ONDERWERPEN

ICT's, internet, mensenrechten en TNC's

ICT's, internet, mensenrechten en TNC's


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Richard Hill, Parminder Jeet Singh

Niet alleen dat transnationale bedrijven (TNC's) in de digitale sector aanwezig zijn in praktisch alle sociale systemen, ook in de systemen met de hoogste macht, en in de organisatie van het persoonlijke leven van individuen, maar hun vorm is vaak te monopolistisch en globaler dan in het geval van andere sectoren.

Dit creëert een gevaarlijke situatie waarin digitale TNC's belangrijke aspecten van ons sociale en economische leven beginnen te beheersen, en ze steeds moeilijker te controleren worden via politieke regimes op basis van nationale staten. Ze hebben de mogelijkheid om hun activiteiten op afstand uit te voeren en vlot hun hoofdkantoor en hun uitvalsbasis te verplaatsen, zoals blijkt uit het ongekende niveau van belastingontduiking door deze bedrijven.

Daarom hebben we eerst een nieuwe reeks mondiale beleidsprincipes nodig om het werk van digitale TNC's te sturen, waarbinnen nationale regimes kunnen harmoniseren en effectief kunnen samenwerken. En ten tweede hebben we complementair een nieuw mondiaal instrument nodig dat schendingen van de mensenrechten kan beperken, zoals beschreven in de reeds besproken mondiale beginselen, maar toegepast op de context van digitale TNC's.

Vervolgens beschrijven we in het kort de digitale context van mensenrechten in relatie tot digitale TNC's, verwijzend naar enkele punten1 die ter overweging zijn aangeboden door de Global Campaign to rechtvaardiging van de soevereiniteit van volkeren, ontmantel de macht van transnationale bedrijven en beëindig straffeloosheid.

1. Aanpak en toepassingsgebied van het Verdrag inzake TNC's en andere bedrijven met betrekking tot mensenrechten.

Het is niet de vraag of de wetten zowel offline als online gelden. Daarom mag er geen twijfel over bestaan ​​dat alle bedrijven de mensenrechten moeten respecteren, zowel online als offline. En dit geldt ook voor transnationale bedrijven die actief zijn in informatie- en communicatietechnologieën - ICT's - in het algemeen, en op internet in het bijzonder.

Veel transnationale internetbedrijven lijken echter te handelen alsof ze alleen onderworpen zijn aan de wetten van het land waarin ze zijn gevestigd of, erger nog, alsof de huidige nationale wetten niet op hen van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan Uber en AirBnB, wier bedrijfsmodellen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat respectievelijk arbeids- en taxiwetten en hotelwetten niet op hen van toepassing zijn. Door de toepassing van nationale wetten te ontkennen, proberen deze bedrijven de naleving van bepaalde mensenrechten, met name arbeidsrechten, te vermijden.

Een toekomstig verdrag over TNC's moet duidelijk en volledig van toepassing zijn op bedrijven die actief zijn in de online wereld en moet het democratische recht van volkeren om beslissingen te nemen over openbaar beleid te behouden. Aangezien digitale TNC's vanuit elke staat kunnen opereren en gemakkelijk van de ene staat naar de andere kunnen gaan, moet een dergelijk verdrag erkennen dat ze mondiale entiteiten zijn, dat ze onderworpen moeten zijn aan mondiale regels, wat een mechanisme vereist om deze mondiale normen af ​​te dwingen.

2. Extraterritoriale verplichtingen van regeringen met betrekking tot TNC's en mensenrechten.

Veel van de meest populaire ICT-producten en -diensten worden geleverd door TNC's, vooral in het geval van internet, dat wordt gedomineerd door een paar bedrijven. Overheden dienen de verplichting te hebben ervoor te zorgen dat TNC's met hoofdkantoor of operaties op hun grondgebied de mensenrechten wereldwijd respecteren.

Deze rechten omvatten het recht op privacy. Dat specifieke recht wordt echter regelmatig geschonden door gebruikers te dwingen afstand te doen van hun rechten door met een simpele klik adhesiecontracten te aanvaarden als ze gebruik willen maken van de zogenaamde 'gratis' diensten die worden aangeboden door de dominante internetbedrijven.

De betreffende diensten zijn helemaal niet gratis: ze worden betaald met de gegevens die gebruikers verstrekken. Deze gegevens zijn waardevol en worden gemonetariseerd door internetbedrijven, voornamelijk in de vorm van gerichte advertenties

Hoewel staten de plicht hebben om de mensenrechten te beschermen, zien we in de praktijk met betrekking tot digitale transnationale ondernemingen dat ze in staat zijn om de staat waar ze hun hoofdkantoor hebben (in het bijzonder de Verenigde Staten) te coöpteren, tot het punt dat de staat vervult niet langer zijn plicht. De TPP-, TPIP- en TISA-onderhandelingen zijn een voorbeeld: de Verenigde Staten (en andere staten) dringen aan op handelsovereenkomsten die het vermogen van andere staten om privacy en de rechten van andere burgers te beschermen, zouden verminderen.

3. Een nalevingsinstrument met betrekking tot de toepassing van het Verdrag

Er is voorgesteld een Internationaal Tribunaal voor Transnationale Ondernemingen en Mensenrechten op te richten, dat zou functioneren als een aanvulling op nationale, regionale en universele mechanismen en de toegang tot een onafhankelijk gerechtelijk forum zou garanderen, zodat de getroffen individuen en gemeenschappen gerechtigheid krijgen voor schendingen van hun burgerlijke, politieke, sociale, economische, culturele en milieurechten.

Een dergelijk tribunaal is met name nodig op het gebied van ICT, inclusief internet, vanwege het mondiale karakter van het veld en de moeilijkheden om dominante TNC's te dwingen zich aan nationale wetten te houden.

Verder zijn er speciale verdragen nodig voor specifieke ICT- en internetkwesties, bijvoorbeeld rond domeinnamen en internetadressen, privacy, surveillance, encryptie, gebruik van persoonsgegevens, gebruik van algoritmen, etc., omdat de nationale wetten daar niet adequaat mee omgaan. In het bijzonder zijn er grote verschillen tussen jurisdicties, maar ICT in het algemeen, en internet in het bijzonder, zijn mondiale verschijnselen die mondiaal moeten worden beheerst. De situatie met betrekking tot domeinnamen en internetadressen is bijzonder duidelijk, aangezien een Amerikaanse entiteit, ICANN, die onderworpen is aan de Amerikaanse wetgeving, er nu de volledige controle over heeft, althans in naam.

Bij gebrek aan specifieke verdragen en een Internationaal Gerechtshof, zijn het in de praktijk de dominante privébedrijven die hun eigen wetten creëren en handhaven, door middel van adhesiecontracten die aan hun gebruikers worden opgelegd.

4. Democratisch bestuur

Zoals reeds opgemerkt, wordt een groot deel van het ICT-veld gedomineerd door een paar TNC's. Het is belangrijk om het soevereine recht van staten om deze bedrijven te reguleren terug op te eisen, in het bijzonder om de mensenrechten te beschermen en democratie boven de macht van bedrijven te plaatsen.

Lof voor wat een "multi-stakeholder" bestuursmodel wordt genoemd, is in de mode, vooral op internet. Hoewel er consensus bestaat dat het belangrijk is om alle belanghebbenden te raadplegen om beslissingen te nemen, beweren sommige voorstanders van dat model dat alle belanghebbenden gelijke beslissingsrechten moeten hebben. Dit houdt in dat particuliere bedrijven een vetorecht krijgen, waardoor regeringen worden belet overheidsbeleid te voeren dat van belang is voor alle burgers.

Het staat buiten kijf dat democratie een fundamenteel mensenrecht is. Daarom moet het Verdrag inzake TNC's ervoor zorgen dat democratische mechanismen3 worden gebruikt om besluiten van het overheidsbeleid te nemen met betrekking tot ICT in het algemeen, en internet in het bijzonder. Alle mensen moeten invloed kunnen uitoefenen op beslissingen die van invloed zijn op hun gebruik van ICT en internet, en recht hebben op betaalbare en niet-discriminerende toegang, vrij van censuur en toezicht.

In het bijzonder moet het verdrag een probleem aanpakken dat zich in de praktijk voordoet: wanneer een burger van een land een bepaald aspect van zijn relatie met een digitale TNC in twijfel trekt, antwoordt het bedrijf vaak dat de relatie niet onderworpen is aan de wet of jurisdictie van het land van de burger, maar veeleer de wet en jurisdictie van het land van herkomst van de TNC, vaak de VS Dit maakt het voor burgers erg moeilijk om hun rechten te beschermen.

Welk effectief verhaal heeft een burger bijvoorbeeld wanneer zijn in de VS gevestigde cloudserviceprovider eenzijdig zijn algemene voorwaarden wijzigt of zijn bedrijf sluit en alle burgergegevens verliest?

5. Rechten van betrokken personen

Zoals de Just Net4 Coalition heeft verklaard:

“Internet is een vitale sociale infrastructuur geworden die een grote impact heeft op onze samenlevingen. We zijn allemaal burgers van een wereld die bemiddeld wordt door internet, of we nu de minderheid zijn die het gebruikt of de meerderheid die dat niet doet. In onze wereld moet internet bijdragen aan de bevordering van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Internetbeheer moet echt democratisch zijn. (…)

“De kansen voor meerderheden om deel te nemen aan de echte voordelen van internet en het enorme potentieel ervan volledig te realiseren, worden gefrustreerd door de groeiende controle over internet door machthebbers: grote bedrijven en sommige nationale regeringen. Ze gebruiken hun centrale invloedsposities om de macht te consolideren en een nieuw wereldwijd regime van controle en uitbuiting te vestigen; en onder het voorwendsel van liberalisering te bevorderen, versterken ze in feite de dominantie en winstgevendheid van grote bedrijven ten koste van het algemeen belang, en leggen ze de overheersende positie van bepaalde nationale belangen op ten koste van de mondiale belangen en het welzijn.

“De bestaande orde van mondiaal beheer van internet is ontoereikend. Het ontbreekt aan democratie; het wordt gekenmerkt door het ontbreken van legitimiteit, verantwoordingsplicht en transparantie; door een buitensporige invloed van de bedrijven die zich vertaalt in het ondergeschikt maken van de regelgevende instanties; en het biedt zeer weinig mogelijkheden voor de effectieve participatie van mensen, vooral uit ontwikkelingslanden. Deze situatie kan alleen worden verholpen door fundamentele veranderingen in de huidige bestuursmechanismen ”.

Een verdrag over TNC's betreffende mensenrechten zal een belangrijke stap zijn in de richting van de fundamentele veranderingen die we nodig hebben.

(ALAI vertaling).

- Richard Hill is voorzitter van de Association for Proper Internet Governance.
- Parminder Jeet Singh is een lid van IT for Change, India.
Ze zijn allebei lid van de Just Net Coalition.

ALAINET

http://www.alainet.org


Video: What Hopes for ICT for Development? (Mei 2022).


Opmerkingen:

 1. Johan

  Dit is grappige informatie.

 2. Barnet

  Het is mogelijk en noodzakelijk om :) oneindig te bespreken

 3. Kajishakar

  Mooie gedachte

 4. Arazshura

  Een heel grappige gedachte

 5. L'angley

  Je laat de fout toe. Schrijf me in PM, we zullen bespreken.Schrijf een bericht