ONDERWERPEN

Agrarische sector en klimaatverandering

Agrarische sector en klimaatverandering


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Gerardo Honty

In de afgelopen jaren is er een nieuwe zorgfactor in de sector opgedoken:

uitstoot van broeikasgassen (BKG) en klimaatverandering. De belangrijkste zorg betreft de manier waarop klimaatverandering deze productieve factoren beïnvloedt: droogte, veranderingen in neerslagpatronen, hagelbuien, verhoogde temperatuur, enz .; maar ook in de bijdrage van zijn emissies aan het fenomeen klimaatverandering zelf. De meeste Latijns-Amerikaanse landen hebben specifieke wetgeving of beleid ingevoerd en institutionele mechanismen gecreëerd om het nieuwe probleem aan te pakken.

Maar landbouwontwikkeling is ook nauw verbonden met een andere zeer relevante sector voor klimaatverandering: bosbouw. De landbouwgrens is verbreed - en zal zeker blijven uitbreiden - ten koste van bossen. Het verlies van bossen veroorzaakt CO2-uitstoot, terwijl de nieuwe bebossing CO2 uit de atmosfeer opvangt. Om deze reden worden deze aspecten vanuit het perspectief van analyses over klimaatverandering samen beschouwd in een grote sector genaamd AFOLU, wat staat voor Agriculture, Livestock, Forestry and other Land Uses.

De broeikasgasemissies van alle AFOLU-activiteiten zijn zeer significant in Latijns-Amerika, aanzienlijk meer dan in de meeste andere regio's van de wereld. Wereldwijd vertegenwoordigen de emissies van de landbouw- en bosbouwsector een kwart van de wereldwijde emissies. In Latijns-Amerika ligt dit percentage echter boven de 50% en daarom is het essentieel geworden voor de regio.

In 2012 bedroegen de totale broeikasgasemissies van Latijns-Amerika 4.560 MtCO2e [1].

Als ze per categorie zijn uitgesplitst, kwamen 900 MtCO2e (20%) uit de landbouw, terwijl 1.430 MtCO2e (31%) werd veroorzaakt door emissies door ontbossing [2]. De belangrijkste gassen die door de landbouw worden uitgestoten, zijn: N2O (lachgas) - afkomstig van de toepassing van kunstmest in de meeste producten - en CH4 (methaan) is met name afkomstig van rijstgewassen. In het geval van Livestock is het belangrijkste gas CH4

(methaan) product van de darmfermentatie van vee en mest. In de bosbouwsector is het belangrijkste gas de CO2 die vrijkomt in de atmosfeer bij kappen en vooral bij de ontbossingsprocessen van bossen en natuurlijke bossen.

De landbouwontwikkeling van de afgelopen decennia in de regio heeft de veeteeltgrens doen toenemen ten koste van de bossen, wat niet alleen tot grotere emissies heeft geleid, maar ook de voorwaarden heeft bevorderd waaronder de lokale effecten van klimaatverandering groter zijn; bijvoorbeeld dat overstromingen ernstiger gevolgen hebben. Aan de andere kant zijn de monoculturen in de landbouw (met name soja) uitgebreid, wat in veel gevallen zelf ontbossing veroorzaakt of als gevolg van verplaatsing van vee. Deze monoculturen verminderen uiteindelijk het natuurlijke aanpassingsvermogen van landbouwecosystemen, wat ook bijdraagt ​​aan het versterken van de effecten van klimaatverandering.

De invloed van internationale onderhandelingen

In de internationale onderhandelingen over klimaatverandering zijn er verschillende kwesties die elkaar kruisen in de discussies over landbouwkwesties. Aan de ene kant Adaptatie, dat wil zeggen welke maatregelen worden genomen om de effecten van klimaatverandering op de landbouwproductie te verminderen. Aan de andere kant, mitigatie, dat wil zeggen hoe de bijdrage van deze sector aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd. En tot slot de financiering: wie moet de kosten van aanpassing en mitigatie van de sector dragen?

Afgelopen december besloot de 21e Conferentie van de Partijen (COP 21) van het Verdrag inzake klimaatverandering, bijeen in Parijs, dat landen tegen 2020 hun vooraf bepaalde bijdragen op nationaal niveau (CPN) moesten presenteren. Deze moeten aangeven welke inspanningen zij bereid zijn te leveren, zowel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen als om hun productiesystemen aan de nieuwe situatie aan te passen.

Deze beslissing heeft een lange geschiedenis, zodat Latijns-Amerikaanse landen hebben gewerkt aan aspecten van mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering in de land- en bosbouwsector. Voorafgaand aan de bijeenkomst in Parijs moesten de landen hun INDC's (nationaal vastgestelde en verwachte bijdragen) presenteren en de meeste Latijns-Amerikaanse landen namen maatregelen op met betrekking tot de landbouwsector [3].

De landen in de regio hebben tijdens de onderhandelingen echter betoogd dat zowel de mitigatie- als de aanpassingskosten in ontwikkelingslanden door de ontwikkelde landen moeten worden gedragen op grond van het principe van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden. Om deze reden zijn de meeste voorgestelde maatregelen afhankelijk van de internationale financiële bijdrage.

Van de acties of doelen die Latijns-Amerikaanse landen bereid zijn uit eigen kracht uit te voeren, kunnen als voorbeeld het volgende worden genoemd:

-Uruguay, het enige land dat mitigatie in de veehouderij toepast, zet zich in om de intensiteit van methaan- en lachgasemissies in

Respectievelijk 33% en 41% van elke kg vlees in 2030, met 1990 als basisjaar.

- Acht landen (Argentinië, Bolivia, Brazilië, Guatemala, Honduras, Paraguay, Peru en Uruguay) gaven aan meer biobrandstoffen uit biomassa te gaan gebruiken. Brazilië heeft een specifiek doel voor biodiesel: het aandeel biodiesel in de energiematrix tegen 2030 met 18% verhogen.

-Argentinië wijst op verschillende initiatieven die de landbouwsector heeft, zoals direct zaaien, vruchtwisseling en precisielandbouw, hoewel het geen specifieke doelen stelt.

-Brazilië streeft ernaar om tegen 2030 12 miljoen hectare aangetaste graslanden te herstellen, samen met de verbetering van vijf miljoen hectare geïntegreerde agrosilvopastorale systemen.

-Costa Rica stelt verschillende maatregelen voor om koolstofputten te beheren (plannen voor landgebruik, herbebossing, vermeden ontbossing) als een verzachtende optie.

-Uruguay is voornemens 13,2 MtCO2 af te vangen in de bosbouwsector.

Over het algemeen stellen alle landen ambitieuzere doelstellingen voor, zolang ze maar worden bijgestaan ​​met de financiële middelen om ze te verwezenlijken. Dit wordt de komende jaren een van de speerpunten van de debatten. Maar je zult niet de enige zijn als het gaat om AFOLU-activiteiten.

Argentinië en Uruguay, twee van de belangrijkste landbouwproducenten in Latijns-Amerika, hebben in de onderhandelingen betoogd dat emissies afkomstig van voedselproductie anders moeten worden beschouwd dan andere emissies. Hun argument is gebaseerd op artikel 2 van de Conventie, waarin staat dat de voedselproductie niet door klimaatverandering mag worden bedreigd. Dit argument wordt versterkt in de Overeenkomst van Parijs, die in artikel 2 bepaalt dat "ontwikkeling met lage broeikasgasemissies moet worden bevorderd, op een manier die de voedselproductie niet in gevaar brengt". Het is dus te verwachten dat dit bij de onderhandelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden een centraal thema zal zijn voor de landbouwlanden in de regio.

Aan de andere kant discussiëren verschillende landbouwproducerende landen - en niet alleen in de Latijns-Amerikaanse regio - al jaren over de methodologieën voor het berekenen en meten van emissies door veeteelt en landbouw.

In het bijzonder de manier om het aardopwarmingsvermogen van methaan en lachgas in te schatten.

Agrarische duurzaamheid

Landbouw- en veeteelt, evenals ontbossingsprocessen, hebben al tientallen jaren negatieve gevolgen voor het Latijns-Amerikaanse milieu. Het fenomeen van klimaatverandering verergert alleen de situatie van reeds behoorlijk verslechterde ecosystemen. De politieke repercussies die voortvloeien uit internationale onderhandelingen geven een nieuw signaal van de noodzaak van een andere oriëntatie in de productiewijzen van de landbouwsector.

In die zin is het fenomeen klimaatverandering een kans voor de regeringen van Latijns-Amerika om vooruitgang te boeken in het overheidsbeleid dat ontbossing een halt toeroept en meer ecologisch duurzame landbouwpraktijken bevordert. Het is ook een kans voor het maatschappelijk middenveld dat zich zorgen maakt over deze kwesties om een ​​beleidsagenda voor bosbouw, landbouw en veeteelt met een ecologisch perspectief voor te stellen.

Er is al voldoende bewijs voor de lokale impact van huidige productiemodellen en nu is er ook een internationale bezorgdheid over de wereldwijde impact van klimaatverandering. Regeringen hebben de verplichting om nationale bijdragen voor de aanpassing en beperking van klimaatverandering te presenteren. Het is ook een taak voor het maatschappelijk middenveld om inhoud van diepgaande transformatie aan deze productieve sectoren te leveren om aangetaste ecosystemen te herstellen en de toekomstige duurzaamheid van de landbouw in de regio te waarborgen.

Gerardo Honty is analist bij CLAES (Latin American Center for Social Ecology)
(Oorspronkelijk gepubliceerd in de herlancering van Agropecuaria.org, het CLAES-portaal over plattelandsontwikkeling en duurzaamheid)
[1] Megaton CO2-equivalent. Meeteenheid die alle broeikasgassen verenigt op basis van hun aardopwarmingsvermogen.
[2] Climate Data Explorer, World Resources Institute. www.cait.wri.org
[3] IICA. "De landbouwsector in de bijdragen gepland en bepaald op nationaal niveau van Latijns-Amerika"
Http://infoagro.net/archivos_Infoagro/Ambiente/biblioteca/ES_ContribucionesLACfin.pdf

ALAINET


Video: Nieuwe Oogst Agrarisch Journaal van 7 september 2018 (Juni- 2022).


Opmerkingen:

 1. Inness

  Naar mijn mening is het onderwerp erg interessant. Geef met u, we zullen in PM afhandelen.

 2. Bratilar

  IMHO De betekenis wordt onthuld van A tot Z, de Affor heeft alles uitgeknipt wat mogelijk is, waarvoor ik hem respecteer!

 3. Hid

  Er zit iets in. Bedankt voor de informatie, nu zal ik zo'n fout niet maken.

 4. Esdras

  Maar hoe parafraseer ik hem?Schrijf een bericht