ONDERWERPEN

Milieu 2010: de toekomst ligt in onze handen

Milieu 2010: de toekomst ligt in onze handen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Brussel, 24.1.2001

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT, HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S over het zesde actieprogramma van de Europese Gemeenschap inzake het milieu

'Milieu 2010: de toekomst ligt in onze handen'

- VI Milieuprogramma

-Voorstel van

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het milieuactieprogramma van de Gemeenschap voor 2001-2010

Context van het nieuwe programma

Een gezonde omgeving is essentieel om de welvaart en kwaliteit van leven op lange termijn te behouden. Europese burgers eisen een hoog niveau van milieubescherming. De groei die in de toekomst zal worden geregistreerd en het welzijnsniveau, dat toeneemt, zullen het vermogen van de planeet om de vraag naar hulpbronnen te ondersteunen en vervuiling te absorberen onder druk zetten. Bovendien is het hebben van hoge milieunormen een motor voor innovatie en biedt het kansen voor bedrijven. In het algemeen moet de samenleving ernaar streven om milieu-impact en degradatie enerzijds en economische groei anderzijds te scheiden. Bedrijven moeten hun ecologische prestaties verbeteren, met andere woorden, een gelijk of groter volume producten produceren met minder hulpbronnen en minder afval, en consumptiepatronen moeten duurzamer worden.

In de Europese Unie heeft dertig jaar milieubeleid geleid tot een wereldwijd systeem van milieucontrole. Het V Milieuprogramma (1992-1999), ‘Op weg naar een duurzame ontwikkeling’, heeft nieuwe maatregelen aangenomen en een bredere verbintenis aangegaan om de milieudimensie in ander beleid te integreren. Bij de algemene evaluatie van het programma werd geconcludeerd dat ondanks de resultaten die zijn behaald bij het verminderen van het verontreinigingsniveau in sommige gebieden, er problemen bleven bestaan ​​en dat het milieu zou blijven verslechteren, tenzij:
- er zal verdere vooruitgang worden geboekt bij de toepassing van milieuwetgeving in de lidstaten
- de integratie van het milieu in economisch en sociaal beleid dat milieudruk uitoefent, zal worden geïntensiveerd en verdiept
- burgers en belanghebbenden zullen meer betrokken worden bij werkzaamheden op het gebied van milieubescherming
- nieuwe impulsen krijgen voor maatregelen die zijn gericht op het oplossen van ernstige en hardnekkige ecologische problemen en andere nieuwe problemen die beginnen op te duiken.

Deze context was bepalend voor de strategische oriëntatie van het VI Milieuprogramma, waarin de milieudoelstellingen en -prioriteiten zijn vastgelegd die deel zullen uitmaken van de strategie van de Europese Gemeenschap voor duurzame ontwikkeling. Het programma bepaalt de belangrijkste prioriteiten en doelstellingen van het milieubeleid voor de komende vijf tot tien jaar en beschrijft de te nemen maatregelen.

Een strategie om onze milieudoelstellingen te halen

Milieubeleid moet een innovatieve strategie implementeren en nieuwe manieren zoeken om met een breed spectrum van de samenleving samen te werken. De toepassing van de huidige milieuwetgeving moet worden verbeterd. Energieke juridische acties bij het Hof van Justitie moeten worden gecombineerd met steun voor beste praktijken en met een beleid voor openbare informatie om namen en achternamen te geven aan degenen die zich aan de voorschriften houden en deze overtreden.

Werken met de markt vanuit de belangen van bedrijven en consumenten zal bijdragen aan duurzamere productie en consumptiemodellen moeten worden verdiept. We moeten ons niet beperken tot het straffen van bedrijven voor niet-naleving; systemen moeten ook worden ingevoerd om hun goede resultaten te belonen. Consumenten hebben informatie nodig waarmee ze producten kunnen kiezen die het milieu respecteren en zo de markt conditioneren. Overheidssubsidies moeten dienen om milieuvriendelijke praktijken te bevorderen. Overheidssubsidies die praktijken bevorderen die schadelijk zijn voor het milieu, moeten verdwijnen. Bedrijven moeten worden aangemoedigd om te innoveren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de kansen die worden geboden door het gebruik, de ontwikkeling en de verspreiding van schone technologieën.

Burgers nemen elke dag beslissingen die een direct of indirect effect hebben op het milieu. Betere toegang tot informatie van betere kwaliteit over het milieu en praktische kwesties zal u helpen een mening te vormen en een beslissing te nemen.

In de besluiten van de lidstaten op het land wordt speciale aandacht besteed aan vier prioritaire actiegebieden.

Probeer klimaatverandering op te lossen niveau dat geen onnatuurlijke variaties in het klimaat op aarde veroorzaakt.
De uitstoot van die gassen in 2012 is 8% ten opzichte van het niveau van 1990. En dat is slechts een eerste stap in de richting van het langetermijndoel van 70% reductie.

Natuur en biodiversiteit: bescherming van een unieke hulpbron

Doelstelling: de werking van natuurlijke systemen beschermen en herstellen en het verlies aan biodiversiteit in de Europese Unie en in de wereld een halt toeroepen; bodems beschermen tegen erosie en vervuiling.

Een goede gezondheid en het evenwicht tussen natuurlijke systemen zijn essentieel om het leven en het functioneren van de samenleving in stand te houden. De druk die wordt uitgeoefend door vervuiling, de niet-duurzame exploitatie van de bodem en de zee en de risico's voor de biodiversiteit moeten worden hersteld. De volledige toepassing van de milieuwetgeving is de enige oplossing tegen de dreiging van vervuiling. Hoogwaardige natuurgebieden zullen de bescherming genieten van het communautaire Natura 2000-programma, dat volledig moet worden uitgevoerd. Om de bescherming uit te breiden naar bredere plattelandsgebieden, is een diepere en effectievere integratie van het milieu en de biodiversiteit vereist in acties op het gebied van landbouw, landschap, bosbouw en de zee, en nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld om een ​​landstrategie in Europa te creëren. Er zal meer aandacht worden besteed aan de bescherming van het mariene milieu.

Milieu en gezondheid

Doelstelling: een zodanig niveau van milieukwaliteit bereiken dat concentraties van verontreinigende stoffen van menselijke oorsprong, waaronder verschillende soorten straling, geen significante effecten of risico's hebben voor de menselijke gezondheid.

Het wordt steeds duidelijker en bewezen dat de menselijke gezondheid wordt aangetast door milieuproblemen die verband houden met water- en luchtverontreiniging, gevaarlijke chemicaliën en lawaai. Er is een holistische en alomvattende strategie voor milieu en gezondheid nodig die gericht is op het voorzorgsbeginsel en risicopreventie en die rekening houdt met bijzonder kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. Het zal nodig zijn om de huidige wetgeving toe te passen en andere maatregelen te nemen op elk van deze gebieden.

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en afvalbeheer

Doelstelling: ervoor zorgen dat het verbruik van hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen de draagkracht van het milieu niet overschrijdt; ontkoppeling van hulpbronnengebruik en economische groei door een opmerkelijke toename van hulpbronnenefficiëntie, dematerialisering van de economie en het voorkomen van afval. hout, onder zware druk van de menselijke samenleving. Er is een strategie nodig die gericht is op maatregelen zoals belastingen en stimuleringsmaatregelen om een ​​duurzamere exploitatie van hulpbronnen te waarborgen.

De hoeveelheid geproduceerd afval zal blijven toenemen als er geen corrigerende maatregelen worden genomen. Afvalpreventie wordt een sleutelelement van de geïntegreerde productbeleidbenadering. Er moeten andere maatregelen worden genomen om recycling en het gebruik van afval te bevorderen.

De Europese Unie in de wereld

Programma VI zal worden toegepast in een uitgebreide Europese Unie, en met dit bredere perspectief zal rekening moeten worden gehouden bij de vaststelling van de ontwikkelingsmaatregelen. Het is duidelijk dat het eerste dat de kandidaat-lidstaten zullen moeten doen, is de communautaire milieuwetgeving ten uitvoer te leggen, met behulp van communautaire financieringsprogramma's. Kandidaat-lidstaten hebben de mogelijkheid om te evolueren naar duurzame economische ontwikkeling en het soort of de omvang van ecologische problemen te vermijden waarmee West-Europa vandaag wordt geconfronteerd.

Vanuit internationaal oogpunt is het essentieel om het milieu volledig en adequaat te integreren in alle aspecten van de externe betrekkingen van de Gemeenschap. Het milieu is iets dat internationale organisaties serieus moeten nemen en waar passende middelen moeten worden toegewezen. Internationale verdragen, met name die over klimaatverandering, biodiversiteit, chemicaliën en woestijnvorming, moeten worden ondersteund en geïmplementeerd.

Ontwikkel beleid op basis van participatie en gedegen kennis

De deelname van de belanghebbende partijen zal van fundamenteel belang zijn voor het welslagen van de uitvoering van het VI-programma, evenals in elk van de fasen van het politieke proces, van het bepalen van de doelstellingen tot de uitvoering van maatregelen. De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het milieubeleid zal worden ondersteund door gedegen wetenschappelijke kennis, actuele en betrouwbare gegevens en informatie over het milieu, en het gebruik van indicatoren.

oo o oo

Het voorgestelde besluit over een zesde milieuprogramma zal de uitgebreide Europese Unie de richting, het momentum en de instrumenten geven die nodig zijn om een ​​gezond en veilig milieu te creëren. Hierbij is de deelname van burgers en bedrijven vereist en zal het bijdragen tot het bereiken van duurzame ontwikkeling.


Video: GUBERNA Home of Governance Talks met Thierry Cattoir (Mei 2022).


Opmerkingen:

 1. Mickey

  Je hebt geen gelijk. Ik ben er zeker van. Laten we dit bespreken. E -mail me op PM, we praten.

 2. Arvon

  Ik raad u aan een site te bezoeken die veel informatie over dit onderwerp heeft.

 3. Shaktidal

  het sympathieke bericht

 4. Forbes

  Ik begrijp deze vraag. Hij is klaar om te helpen.

 5. Mac Alasdair

  Voor al het goede.

 6. Kigakinos

  Het is opmerkelijk, nogal waardevol antwoordSchrijf een bericht