ONDERWERPEN

Blijven proberen tegen het mariene ecosysteem, is een vorm van corruptie

Blijven proberen tegen het mariene ecosysteem, is een vorm van corruptie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Dr. M. Sommer

De meest urgente taak is te onderzoeken hoe de visserij beheerd kan worden met een aanpak die het duurzame gebruik van zeevruchten garandeert ten behoeve van huidige en toekomstige generaties, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van ecosystemen om het menselijk leven in stand te houden.

Het is absoluut noodzakelijk om duidelijk te spreken, want de beste manier om de waarheid te verbergen, is door zonder eenvoud te spreken.
26-09-2001 "Het besluit waarmee de Uruguayaanse delegatie bij de" Gemengde Technische Commissie van het Maritiem Front "aanvaardde om zijn aandeel in de heekvangst die samen met Argentinië wordt uitgevoerd, te verminderen tot 35%, werd uitgevoerd" zonder overleg met de buitenlandse Ministerie en het Ministerie van Veeteelt, Landbouw en Visserij ", aldus woordvoerders van de particuliere sector, terwijl ze aan de kaak stelden dat" de visserij-soevereiniteit om die reden onomkeerbaar is geschaad ".

De overeenkomst met Argentinië houdt in dat Uruguay slechts 35% zal ontvangen van wat wordt gevangen, Argentinië 55% en 10% ZAL DOOR DE Commissie WORDEN GERESERVEERD. De bronnen wezen erop dat deze toezegging maar liefst 25 miljoen dollar per jaar aan exportverliezen betekent. "De huidige resoluties vertegenwoordigen een verlies van het nationale patrimonium dat voortvloeit uit de afstand van een aanzienlijk percentage van onze visrijkdom, en creëert ook antecedenten die de verworven rechten in een periode van 25 jaar aantasten en de toekomst van de visserijsector in gevaar brengen."
De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) meldde dat in 1989 de totale vissersvloot in Latijns-Amerika meer dan 9000 vaartuigen bedroeg (FAO, 1997). Volgens de meest recente analyse is de vloot de afgelopen tien jaar jaarlijks met 5 procent toegenomen. De visserijsector wordt geconfronteerd met groeiende problemen, waaronder uitputting van de visbestanden, overkapitalisatie en sluitingen van fabrieken, achteruitgang van habitats, niet-naleving van beheersvoorschriften en illegale praktijken, evenals een steeds toenemende concurrentie, die het hoogst is onder industriële en ambachtelijke vloten.
De meest urgente taak is te onderzoeken hoe de visserij beheerd kan worden met een aanpak die het duurzame gebruik van zeevruchten garandeert ten behoeve van huidige en toekomstige generaties, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van ecosystemen om het menselijk leven in stand te houden.

Het gebruik van de oceaan en de maritieme toegang zijn centrale kwesties geweest voor de economische en politieke ontwikkeling van Argentinië en Uruguay, van de koloniale tijd en de eerste wetenschappelijke expedities tot de hedendaagse uitbreiding van de maritieme handel en de productie van mineralen buiten de kust.

De afgelopen eeuw is getuige geweest van een belangrijke overgang van het concept van vrije toegang in termen van de overvloed van de oceanen naar de nieuwe bepalingen van de Rechten van de Zee die de basis vormen voor bestuurlijke oceanen, zowel op nationaal als internationaal niveau.
De explosieve toename van de capaciteit van de vissersvloot die actief is in de Argentijnse en Uruguayaanse zee heeft geleid tot een situatie van overexploitatie van de belangrijkste soort, de hubbsi-heek, waardoor deze op de rand van instorten staat. De belangrijkste soorten in deze wateren zijn de hubbsi-heek, de Poolse heek, de hoki, de croaker, de schelvis en de ansjovis. Onder de weekdieren valt de illex inktvis op en de garnaal onder de kreeftachtigen.

De mogelijkheid van uitbreiding van deze zeer belangrijke economische sector wordt ondersteund door de potentiële biologische opbrengst van de ongeveer 300 vissoorten die de Uruguayaans-Argentijnse wateren bevolken.

In 1995 overschreden de vangsten van koolvis, makreel, kakkerlak, tong, zuidelijke heek, hubbsi-heek, ijsvis, wijting en koolvis de maximaal toegestane vangstlimiet. In 1995 was de vangst 44,3 procent hoger dan de maximaal toegestane vangst (398.000 ton: de toegestane en 574.314 ton: de gemaakte vangst), terwijl in 1996 589.765,7 ton werd gevangen, dat wil zeggen 48 procent meer dan toegestaan.

In 2000 adviseerde het Nationaal Instituut voor Visserijontwikkeling (Inidep) van Argentinië om "de visserij op heek of hubbsi in 2000" onmiddellijk te verbieden, aangezien de soort zich in een "kritieke" situatie bevond als gevolg van predatie en overbevissing. GEMEENSCHAPPELIJKE HEK is de belangrijkste commerciële hulpbron in de Argentijns-Uruguayaanse wateren. Tussen 1993 en vandaag daalde de biomassa van deze soort in beide landen tot alarmerende niveaus, wat leidde tot herhaalde sluitingen - later opgeheven - en concrete acties van internationale ecologische organisaties.

Als maximale tolerantieparameter suggereren INIDEP-wetenschappers in het rapport voor dat jaar vangsten van minder dan 110.000 ton. "Het probleem is dat in maart 2000 55.000 ton werd gevist en met dit tempo zou de top uiterlijk binnen twee maanden worden bereikt; het is alsof ze allemaal samen waren gaan vissen omdat ze wisten dat het voorbij was" .

De visserijsector voor de kusten van Argentinië en Uruguay is de snelst groeiende visserijsector ter wereld. De effecten van bijvangst op de BIODIVERSITEIT van de zee en de duurzaamheid van de visserij zijn ook een punt van zorg. Gezien de afhankelijkheid van de Latijns-Amerikaanse visserijsector van de markten van geïndustrialiseerde landen, waar de vraag groot is, wordt verwacht dat de druk op de visbestanden zal blijven toenemen. Het vermogen om mariene wetenschap toe te passen om kust- en mariene hulpbronnen, beleid, voorschriften en instellingen voor het beheer van kust- en mariene zones te beheren, blijft achter bij andere aspecten van het beheer van natuurlijke hulpbronnen.
In veel gevallen weerspiegelt deze vertraging een gebrek aan bewustzijn over het kust- en mariene erfgoed van de regio en zijn bijdrage aan het nationale economische welzijn.

De toevlucht tot de dood moet worden "verdedigd", ondanks de zakelijke druk die in Uruguay wordt uitgeoefend op de specialisten van INAPE Oceanographers. Twee fundamentele varianten kruisen elkaar in het visserijprobleem. Enerzijds de gezondheid van een maritieme hulpbron die momenteel bijna onmerkbare vitale functies vertoont, en anderzijds het voortbestaan ​​van mensen die economisch afhankelijk zijn van de visserij.

De aquatische fauna moet worden beschermd om te voorkomen dat misbruik en predatie de visserij veranderen in een activiteit die in strijd is met de natuur. De primaire doelen zijn de bescherming van het mariene ecosysteem in MERCOSUR, economische hulp aan mensen die getroffen zijn door de achteruitgang van de hulpbronnen en een herstructurering van de vloot, zouden de doelen moeten zijn van DUURZAME ONTWIKKELING IN DE REGIO.

De handelingen van de mens waren altijd onbeduidend, vergeleken met de omvang van het mariene ecosysteem; alles werd gecompenseerd door de natuur. De zee en de atmosfeer gedroegen zich oneindig en slikten de ongewenste bijproducten van menselijke activiteit in. Maar we werden te machtig. We zijn met velen en we hanteren energieën die in staat zijn om natuurlijke balansen te veranderen. Het rationeel gebruik en beheer van ecosystemen staat al jaren op de voorgrond. Maar waarvoor en hoe wordt een koraalrif beheerd?, Valt nog te bezien.

De integrerende basis van ecologie, het feit dat het de wetenschap van het milieu of de disciplinaire raakvlakken is die te maken hebben met het functioneren van mariene systemen. Hoe, hoeveel en waarom het beheer van ecosystemen vragen zijn die fundamenteel verband houden met het niveau van sociale wetenschappers, hier is dat wat voorheen bekend stond als "toegepaste ecologie" nu puur ecologische kwestie is. De optie van deze huidige "ecologie" zou de brug moeten zijn tussen wetenschap-visserij-industrie-samenleving.

Het huidige visserijbeleid is bekritiseerd in verschillende demonstratieprojecten die stellen dat het de DUURZAME visserij niet voldoende bevordert, vooral: het quotasysteem heeft de achteruitgang van de vispopulaties niet kunnen voorkomen omdat het a posteriori en vaak te laat ingrijpt, wanneer het proces van verdwijning vindt al plaats. Bedreigingen van industriële visserij tot biodiversiteit op zee en vogels.

Een perspectief op de duurzame ontwikkeling van de visserij is om rekening te houden met het ecosysteem bij het beheer van de visserijsector. De fundamentele principes van op ecosystemen gebaseerd visserijbeheer zijn een uitbreiding van conventionele principes voor de bevordering van duurzame visserij die bedoeld zijn om het ecosysteem als geheel te omvatten. Het doel is ervoor te zorgen dat, ondanks variabiliteit, onzekerheid en waarschijnlijke natuurlijke veranderingen in het ecosysteem, het vermogen van aquatische ecosystemen om voedsel, inkomen, banen en meer in het algemeen andere essentiële diensten en bestaansmiddelen te produceren, voor onbepaalde tijd behouden blijft ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties. .
Het belangrijkste gevolg is dat er rekening moet worden gehouden met zowel het menselijk welzijn als de goede ecosysteemomstandigheden. Dit omvat het behoud van ecosysteemstructuren, processen en interacties door hun duurzaam gebruik. Dit vereist het onderzoeken van een reeks doelstellingen die vaak met elkaar in strijd zijn, en de noodzakelijke consensus kan worden bereikt zonder een billijke verdeling van de voordelen.

Het conventionele visserijbeheer richt zich op één soort of populatie en gaat er doorgaans van uit dat de productiviteit ervan uitsluitend afhangt van de intrinsieke kenmerken van de populatiedynamiek. Maar zelfs in de context van dat paradigma is het visserijbeheer op zijn best slechts ten dele succesvol geweest en zijn er aanzienlijke problemen ontstaan ​​als gevolg van onzekerheden over de status en dynamiek van het bestand, de neiging om prioriteit te geven aan sociale en economische behoeften op korte termijn ten koste van van de duurzaamheid van de bevolking op langere termijn, onvoldoende definitie van doelstellingen en institutionele tekortkomingen, vooral met betrekking tot het ontbreken van langetermijnrechten bij de belangrijkste belanghebbenden en verschillende besluitvormingsprocessen en -structuren.

HET VEREIST EEN BREDERE VISIE OP HET MILIEU DAN DE EENVOUDIGE INVOERING VAN ECOLOGISCHE DOELSTELLINGEN IN HET BEHEER VAN DE VISSERIJ.

Dr.Sommer.
e-mail: [email protected]


Video: How were growing baby corals to rebuild reefs. Kristen Marhaver (Mei 2022).