ONDERWERPEN

Eer schuld?

Eer schuld?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Eduardo S. Barcesat

Als er een ongelukkige uitdrukking is, in het Argentijnse geval, is het deze van "de schuld nakomen", want het lijkt erop dat we dankbaar moeten zijn dat we niets anders kunnen doen dan voortdurend aanpassingen maken, de mensen tot wanhoop leiden, het genereren van een situatie van genocide, economisch en politiek, om de plunderende belangen van financieel kapitaal te behartigen. De uitdrukking die we daarentegen voorstellen is "onderzoek en herzie de schuld".

Het is tijd om te concluderen of we werkelijk schuldenaren zijn van de centrale landen en van de internationale financiële polen. We moeten ook uit de schematische en antithetische formuleringen komen van 'de schuld nakomen' of 'de schuld niet betalen'. In het bijzonder stellen we voor dat de nationale overheid bv. aan de Argentijnse Federatie van Advocatenverenigingen, of aan de Law School van de Universiteit van Buenos Aires, het ontwerp van een gerechtelijke actie waarbij de geldige controleur wordt onderworpen aan toetsing, voor een internationale, competente, onafhankelijke en geschikte rechtbank van de so- genaamd Argentijnse buitenlandse schuld. In principe stellen wij voor dat deze rechtbank het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is.

Schematisch gezien houdt de controle van de geldigheid van een rechtshandeling - net als bij het aangaan van een openbare lening - in dat wordt nagegaan of aan drie vereisten is voldaan, namelijk: a) bekwaamheid van de instantie die heeft besloten de lening af te sluiten; b) een passende procedure volgens de rechtsorde van toepassing; c) redelijkheid van de inhoud van de rechtshandeling.

In de terminologie van ons Hooggerechtshof van de Natie worden de eerste twee vereisten controle op legaliteit genoemd en de derde controle op redelijkheid. Het gaat in alle gevallen om het onderzoeken van de geldigheid van de rechtshandelingen; dat wil zeggen, zijn bestaan, zijn dwingende of dwingende karakter. Welnu, we vragen: wat is de bevoegde instantie en de gepaste procedure voor een rechtshandeling die verwijst naar het aangaan van leningen door de Argentijnse natie? Het antwoord staat natuurlijk in de nationale grondwet, en het is: het congres van de natie en door middel van een wet of resolutie die de uitdrukking van de wil van de wetgevende macht belichaamt.

De tweede stap is om u af te vragen: hoeveel van de leningsovereenkomsten zijn aangegaan door de bevoegde instantie en via de juiste procedure? Het is moeilijk om een ​​alomvattend antwoord te geven, maar we denken dat we gelijk hebben als we bevestigen dat er met tussenkomst van het Nationaal Congres maar heel weinig daden van de buitenlandse schuld van Argentinië zijn geregeld. Omgekeerd zijn de meeste handelingen die de buitenlandse schuld van Argentinië vormen, uitgevoerd door usurpanten - overvallers - van politieke macht, of door lagere ambtenaren die afhankelijk zijn van de nationale uitvoerende macht.

De loutere ontevredenheid van deze twee materiële vereisten van de geldigheid van de rechtshandelingen, betekent naar onze mening de absolute en ongezonde nietigheid van de daden van het aangaan van de schuld. Deze kwalificatie van absolute en ongezonde nietigheid vindt voldoende steun in de constitutionele leer die na de hervorming van 1994 in de nieuwe kunst is opgenomen. 36 van de Law of Laws. Volgens deze doctrine is niet alleen de usurpatieve daad van verplaatsing van de Grondwet en de bevoegdheden die erop zijn gebaseerd, maar alle daaropvolgende daden die worden opgelopen door de usurpator van politieke macht, zijn onherroepelijk ongeldig.

Er zal worden gezegd - gelukkig voor de BAGLINI-theorie - dat als de constitutionele regeringen genoemde daden van de usurpanten hebben bekrachtigd, afgezien van de institutionele onhandigheid om dat te hebben gedaan, een dergelijke validatie de incompetentie van het orgaan en de ontoereikendheid van de gevolgde procedure saniteert. om de wet te regelen. Dat wil zeggen, als de begrotingswetten van de natie rentebetalingen en openbare schuldendiensten bevatten, vormt de goedkeuring daarvan de sanering van de gebrekkige handeling. Naar onze mening lijdt de BAGLINI-theorie aan een ondraaglijke epistemologische fout, namelijk te begrijpen dat wat nul van absolute nietigheid en ongezond is, kan worden opgeschoond door de bevoegde autoriteit. Het zou hetzelfde zijn als beweren dat een arrestatie van een inwoner van de Argentijnse natie, met inroeping van de staat van beleg, opgelopen door een machtsovername, als gevalideerd kan worden beschouwd als, aan het begin van de democratische overgang, de crimineel en vermogensdader verantwoordelijk voor vrijheidsbeneming. De vrijheidsbeneming opgelopen door een usurpant is waanzinnig nietig. Ook het aangaan van externe leningen door een usurpant is onvoorstelbaar nietig. Omdat een buitenlandse autoriteit, natie, bank of monetaire entiteit niet onderhevig is aan de macht en kracht die de usurpant inzet. Daarom contracteert hij een dief -dief van politieke macht-, die zich bewust is van zijn criminele status. Hij moet de gevolgen dragen van zijn medeplichtigheid en medeplichtigheid aan de politieke dief.

De eerste twee vereisten voor de geldigheid van rechtshandelingen worden dus gekenmerkt door het gebrek aan bekwaamheid van de instantie en de onuitvoerbaarheid van de procedures die worden gevolgd voor het opstellen van het contract. Met controle op de wettigheid zou het voldoende zijn om het grootste deel van de buitenlandse schuld van Argentinië neer te halen.

Laten we eens kijken naar de derde eis: die van de redelijkheid van contracten. Hier bestaan ​​normatieve elementen en macro-economisch onderzoek naast elkaar. Een van de normatieve elementen waarmee het internationale hof rekening moet houden, zijn de verbintenissen die zijn vervat in de constitutionele preambule, in zijn art. 75, inc. 19 -nieuwe voortgangsclausule, waarin de notie van menselijke en sociale ontwikkeling is verwerkt-, en de internationale mensenrechtenverdragen opgenomen in een hiërarchie van constitutionele clausules (art. 22, CN), waaronder de formulering van punt 2.2 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, sociale en culturele rechten, die stelt dat niemand kan worden beroofd van wat essentieel is voor hun levensonderhoud. Aan deze elementen van ons nationaal recht moeten de uitspraken, verklaringen en internationale verdragen worden toegevoegd die verwijzen naar economische onafhankelijkheid en het recht op ontwikkeling van volkeren.

Bij het macro-economische onderzoek moet, zoals JOHN KENNETH GALBRAITH heeft gedaan, worden onderzocht hoeveel de derdewereldlanden jaarlijks aan de centrale landen overmaken in de vorm van betaling van royalty's, licenties, technologieoverdracht, knowhow, en hoeveel ze in dezelfde periode ontvangen in de vorm van externe leningen. Volgens deze gerenommeerde econoom is de verhouding dat voor elke dollar die in de vorm van een lening wordt ontvangen, het onderontwikkelde land in hetzelfde jaar twee tot drie dollar overmaakt vanwege technologische afhankelijkheid. In eenvoudige bewoordingen hebben we onze buitenlandse schuld meer dan eens betaald. Dezelfde auteur drukt bij zijn onderzoek naar het economische panorama van de 20e eeuw zijn verbazing uit over de verschillende behandeling die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog aan de verslagen landen werd gegeven in vergelijking met die welke werd toegepast op de schuldenlanden. Ze kregen niet alleen de grote schade door oorlogsschade, maar er werden ook enorme bedragen geïnvesteerd om de economieën van Duitsland, Italië en Japan weer op te bouwen. Hoe komt het dat de derdewereldlanden, die hulpbronnen en rijkdom hebben verschaft aan de rijke en ontwikkelde landen, een veel strengere politiek hebben toegepast dan de landen die de wereld verwoest hebben?

Terwijl een regering, ronduit dom en die zichzelf erkent als louter managementklasse van de belangen van groot financieel kapitaal, ons dagelijks onderdompelt in ondraaglijke omstandigheden van levenskwaliteit, waarbij een groeiend aantal van onze landgenoten wordt uitgesloten en gemarginaliseerd van een fatsoenlijk leven, wacht ons een echt libertair epos. Dit is onze tweede onafhankelijkheid. Deze strijd wordt niet met wapens gestreden, maar door zich de juridische middelen toe te eigenen. Het noorden wordt gedefinieerd in de preambules van de internationale pacten die zijn opgenomen in de constitutionele hervorming (jaar 1994) "... mensen vrij van angst en ellende ..."

* Universiteitshoogleraar, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, UBA
Al Sur del Sur REDH (Solidariteitsnetwerk voor mensenrechten)


Video: Live stream Kruispunt GKV Houten (Mei 2022).


Opmerkingen:

 1. Nahar

  Het is jammer dat ik nu niet kan spreken - ik haast me naar mijn werk. Ik zal worden vrijgelaten - ik zal zeker mijn mening spreken.

 2. Togor

  Je hebt geen gelijk. Ik ben er zeker van. Ik kan het bewijzen. Schrijf in PM.

 3. Kamron

  Er zijn nog een paar nadelen

 4. Hotah

  Mijn God! Nou en goed!Schrijf een bericht