ONDERWERPEN

FARO-verklaring over klimaatverandering

FARO-verklaring over klimaatverandering


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Voor Groen-Groen Links

Wij, de groenen van de Middellandse Zee, erkennen de noodzaak van intensieve internationale samenwerking om de ernstige uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te bieden. 1 Het is tijd om in actie te komen

We verwelkomen het akkoord dat tijdens COP6 in Bonn is bereikt als een belangrijke eerste stap in de lange strijd naar een effectief mondiaal antwoord op klimaatverandering. Na de recente afronding van de overeenkomst tijdens de COP7-bijeenkomst in Maraquesh, roepen we op tot snelle ratificatie van het Protocol van Kyoto om ervoor te zorgen dat het in 2002 in werking treedt.

We betreuren het dat er in het Middellandse-Zeegebied geen specifiek forum over klimaatverandering bestaat en dat het Euro-Med-proces in Barcelona deze kwestie niet heeft aangepakt binnen de milieupijler ervan.

We hopen dat klimaatveranderingskwesties specifiek aan de orde zullen komen tijdens het Spaanse voorzitterschap in de context van een herstart van het proces van Barcelona. Wij nemen nota van het trage tempo van de invoering van klimaatbeleid in de regio en verwerpen het feit dat veel mediterrane landen blijk geven van een zorgwekkend gebrek aan politieke wil om concrete maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

2. De effecten van klimaatverandering zijn al zichtbaar in het Middellandse Zeegebied
Wij, Groenen van de Middellandse Zee, willen onze bezorgdheid uiten over de snelle toename van de CO2-uitstoot in de mediterrane landen. Zelfs de zeer bescheiden doelstellingen die voor onze landen binnen de EU-distributie zijn gesteld, zijn al overtroffen. Het moge duidelijk zijn dat als er geen radicale maatregelen worden genomen, verschillende mediterrane landen, waaronder Spanje, hun verplichtingen uit hoofde van het Protocol van Kyoto niet zullen kunnen nakomen.

De gevolgen van klimaatverandering in de Middellandse Zee zijn al voelbaar, met stijgende temperaturen, stijgende zeespiegels en meer dramatische weersomstandigheden, zoals droogte, stortregens en overstromingen.

Deze situatie is bijzonder ernstig gezien de extreme kwetsbaarheid van mediterrane ecosystemen als gevolg van de geringe vernieuwing van bodem en water in een groot deel van de regio. Deze kwetsbaarheid is zelfs nog meer uitgesproken op veel eilanden in de Middellandse Zee.

Dit resulteert in de volgende problemen:

De processen van woestijnvorming en erosie.

De schaarste aan watervoorraden als gevolg van ontbossing, overexploitatie van watervoerende lagen en een afname van de waterkwaliteit.

Een algemeen verlies aan biodiversiteit in wetlands, bossen en gebieden aan de kust

Wij zijn van mening dat deze milieuveranderingen aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor het sociale, gezondheids- en economische welzijn van de volkeren van de Middellandse Zee. Deze situatie wordt nog verergerd door de hoge concentratie van verstedelijking en een intensieve exploitatie van natuurlijke hulpbronnen langs de dichtbevolkte kustlijn van de Middellandse Zee.

3. Een gedurfde reactie is vereist om de klimaatverandering in de mediterrane landen het hoofd te bieden.
De Groenen van het Middellandse Zeegebied zijn ervan overtuigd dat het duurzaamheidsbeleid "to be or not to be" te vinden is in de manier waarop we omgaan met klimaatverandering. Wij beschouwen klimaatverandering als een transversaal probleem dat gevolgen heeft voor alle menselijke activiteiten. Klimaatverandering moet dus in allerlei soorten beleid worden geïntegreerd. Dit impliceert niet alleen de formidabele uitdaging om de oorzaken ervan aan te pakken, maar ook om te leren omgaan met de risico's die worden veroorzaakt door de effecten van klimaatverandering die al zichtbaar zijn.

Wij, Groenen van de Middellandse Zee, doen een dringende oproep tot klimaatactie op vele fronten.

Energie

Een radicale toename van het gebruik van bestaande hernieuwbare energiebronnen, aangezien het gemakkelijker is omdat het Middellandse-Zeegebied bijzonder rijk is aan zonne- en windenergie.

De introductie van ambitieuze energie-efficiëntie- en besparingsmaatregelen op alle gebieden (industrie, huizen, handel, openbare diensten).

De geleidelijke afschaffing van het gebruik van kernenergie. Kernenergie is niet alleen het antwoord op het probleem van klimaatverandering, maar creëert ook nieuwe onoplosbare gevaren.

Vervoer

De verbetering en intensivering van het openbaar vervoer binnen en tussen steden, zodat een gedecentraliseerd en dicht transportnetwerk wordt gehandhaafd dat ten goede komt aan kleine steden en plattelandsgemeenschappen.

De structuurfondsen van de U.E. Ze zouden gericht moeten zijn op projecten die de meerderheid van de bevolking en het milieu ten goede komen en niet alleen meer snelwegen en een paar grote dure en elitaire investeringen doen.

De trend die het comparatieve nadeel van relatief hoge prijzen voor openbaar vervoer ten opzichte van lage benzineprijzen doet toenemen, moet worden gekeerd.

De introductie van fiscale prikkels voor hoogrenderende auto's die gebruikmaken van nieuwe technologieën
schonere die al bestaat.

Bevordering van het gebruik van schone brandstoffen in het openbaar vervoer.

Stadsplanning

De bevordering en bescherming van compacte steden, met erkenning van de positieve bijdrage van traditionele mediterrane steden die voorbeelden zijn van stedelijke culturen die nabijheid, de mix van activiteiten en de rijkdom aan lokale culturele erfenissen waarderen.

De introductie van concrete voorstellen, zoals de verplichte installatie van zonnepanelen in nieuwe woningen en bij renovatiewerken, voorschriften om bioklimatologische ontwerpen in gebouwen en landschappen te bevorderen, verordeningen die het hergebruik van regenwater door regenwaterreservoirs bevorderen of gebouwen met technische normen om energie te garanderen efficiëntie in verlichting, verwarming en airconditioning.

De bevordering van fiets- en voetgangersmobiliteit door brede promotie van fietspaden en voetgangerszones in stedelijke gebieden met veel verkeer.

De introductie van sociaal vooruitstrevende criteria in de prijs van water om het verbruik te verminderen.

toerisme

De ontwikkeling van alternatieve vormen van ecologisch "licht" toerisme dat moet worden ondersteund
door fondsen van de U.E.

Begin met het internaliseren van de milieukosten van het massatoerisme, dat zeer intensief is
verbruik van schaarse hulpbronnen in het Middellandse Zeegebied.

Stel strikte milieuvoorwaarden op om de opening van nieuwe golfbanen te beperken. Op de kleine eilanden mogen geen nieuwe golfbanen worden toegelaten.

De omvang van de groei van het toerisme moet worden beperkt in gebieden met weinig middelen
water of energie.

landbouw

Irrigatienetwerken moeten worden gemoderniseerd met nieuwe technologieën om waterverliezen te verminderen.

Gewassen met een laag waterverbruik moeten worden aangemoedigd om de productieve variëteiten aan te passen aan het klimaat en de bodem.

Megaprojecten voor de overdracht van rivieren en grote reservoirs, zoals het Spaanse Nationale Hydrologische Plan, moeten worden afgewezen omdat ze geen rekening houden met de effecten van klimaatverandering op waterecosystemen en zijn gebaseerd op een strategie om het aanbod te vergroten in plaats van te matigen. vraag.

Subsidies van de Europese Unie moeten de voorkeur geven aan gewassen die minder intensief zijn in
het verbruik van water en fossiele brandstoffen. De traditionele landbouw van de Middellandse Zee zou meer steun moeten krijgen in het kader van een radicale hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

De werkelijke kosten van water zouden in de waterprijs moeten worden doorberekend en tegelijkertijd zouden sociale criteria moeten worden aangenomen ter bescherming van de kleine boer.

Biologische landbouw heeft sterke ondersteuning nodig omdat het efficiënter is in zijn energieverbruik
en water.

Biobrandstoffen moeten worden bevorderd zonder grote monoculturen te creëren of de biodiversiteit uit te hollen.

CONCLUSIE: EEN OPROEP TOT NATIONALE EN INTERNATIONALE VERBINTENISSEN

Als Groenen uit de hele Middellandse Zee vragen wij om ratificatie van het Protocol van Kyoto vóór de Rio +10-conferentie in september 2002.

Wij, de Groenen van de Middellandse Zee, roepen op om een ​​sterke klimaatdimensie op te nemen in het Euro-Med-proces.

We ondersteunen de ontwikkeling van ambitieuze en geloofwaardige klimaatactieplannen op lokaal en nationaal niveau met de actieve deelname van de bevolking.

Wij, Groenen van de Middellandse Zee, zijn ervan overtuigd dat onze oude mediterrane beschaving de basis kan zijn van een nieuwe ecologische stedelijkheid die nodig zal zijn in onze succesvolle strijd tegen klimaatverandering.

Europese Federatie van Groene Partijen Het mediterrane groene netwerk
The Greens-Green Left
[email protected]


Video: Where to live in the Algarve, Portugal! (Mei 2022).