegdheden bij de besluitvorming, kunnen vrouwen, inheemse volkeren en het maatschappelijk middenveld in het algemeen niet aan tafel komen met transnationale ondernemingen als gelijken. Een echte dialoog vereist de integratie van de principes van duurzame ontwikkeling vanaf het begin. Hoe kunnen ze bondgenoten zijn en als gelijken onderhandelen als er bij de besluitvorming geen rechtvaardige macht van onderaf is?

* We zijn pas klaar om samen te werken met transnationale ondernemingen en IFI's als ze garanderen dat ze een transparant beleid en transparante maatregelen hebben en een duidelijk proces van verantwoording.

Implementatieprincipes:

* Allianties moeten een evenwicht bieden tussen gender en sociale rechtvaardigheid op alle niveaus en op alle gebieden, economisch, sociaal, milieu en ontwikkeling.

* Er moet een genderadviescommissie worden gevormd om het ontwerp, de implementatie, de monitoring en de evaluatie van Type 2-resultaten te begeleiden.

* Alle allianties moeten actief zoeken naar de erkenning, integratie en bevordering van geschikte technologie, traditionele kennis en ervaringen van vrouwen en inheemse groepen.

* Nieuwe financiële en technische middelen die met name aan vrouwen worden toegewezen, zowel in het noorden als in het zuiden, moeten worden gemobiliseerd om hun vermogen om beslissingen te nemen en nieuw beleid te ontwikkelen, te verbeteren. Daarnaast eisen we ook dat de noordelijke regeringen voldoen aan hun bijdrage van 0,7% van hun BBP voor officiële ontwikkelingshulp (ODA).

* Sommige genderspecifieke instrumenten zoals genderaudits en genderimpactanalyses moeten in deze allianties worden geïntegreerd. De onderzoeksprotocollen en de daaruit voortvloeiende acties moeten de kwesties in verband met de verantwoording van genderverschillen kaderen en het resultaat moet worden vertaald in statistieken uitgesplitst naar geslacht.

3. Ten derde, over de implementatie van bestaande verdragen:

Dringende prioriteiten:

* Nationale regeringen zijn en moeten verantwoordelijk blijven voor de voortgang van Agenda 21 en de verdragen van Rio. Regeringen moeten blijk geven van hun politieke wil om hun verplichtingen en toezeggingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomsten na te komen. Type 2-resultaten mogen niet worden gezien als een vervanging voor overheidstoezeggingen en verantwoordelijkheden.

* Type 2 resultaten worden gepromoot als "niet-statelijke" vrijwillige overeenkomsten, maar we begrijpen niet waarom de Verenigde Naties zo geïnteresseerd zijn in het bevorderen van vrijwillige partnerschappen, terwijl wat echt nodig is duidelijk een tijdgebonden programma is. Implementatie van de United Nations International Reeds bestaande verdragen, waaronder het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, het Actieplatform van Peking, de Conferentie van Caïro over bevolking en ontwikkeling, het Verdrag inzake menselijke nederzettingen in Istanbul en Resolutie 1325 over economische en sociale rechten, het Caïro

Implementatie principes:

* De vooroordelen tegen internationale allianties zijn omdat ze waardevolle praktijken en ervaring op nationaal, regionaal en lokaal niveau terzijde schuiven, daarom moeten allianties sterke contacten leggen met de bestaande duurzame ontwikkelingsprocessen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Lokaal, zoals Lokale Agenda 21-initiatieven en beleid en programma's voor de armen.

* Er moet een selectieproces worden opgezet dat bondgenoten elimineert die niet duidelijk bijdragen aan de uitvoering van Agenda 21 en het Rio Global Compact. Met betrekking tot bedrijven, bijvoorbeeld, wijst de ervaring met het Global Compact op de noodzaak om een ​​VN-Verdrag inzake zakelijke verantwoording bijeen te roepen.

conclusie

Tot slot, nadat we de basispunten van onze deelname hebben verduidelijkt, willen we de dialoog aangaan met de Type 2 Resultaten die dit engagement verbinden met de armen, onderdrukten, vrouwen en de natuur.

We willen eindigen met drie vragen:

1. We zouden graag willen weten hoe Type 2 Results voorkomt dat bedrijven en internationale financiële instellingen ten goede komen ten koste van de rechten en vrijheid van vrouwen en andere uitgesloten of gemarginaliseerde groepen. We willen deze vraag stellen aan het IMF, de Wereldbank en de Amerikaanse regering en de Europese Unie. De opmerkingen van jullie allemaal. ook zij zijn welkom.

2. Wat zijn de mechanismen die het alliantieproces heeft om gendergelijkheid, rechtvaardigheid en integratie in de hegemonische gevallen te garanderen? We willen deze vraag stellen aan al diegenen die een succesvolle implementatie van het genderperspectief in de hegemonische gevallen kunnen aantonen.

3. Als de allianties werkelijk vrijwillig zijn, wat zijn dan de mechanismen die ervoor zorgen dat ze voldoen aan de reeds internationaal aanvaarde verdragen? Deze vraag willen we voorleggen aan de internationale Kamer van Koophandel, de World Business Council for Sustainable Development en CorpWatch.

Hartelijk dank

Verklaring van de Vrouwengroep over capaciteitsopbouw. - IV PrepCom, Multi-Stakeholder Dialogue, 28 mei 2002

Capaciteitsopbouw heeft betrekking op zowel individuen als instellingen. In deze verklaring zullen we ons concentreren op een specifieke analyse en aanbevelingen voor beide dimensies.

1-Capaciteitsopbouw bij individuen.

Een grotere deelname van vrouwen aan duurzame ontwikkeling en met name in ontwikkelings- en overgangslanden vereist een beter begrip van zowel gouvernementele als niet-gouvernementele gebieden van de huidige status van vrouwen en de obstakels. Dit varieert sterk van land tot land en toch vormen vrouwen nog steeds 65% van de analfabete bevolking. Het is duidelijk dat de hoge tarieven van
Analfabetisme tast de economische stabiliteit en politieke participatie van vrouwen aan en vermindert hun vermogen om op een relevante manier bij te dragen aan het ontwikkelingsbeleid.

In zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden zijn vrouwen losgekoppeld van regerings- en intergouvernementele processen. Daarom is capaciteitsopbouw een noodzaak die rekening moet houden met de belangrijkste obstakels waarmee vrouwen worden geconfronteerd voordat ze effectief kunnen deelnemen. Deze obstakels zijn onder meer het ontbreken van onderwijs, informatie, financiering, opleiding enz. Vrouwen hebben vaak niet het nodige vervoer om hun deelname aan bijeenkomsten en trainingen te vergemakkelijken. De voortdurende vervrouwelijking van armoede is een andere fundamentele barrière die apathie en scepsis jegens de regering veroorzaakt en een gebrek aan geloofwaardigheid over de mogelijkheid dat mensen dingen kunnen veranderen.

Onderwijs is een mensenrecht. Overheden moeten de toegang van vrouwen en meisjes tot onderwijs en opleiding garanderen. In overeenstemming met de millenniumdoelstellingen eisen we tegen 2005 de afschaffing van
genderongelijkheid in het basis- en secundair onderwijs en op alle onderwijsniveaus tegen het jaar 2015. De financiering van scholen moet voldoen aan de 20/20 doelstelling van de Top van Kopenhagen. Onderwijs voor duurzame ontwikkeling en vrede moet een prioriteit zijn binnen het formele onderwijssysteem op alle niveaus, van primair tot universitair.

2- Instellingen voor capaciteitsopbouw
Erkend wordt dat het niet uitvoeren van Agenda 21 grotendeels te wijten is aan het gebrek aan capaciteit om zowel sociale als ecologische uitdagingen aan te gaan. Een geconcentreerde inspanning is vereist op het gebied van het integreren van het genderperspectief in de hegemonische instellingen, zoals aanbevolen in hoofdstuk 21 van Agenda 21.

Voorzitter, we eisen een participatie van 50% van vrouwen op alle besluitvormingsniveaus via programma's voor capaciteitsopbouw gericht op vrouwenorganisaties volgens de thematische gebieden van hun interesse.

Alle instellingen die verband houden met duurzame ontwikkeling moeten een strategie ontwikkelen en implementeren voor de specifieke integratie van het genderperspectief. We raden aan om middelen van alle multilaterale en financiële instellingen in te zetten voor een mondiaal orgaan voor gendermonitoring met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

Om een ​​budget voor gender op alle niveaus te garanderen, eisen we dat er middelen worden uitgetrokken voor capaciteitsopbouw bij de overheid en het maatschappelijk middenveld, met name bij vrouwenorganisaties.

De ervaringen van vrouwen op het gebied van duurzame ontwikkeling moeten worden gewaardeerd, dus eisen we de erkenning, bevestiging, bescherming en bevordering van hun kennis, bijvoorbeeld co-leren tussen vrouwen waarvan is bewezen dat het een sterke methode is voor capaciteitsopbouw.

Het is essentieel dat regeringen en ontwikkelingsinstanties middelen toewijzen aan vrouwenorganisaties om de documentatie en replicatie van innovatieve lokale initiatieven te versterken die in staat zijn het leven van gemeenschappen in stand te houden. Gezien de strijd tegen hiv / aids in Afrika en de rol van vrouwenorganisaties bij het werken met getroffen bevolkingsgroepen, raden we specifiek aan om 50% van de totale wereldwijde middelen voor hiv / aids te besteden aan vrouwenorganisaties.

Om de digitale kloof te dichten, hebben vrouwenorganisaties en organisaties die door vrouwen worden geleid middelen nodig om communicatie- en informatietechnologie te ontwikkelen, waaronder toegang tot computers, verbindingen, opleiding en ook de mogelijkheid om genderinhoud bij te dragen.

Ten slotte willen we de aandacht vestigen op het feit dat informatie en statistieken moeten worden uitgesplitst naar geslacht, het is noodzakelijk om gegevens te verzamelen en de toegang tot informatie zo veel mogelijk te vergemakkelijken.
breed mogelijk en in alles wat met duurzame ontwikkeling te maken heeft. Om synergieën te creëren en duplicatie of de onmogelijkheid om vergelijkende studies uit te voeren te vermijden, is het belangrijk dat activiteiten op internationaal, nationaal en lokaal niveau die statistieken en informatie genereren die naar geslacht zijn uitgesplitst en die gendersensitieve indicatoren ontwikkelen, onderling verband houden.

Final Declaration of Women at Multi-Stakeholder Dialogues, Bali, Indonesië, 29 mei 2002 tijdens de IV PrepCom for the Sustainable Development Summit.

Vrouwen uit Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Azië en de Stille Oceaan, Afrika en Europa zijn direct betrokken bij het hele voorbereidingsproces, van regionale bijeenkomsten tot dialogen met meerdere belanghebbenden. Het is ons tijdens het proces duidelijk dat hoewel we praten, er niet naar ons wordt geluisterd.

Dit is onze laatste dialoog voor de conferentie in Johannesburg. We zijn naïef geweest. Bedrijven en sommige regeringen stellen acties van vrijwillige aard voor, terwijl zowel vrouwen als andere sectoren en sommige regeringen de Verenigde Naties vragen dat de lidstaten zich inzetten voor gezamenlijke acties voor duurzame ontwikkeling. Dit proces staat op een kruispunt. Of we blijven allemaal onze energie richten op allianties die de Verenigde Naties niet kunnen versterken, of we verbinden ons ertoe een sterk einddocument op te stellen met doelstellingen die zijn gekoppeld aan data en tijden en een aanzienlijke mobilisatie van middelen.

Als we het definitieve document afronden en de politieke verklaring voorbereiden, moeten we handelen in overeenstemming met vijf basisprincipes:

1. Duurzame ontwikkeling moet de context zijn die de parameters van economische, sociale en politieke verbintenissen als alternatief voor het neoliberale economische model kadert en definieert.

2. Binnen de Verenigde Naties en nationale regeringen zijn andere institutionele mechanismen vereist dan de bestaande, die echt het mandaat hebben om de actieplannen van Rio en Johannesburg uit te voeren.

3. Gelijkheid van vrouwen en genderrechtvaardigheid zijn fundamenteel voor het bereiken van duurzame ontwikkeling.

4. Alle landen, groot en klein, rijk en arm, moeten de bestaande regionale en internationale verdragen inzake mensenrechten en vrouwenrechten ratificeren.

5. Maatregelen voor verantwoording voor bedrijven, overheden en IFI's zijn onder meer:

* Een conventie over verantwoordingsplicht van bedrijven op internationaal niveau.

* Bepaalde tijden om de millenniumdoelstellingen op nationaal niveau te halen;

* Afstemming en naleving van het beleid van de IFI's (de Wereldbank, het IMF en de WTO) aan de wereldwijde inzet voor duurzame ontwikkeling.

Tot slot bedanken we de voorzitter van de dialoog waarbij we volledig betrokken zijn geweest, maar we moeten concluderen dat onze deelname tot nu toe niet is geïntegreerd in de documenten van dit proces.

Hoewel we verzameld zijn in een van de mooiste natuurlijke omgevingen ter wereld, kunnen we ons alleen herinneren dat er overal zieke mensen zijn die sterven als gevolg van vervuiling en hiv / aids, die in extreme armoede leven en oorlogen lijden en dat kunnen en doen niet te blijven luisteren naar bloemrijke toespraken en beloften die nooit zijn nagekomen.

Wat we hier op Bali nodig hebben, zijn gedefinieerde toezeggingen, doelen en implementatietermijnen en de nodige middelen. Alle woorden zijn al opgenomen, nu is het tijd om in actie te komen en te laten zien of er politieke wil is.

Vrouwen dringen aan op de volgende acties die niet kunnen worden uitgesteld:

1. Demilitarisering, vredesherstel en verplaatsing van militaire begrotingen naar posten gericht op duurzame ontwikkeling

2. Keer de negatieve effecten van globalisering om en eis dat de Verenigde Naties weigeren het beleid van de internationale financiële instellingen te onderschrijven.

3. Stop de privatisering van basisdiensten en -systemen en geef de voorkeur aan de groei van de markteconomie boven duurzame ontwikkeling met een menselijke dimensie.

4. Stop de stroom van natuurlijke hulpbronnen van het zuiden naar het noorden en de usurpatie van de hulpbronnen van hun rechtmatige eigenaren.

5. Bereik genderrechtvaardigheid en genderevenwicht in politieke, economische en sociale besluitvormingsorganen.

6. Geef prioriteit aan financiële middelen om Type 1-resultaten te implementeren boven Type 2-resultaten.

7. Garandeer een gelijkmatig spel tussen alle lidstaten van de Verenigde Naties, met respect voor de soevereine rechten van alle partijen in alle scenario's.

8. Dwing landen die geen allianties willen sluiten om de reeds bestaande verdragen inzake duurzame ontwikkeling te ratificeren.
9. Versterk de verantwoordingsplicht en transparantie door monitoring, evaluatie en het gebruik van indicatoren met een genderperspectief.

10. Overweeg, leg verantwoording af en betaal de ecologische schuld van ontwikkelingslanden terug.

11. Besteed 50% van de wereldwijde begroting en middelen voor hiv / aids aan vrouwen en mensen met aids.

12. Stel boetes en programma's op voor vervuilers.

13. Vasthouden aan het voorzorgsbeginsel op het gebied van gezondheid en veiligheid.

14. Koppel Doha en Financiering voor Ontwikkeling los van het proces van de Top over duurzame ontwikkeling en neem de toezeggingen die verder gaan dan die welke op de Millenniumtop zijn aangegaan voor de volledige uitvoering van de Top.

15. Eis een paradigmaverschuiving van het neoliberale economische model naar een gendergevoelig, mensgericht model dat in staat is macro-economisch beleid en programma's aan te pakken.

EcoPortal.net bedankt Patricia Hume [email protected] en WEDO voor het toesturen van deze informatie vertaald door Milenio.


Video: Top 5 onthoofdingen in de Nieuwe Tijd (Mei 2022).


Opmerkingen:

  1. Itztli

    OGO, nou, eindelijkSchrijf een bericht